Anna Siverskog

Universitetslektor
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Forskning

Anna Siverskog undervisar på Socionomprogrammet och har gjort sitt postdok-projekt på avdelningen för socialt arbete. Hennes forskningsintressen rör sig kring ålder, kön, sexualitet, livslopp och makt med ett speciellt intresse för LHBTQ-åldrande. 

Annas postdok-projekt Regnbågskompetens äldreomsorg? En studie om praktiker, behov och utmaningar i mötet med lhbtq-personer i äldreomsorgens vardag undersöker lhbtq-personers möte med äldreomsorgen och vilka erfarenheter, behov och utmaningar som finns där. Projektet har bland annat utmynnat i skriften Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg.

I avhandlingsprojektet Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld genomfördes livsberättelseintervjuer med lhbtq-personer födda mellan 1922 och 1950. Avhandlingen finns i fulltext här, samt att beställa som bok här.

Under 2021 har Anna arbetat för NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) på uppdrag av Nordiska ministerrådet med en forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna

Biografi

Anna har en tvärvetenskaplig bakgrund genom en magisterutbildning i Samhälls- och kulturanalys och en doktorsexamen i Äldre och Åldrande vid Linköpings universitet.

Under 2018 arbetade hon på Lunds universitet med en studie om förenklad biståndshandläggning i svenska kommuner. Många svenska kommuner använder modeller för förenklad biståndshandläggning (FBH), där hemtjänst kan beviljas till personer över en viss ålder utan föregående behovsprövning, och sedan juli 2018 har en förändring i Socialtjänstlagen utökat möjligheterna till sådan biståndshandläggning. I studien har intervjuer med företrädare från socialtjänst i femtio kommuner genomförts.

Tillsammans med Janne Bromseth har Anna redigerat antologin LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv som samlar den forskning som gjorts om LHBTQ-åldrande i de nordiska länderna.

2012-2013 var Anna gästforskare på San Francisco State University och arbetade bland annat där med en studie om meningsfullhet bland HBTQ-boomers utifrån materialet från studien Still Out Still Aging med 1200 hbtq-personer i åldrarna 45-64 år.

Publikationer

Siverskog, A., Bromseth, J. (2023). ”Han gick in i garderoben igen”:
Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden. TemaNord 2023:547. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet 

Siverskog A. (2023). Heteronormative silences and queer resistance in queer people’s experiences of eldercare and home. Sexualities. https://doi.org/10.1177/13634607231212810

Dybdahl Jakobsen, M., Bromseth, J., Siverskog A., & Sollund Krane, M. (2023) The provision of healthcare services to older LGBT adults in the Nordic countries: a scoping review, Scandinavian Journal of Primary Health Care, DOI: 10.1080/02813432.2023.2242713

Smolle, S., Siverskog, A. (2023). Transgender, Human Rights and Social Work. I Webb, S. A. (Red.) The Routledge Handbook of International Critical Social Work: New Perspectives and Agendas. Oxfordshire: Routledge.

Siverskog, A. (2022). Jack Halberstam: Att queera omvärlden och söka motståndets potential. I Mattsson, T., Andersson, E. (red.) Teorier för socialt arbete. Del 2. Malmö: Gleerups.

Siverskog, A. (2022). Möjligheter och hinder att vara hbtq-person inom äldreomsorgen: Hur påverkar normer för kön och sexualitet? i Sandberg, L. & Larsdotter, S. (red.) Äldres sexualitet: Hälsa, rättigheter och njutning. Huddinge: Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.

Boström, A., Lindén Åkerlund, N., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B-I., Simmons, J., Siverskog, A. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. I Östlund. L (red.) Äldre männniskors utsatthet för våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, L., Lindmark, U. Siverskog, A. (2022). Äldre personer och våldsutsatthet. I Östlund. L (red.) Äldre männniskors utsatthet för våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Siverskog A. (2021). Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg. Stockholm: RFSL Stockholm.

