Joakim Öberg

Universitetsadjunkt historia

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister


Forskning

I sin forskning ägnar sig Joakim Öberg åt att ur ett fenomenologiskt hermeneutiskt betraktelsesätt undersöka hur erfarna samhällskunskapslärare upplever vilka som är de viktigaste påverkansfaktorerna för hur samhällskunskapsämnet transformeras ner till klassrumsnivå utifrån de didaktiska frågorna: Vad? Hur? Varför? och För vem?

Centralt i hans arbete är tidsperspektivet. Hur samhällskunskapslärarna upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för hur samhällskunskapsämnet transformeras ner till undervisningsnivån undersöks i tidsdimensionen om drygt tjugo år, detta för att täcka in de stora reformerna inom utbildningsområdet i början av 1990-talet och nu senast runt 2011.

Flertalet av informanterna som ligger till grund för studiens empiriska material har verkat som lärare i samhällskunskap under tre läroplaner plus ytterligare ett antal kursplaner samt tre olika betygssystem. De har också verkat under en växlande politisk majoritet på riksnivå samt under olika huvudmän. De har också varit verksamma under en tid av kraftiga samhällsförändringar, inte minst sett ur den digitala utvecklingen.

Biografi

Joakim Öberg har en magisterexamen i historia och samhällskunskap för senare skolår.

Han är sedan 2004 anställd som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Under 2007-2008 var han en av redaktörerna till boken "Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening", som skrevs i en kurs i praktisk och teoretisk lokalhistoria.

Under 2013 medverkade han med ett kapitel i antologin ”De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik”

Tillsammans med Carl-Johan Svensson ansvarar Joakim för Högskolan i Jönköpings offentliga föreläsningar.

Antologibidrag

Öberg, J. (2014). Att bygga vidare - Ett exempel på didaktisk forskning i klassrummet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 187 -228). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Bok

Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen More information

Doktorsavhandling

Öberg, J. (2019). Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Licentiatavhandling

Öberg, J. (2016). Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information