Laila Nielsen

Universitetslektor i historia inriktning historiedidaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Laila Nielsens forskning behandlar gymnasieelevers identitetsskapande och reella villkor inför vuxenlivet som samhällsmedborgare historiskt och idag. I sin forskning intresserar hon sig för hur lärare, fr.a. inom historieämnet, arbetar interkulturellt inom ramen för det globala samhällets ökade marginalisering.

 

Under senare år har fokus varit på hur den svenska skolan har utvecklat uppdraget att rusta eleverna med medborgerliga kompetenser. År 2020 publicerades boken, The Citizen in Teaching and Education, Student Identity and Citizenship. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt i samarbete med Ralph Leighton, sociolog vid Canterbury University, England. Utifrån ett intersektionellt perspektiv presenteras en jämförande studie mellan den engelska och svenska skolans medborgarundervisning historiskt och idag. Den intersektionella ansatsen möjliggör en fördjupad förståelse för skillnader mellan skolans formellt avsedda medborgarundervisning och ungdomars reella livsvillkor och erfarenheter. Studien bygger bland annat på ett flertal djupintervjuer med gymnasieelever och lärare med olika social och kulturell bakgrund.

 

Biografi

Laila Nielsen kom till Högskolan för lärande och kommunikation år 2009 och arbetade tidigare vid Göteborgs Universitet. I Göteborg utbildade hon sig till gymnasielärare i historia och samhällskunskap och disputerade år 2003 med doktorsavhandlingen Unfree to Develop, A Comparative Study of Kuria and Ukerewe Under Colonial Rule, Tanzania 1850–1961. Avhandlingen är en undersökning av hur brittiskt kolonialt styre påverkade levnadsvillkoren för befolkning i de två samhällena Kuria och Ukerewe, belägna i nordöstra Tanzania vid Victoriasjön.  

Artikel

Leighton, R., Nielsen, L. (2017). Ethnicity, gender, social class and citizenship: Comparative views from England and Sweden Teaching Citizenship, 45, 42-43. More information
Nielsen, L., Leighton, R. (2017). What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A study of upper secondary school students' views on Citizenship Education in England and Sweden Confero: Essays on education, philosophy and politics, 5(1), 11-70. More information
Nielsen, L. (2013). History Teaching and Identity in the Swedish Multicultural Society Revista Internacional de Educación Para La Justicia Social, 2(1), 139-157 Madrid: RIEJS . More information
Nielsen, L. (2013). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 38-64 Karlstad: CSD Karlstad . More information

Bok

Ralph, L., Nielsen, L. (2020). The Citizen in Teaching and Education: Student Identity and Citizenship. More information

Doktorsavhandling

Nielsen, L. (2002). Unfree to Develop: A Comparative Study of Kuria and Ukerewe Under Colonial Rule, Tanzania 1850-1961 (Doctoral thesis, Göteborg: Göteborgs Universitet). More information

Antologibidrag

Nielsen, L. (2023). Konsten att bekämpa hudfärgsrasism. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 185 -224). Lund: Studentlitteratur AB More information
Leighton, R., Nielsen, L. (2018). Theorizing young people's perceptions of their citizenship identity. In: J. A. Pineda-Alfonso, N. De Alba-Fernández, & E. Navarro-Medina (Ed.), Handbook of research on education for paricipative citizenship and global prosperity (pp. 537 -550). Hershey: IGI Global More information
Nielsen, L. (2015). Vad har en samhällsmedborgare för genus, klass och etnicitet? Om svenska skolans medborgarundervisning och elevernas formella och reella villkor som blivande samhällsmedborgare historiskt och idag. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 100 -132). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Konferensbidrag

Nielsen, L., Leighton, R. (2018). Theorising young people's perceptions of their citizenship identity. 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, 10‐12 May, 2018. More information
Nielsen, L. (2017). What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A theoretical approach to a comparative study on citizenship education n England and Sweden. CiCe Association Conference 2017 (incorporating the Cice Jean Monnet Network conference), Brugge, 8-10 June, 2017.. More information
Leighton, R., Nielsen, L. (2015). What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A study of upper secondary school students’ view on citizenship education in England and Sweden. IACSEE Conference 2015, Goettingen University, 2nd - 4th July, (International Association for Citizenship, Social & Economics Education). More information
Nielsen, L. (2014). The image of the Swedish citizen: A study of how the notion of citizen emerges in textbooks on the basis of ethnicity, gender and class. London: CiCe Childrens Identity & Citizenship in Europe, Erasmus Academic Network, Sixteenth Annual CiCe Network Conference, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, 12th - 14th June, 2014. More information
NIelsen, L. (2013). Pass or Fail in the Swedish school?: A historical perspective on citizenship, diversity and social justice. London: CiCe, The 15th CiCe Annual Conference, Lisbon 2013. More information
Nielsen, L. (2012). History teachers working with high-school student's identity in a multicultural society. London: CiCe, Creating Communities: Local, National and Global Selected papers from the fourteenth Conference of the Children´s Identity and Citizenship in Europe Academic Network, London 2012. More information