Siverskog, A. (2021). Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden. En forskningsöversikt. TemaNord 2021:527. Nordic Councils of Ministers. 

Siverskog, A., Jönson, H. (2020) Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning. Socialvetenskaplig tidskrift. 27(1), 91-110

Siverskog, A., Bromseth, J. (2019). Subcultural spaces: LGBTQ aging in a Swedish context. The International Journal of Aging & Human Development. 88(4), 325-340. 

Fabbre, V., Siverskog, A. (2019). Transgender Ageing: Community Resistance and Well-Being in the Life Course. I King, A., Almack K., Jones. R.  (red.) Intersections of Ageing, Gender and Sexualities. Multidisciplinary international perspectives. Bristol: Policy Press

Siverskog, A., Bromseth, J. (2018) Queers livsforløb. I An-Margritt Erdal (red.) Gerontologi. Kobenhavn: Gads forlag.

Siverskog, A. (2017) “Att åldras som lhbtq-person”. I Stina Johansson (red.) Social omsorg i socialt arbete : grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups

Siverskog, A. (2016). Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. (Akademisk avhandling). Linköping: Linköpings universitet. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Siverskog, A. (2015). Ageing Bodies that Matter: Age, Gender and Embodiment in Older Transgender People's Life Stories. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Studies. 23 (1), 4-19

Siverskog, A. (2014). “They just don’t have a clue”: Transgender aging and implications for social work. Journal of Gerontological Social Work.  57, 386–406.

Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) (2013). LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Siverskog, A. (2013). "Den internationella forskningen om äldre hbtq-personer" I Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Siverskog, A. (2013). "'För oss blir ju hela livet en teater': Äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet" I Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Jönson, H., Siverskog, A. (2012). "Turning vinegar into wine": Humorous self-presentations among older GLBTQ online daters. Journal of Aging Studies. 26 (1): 55-64

Siverskog, A. (2010). ”Expressions of class, (old) age and ableness in the discourse on home and residence in two senior housing contexts” I Abramsson, M., Hagberg, J-E., Nord, C. (red.) Äldres boende – rum för åldrande.

Konferenspapers

Siverskog, A. (2019). “Different pathways in current eldercare policies in Sweden: Arguments for and against individual needs assessment”, poster presented at International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23-25 May 2019, Gothenburg, Sweden

Siverskog, A., Bromseth, J. (2019). “Subcultural Spaces: Lgbtq Aging in a Swedish Context”, paper presented at International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23-25 May 2019, Gothenburg, Sweden

Siverskog, A. (2016). "Theorizing the aging body: Grasping embodiment and materiality in older LGBTQ people's life stories", paper presenrat på 23rd Nordic Gerontological Congress, 19-22 juni, Tampere, Finland

Siverskog, A. (2014). “Aging bodies that matter: Age, gender and embodiment in older transgender people's life stories.” 17-18 september, The Transgender Studies Workshop, Södertörns högskola

deVries, B., Siverskog, A., Melendez, R. (2013). "Finding Meaning among LGBT Boomers", paper presenterat på Gerontological Society of America's 66th Annual Scientific Meeting, 20-24 november i New Orleans, USA

deVries, B., Siverskog, A., Melendez, R. (2013). "The Meaning of an Acronym: Perspectives from a National Sample of LGBT Boomers in the U.S.", paper presenterat på 42nd Annual Scientific and Educational Meeting Canadian Association of Gerontoloy, 17-19 oktober i Halifax, Kanada

Siverskog, A. (2012). "Transforming Life Courses. Gender, Age and the Body in Older Transgender Persons' Life Stories", paper presenterat på Gerontological Society of America's 65th Annual Scientific Meeting 14-18 november i San Diego, USA

Siverskog, A. (2012). "Life as theatre: older transgender persons’ experiences of ageing and gender identity", paper presenterat på 21th Nordic Congress of Gerontology 10-13 juni i Köpenhamn, Danmark

