Madeleine Sjöman

Universitetsadjunkt pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor i specialpedagogik
Tjänstledig

Forskning

Madeleines forskningsområde handlar om hur olika faktorer i förskolan och skolan är relaterade till barns engagemang, deras psykiska hälsa, lärande samt hur miljön kan skydda mot psykisk ohälsa. En viktig prediktor för psykisk hälsa, enligt tidigare studier, är barns delaktighet och engagemang i förskolans vardag. Små barns engagemang i förskolan visar sig i hur barnen interagerar med förskolans personal, andra barn och med lekmaterialet på ett utvecklingsbefrämjande, och i sammanhanget lämpligt sätt (Ladd & Dinella, 2009; McCormick, Noonan, & Heck, 1998; McWilliam, Trivette, & Dunst, 1985; Mc William, 1991; Ridley et al., 2001).

Barns ihärdighet har visat sig ha en viktig betydelse för barns engagemang och bidrar till den psykiska hälsan. Samtidigt som beteendeproblem såsom stora koncentrationssvårigheter, stark tillbakadragenhet, aggressivitet kan vara symtom på psykisk ohälsa och hindra barnets engagemang och möjlighet att delta i förskolans vardag. Madeleines avhandling utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv vilket innebär en fokusering på alla barns möjlighet till engagemang och delaktighet i förskolan.

Madeleine undersöker hur strukturella och processuella faktorer samverkar och bidrar till barns engagemang. Strukturella faktorer handlar om antal barn i gruppen, antal personal inom avdelningen och processuella faktorer omfattar olika interpersonella relationer mellan personal och barngruppen men också mellan personal och enskilda barn och mellan personal och föräldrar. Madeleine studerar även vilket stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika faktorer i förskolan kan bidra till barns engagemang och psykiska hälsa. Kan tidiga insatser i förskolan förhindra framtida psykisk ohälsa men och bidra till psykisk hälsa? I studien ingår 664 barn i åldrarna 1 – 5 år på 60 olika förskoleavdelningar inom sex olika kommuner i Sverige. Studien är en storskalig longitudinell studie där datainsamling sker genom att förskolepersonal besvarar enkäter kring barnens vardagsfungerande i förskolan och genom strukturerade observationer som genomförs av forskarna i projektet. Hösten 2012 genomfördes första datainsamlingen, hösten 2013 och 2014 genomförs datainsamling två och tre. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Jönköpings läns landsting som pågår under tre år med finansiering av Socialstyrelsen. År 2018 påbörjade Madeleine ett nytt projekt som följer upp barnen från det tidigare projektet TUTI. Syftet är att undersöka vilken betydelse faktorer i förskolans miljö och barns engagemang har för senare senare prestationer i de nationella proven år 3 och 6 samt elevens engagemang och samspel i skolan. Projektet är finasierat av Vetenskapsrådet (VR) och pågår mellan 2018-2021. 

För ytterligare frågor om Madeleines forskning, maila:madeleine.sjoman@ju.se

Bakgrund

Madeleine är doktor i specialpedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon undervisar inom lärarutbildningen men även inom fristående kurser som rör specialpedagogiska frågeställningar. Hon har en utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet som grundskollärare och specialpedagog med erfarenhet från de minsta barnen upp till tonåringen.

Artikel

Coelho, V. Åström, F. Nesbitt, K. Sjöman, M. Farran, D. Björck-Åkesson, E. , ... Pinto A. (2021). Preschool practices in Sweden, Portugal, and the United States Early Childhood Research Quarterly, 55, 79-96.
Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., Granlund, M. (2020). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools Early Child Development and Care.
Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. (2020). Social interaction and gender as factors affecting the trajectories of children's engagement and hyperactive behaviour in preschool British Journal of Educational Psychology.
Ritoša, A., Danielsson, H., Sjöman, M., Almqvist, L., Granlund, M. (2020). Assessing school engagement: Adaptation and validation of “Engagement Versus Disaffection With Learning: Teacher Report” in the Swedish educational context Frontiers in Education, 5.
Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools , 3.
Adolfsson, M., Sjöman, M., Björck-Åkesson, E. (2018). ICF-CY as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool , 3.
Sjöman, M., Granlund, M., Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children's externalized behaviour difficulties and engagement in preschool Early Child Development and Care, 186(10), 1649-1663.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Sjöman, M. (2019). Transactional Processes Between Children's Hyperactivity, Engagement and Social Interactions in Swedish Preschools. International Society on Early Intervention (ISEI) Conference 2019, Sydney, Australia, 25 - 28 June, 2019.

Övrigt

Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. . Social interactions - predictor of children’s engagement and hyperactivity in preschool.