Agneta Stenebrand

Utbildningschef
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan
Doctor of Philosophy

Tandvårdsrädsla bland 15-åringar - Psykosociala faktorer och oral hälsa

Agneta disputerade 2015-06-12 med sin avhandling ”Dental anxiety among 15-year-olds - Psychosocial factors and oral health”.

Agnetas avhandling visar att tandvårdsrädsla hos 15-åringar minskat över tid under de senaste 30-åren. Dessutom är generell rädsla och tidigare erfarenheter av smärta relaterat till tandvårdsrädsla hos 15-åringar. Resultaten pekar på att tandvårdspersonal har en viktig uppgift i att sträva mot en trygg tandvårdssituation där unga tandvårdspatienter inte utsätts för smärtsam behandling. En annan viktig del är att sträva mot en bibehållen god oral hälsa för att förhindra negativa erfarenheter av tandvård i framtiden.

Avhandlingen baseras på två epidemiologiska tvärsnittsstudier i Jönköping och består av fyra delarbeten. Syftet med avhandlingen var att undersöka sambanden mellan tandvårdsrädsla, erfarenheter av tandvård, psykosociala faktorer och oral hälsa, samt att analysera förändringar i förekomst av tandvårdsrädsla över tid. I delarbete ett, två och tre besvarade deltagarna frågor avseende tandvårdsrädsla, temperament, ångest och nedstämdhet, generell rädsla samt attityder till tandvård. Delarbete fyra bygger på de så kallade Jönköpingsstudierna. Datainsamling gjordes då med hjälp av frågeformulär och klinisk undersökning.

Resultatet i delarbete ett, två och tre visade att tandvårdsrädsla har ett samband med upplevelser av tandvård och psykosociala faktorer. Speciellt erfarenheter av smärta i samband med tandvård, attityder till tandvård och generell rädsla verkar ha starkast påverkan på tandvårdsrädsla. Resultatet i delarbete fyra visade ett samband mellan tandvårdsrädsla och oral hälsa, där ungdomarna med tandvårdsrädsla, under 30-årsperioden, hade fler fyllda tandytor än ungdomarna utan tandvårdsrädsla. Fler flickor än pojkar rapporterade tandvårdsrädsla. Ett viktigt resultat är att tandvårdsrädsla har minskat över tid bland 15-åringar.

 

Under 2021 planeras  för (med anpassning till restriktioner för Covid-19) praktisk start av studien ”Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem”.   

Forskningen finansieras  genom  Statens  institutionsstyrelse  och forskningshuvudman för projektet är Jönköping University. I projektgruppen ingår forskare från Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Karlstad universitet  (KAU) och Linnéuniversitetet  (LNU).

 Syftet med projektet är att öka kunskap om förekomst av munhälsorelaterade behov hos unga personer placerade på särskilt ungdomshem, enligt lagen om vård av unga (LVU)  och Socialtjänstlagen (SoL), både utifrån ungdomarnas och personalens perspektiv.

Bakgrunden till forskningsprojektet är att tidigare studier visat att trots det generella tandvårdsstödet i Sverige samt den lagreglerade skyldigheten att tillgodose barns tandvårdsbehov får placerade barn och ungdomar inte det omhändertagande av munhälsan som de har rätt till. Försummelse av munhälsan kan leda till omfattande besvär i vardagen för barn och unga. Det finns således starka indikationer på att barn och unga i samhällsvård är en riskgrupp gällande brister i munhälsan, såsom karies. Kunskapen om hur munhälsan ser ut hos placerade barn och unga samt vilket stöd de fått och får är, trots samhällets ansvar för dem, begränsad. Projektet förväntas bidra till hur en vårdkedja för tandvård till ungdomarna kan utformas. Vidare kommer projektet bidra till utveckling av metoder för munhälsofrämjande åtgärder, tillämpbara för personal vid SiS-hem.  

Artikel

Stenebrand, A., Hakeberg, M., Nydell Helkimo, A., Koch, G., Wide Boman, U. (2015). Dental anxiety and oral health in 15-year-olds: a repeated cross-sectional study over 30 years Community Dental Health, 32(4), 221-225. More information
Stenebrand, A., Wide Boman, U., Hakeberg, M. (2013). Dental anxiety and symptoms of general anxiety and depression in 15-year-olds International Journal of Dental Hygiene, 11(2), 99-104. More information
Stenebrand, A., Wide Boman, U., Hakeberg, M. (2013). Dental anxiety and temperament in 15-year olds Acta Odontologica Scandinavica, 71(1), 15-21. More information
Stenebrand, A., Wide Boman, U., Hakeberg, M. (2013). General fearfulness, attitudes to dental care, and dental anxiety in adolescents European Journal of Oral Sciences, 121(3 Pt 2), 252-257. More information

Doktorsavhandling

Stenebrand, A. (2015). Dental anxiety among 15-year-olds: Psychosocial factors and oral health (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University). More information

Konferensbidrag

Stenebrand, A., Hakeberg, M. (2010). Dental anxiety and temperament in 15-year olds. More information
Stenebrand, A., Hakeberg, M. (2010). TANDVÅRDSRÄDSLA OCH TEMPERAMENT HOS 15-ÅRINGAR. STHFs TandhygienistDagar i Uppsala. More information