Siverskog, A. (2012). “Ageing, gender and health in older transgender identified persons’ life stories”, paper presenterat på Trans rights as human rights – the implications for trans health(care) 8-10 maj i Linköping, Sverige

Siverskog, A. (2011). "Queer Life Scripts - Normativity and Queerness in Older Persons' Life Stories", paper presenterat på Gerontological Society of America 64th Annual Scientific Meeting, 18-22 november i Boston, USA

Siverskog, A. (2010). "'Well-experienced Daddies' and 'Mature Women' - Representations of Old Age and Ageing Bodies in Web-based GLBTQ Communities", paper presenterat på Gerontological Society of America 63rd Annual Scientific Meeting, 19-23 november i New Orleans, USA

Siverskog, A., Jönson, H. (2010). "Doing Age with Humour - Representations of (Old) Age in Web-based GLBTQ Communities", paper presenterat på Gerontological society of America 63rd Annual Scientific Meeting, 19-23 november i New Orleans, USA

Siverskog, A. (2010). "Representations of Ageing Bodies in Web-based GLBTQ communities: Body Norms in Relation to Age, Gender and Sexuality", paper presenterat på Gender and Ageing Symposium, 5-8 oktober i Tromsö, Norge

Siverskog, A. (2009). ”Discourses on ageing, intimacy and sexuality in older persons’ life stories and within residential housing for older people”, poster presenterad på Gender, Ageing and the Body Conference, 20 juli 2009 i London, Storbritannien

Artikel

Siverskog, A., Jönson, H. (2020). Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning Socialvetenskaplig tidskrift, 27(1), 91-110. More information
Siverskog, A., Bromseth, J. (2019). Subcultural spaces: LGBTQ aging in a Swedish context The International Journal of Aging & Human Development, 88(4), 325-340. More information

Bok

Siverskog, A. (2021). Queer äldreomsorg?: att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg. Stockholm: RFSL More information

Antologibidrag

Siverskog, A. (2022). Jack Halberstam: Att queera omvärlden och söka motståndets potential. In: T. Mattsson & E. Andersson (Ed.), Teorier för socialt arbete. Del 2: Normalitet, förkroppsligad erfarenhet och motstånd (pp. 87 -100). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Siverskog, A. (2022). Möjligheter och hinder att vara hbtq-person inom äldreomsorgen: Hur påverkar normer för kön och sexualitet?. In: L. Sandberg & S. Larsdotter (Ed.), Äldres sexualitet: Hälsa, rättigheter och njutning (pp. 103 -115). Huddinge: Södertörns högskola More information
Johansson, L., Lindmark, U., Siverskog, A. (2022). Äldre personer och våldsutsatthet. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 17 -30). Lund: Studentlitteratur AB More information
Boström, A., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B., Simmons, J., Siverskog, A., Åkerlund, N. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information
Fabbre, V., Siverskog, A. (2019). Transgender ageing: community resistance and well-being in the life course. In: Andrew King, Kathryn Almack, Rebecca L Jones (Ed.), Intersections of ageing, gender and sexualities: Multidisciplinary international perspectives Bristol: Policy Press More information

Konferensbidrag

Siverskog, A. (2019). Subcultural spaces: Lgbtq aging in a Swedish context. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Siverskog, A., Jönsson, H. (2019). Different pathways in current eldercare policies in Sweden: Arguments for and against individual needs assessment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Kåreholt, I., Dahl Aslan, A., Siverskog, A., Torgé, C. (2019). ARN-J: A beautiful kaleidoscope of gerontologists and gerontological research: Three examples of our research. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Rapport

Siverskog, A., Måwe, I. (2021). Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden: En forskningsöversikt och kartläggning av insatser. More information
Siverskog, A., Måwe, I. (2021). Health, well-being and life conditions of young LGBTI persons in the Nordic countries: A literature review and survey of efforts. More information