Ylva Ståhl

Universitetslektor omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga619
Telefon
+46 36-10 1392
Signatur/Kortnamn
STYL
Schema
Ändra din information

Ylva Ståhls avhandlingsarbete behandlar dokumentation om barns hälsa och utveckling inom och mellan barn- och skolhälsovård.

Tidigare studier indikerar att dokumentation i journaler har brister vilket visar sig i ofullständiga och otydliga journaler. Avhandlingsarbetet hade sin början i ett nationellt IT projekt: Barnhälsodataprojektet, lett av Sveriges kommuner och Landsting tillsammans med en nationell expertgrupp bestående av sjuksköterskor och läkare från barn- och skolhälsovården.

Professioner i verksamheterna har gett uttryck för önskemål om bättre struktur och ett gemensamt, enhetligt journalspråk. Uppdraget för Hälsohögskolan i Jönköping har bland annat varit att undersöka om WHOs klassifikationssystem ICF-CY (The International Classification of Functioning, Disability and Health- Child and Youth version) går att använda som ett enhetligt språk för att översätta den information om hälsa och utveckling som professionerna i barn- och skolhälsovården arbetar med.

Syftet är att hälsodata ska vara elektroniskt tillgängligt på lokal nivå, men också möjligt att exportera till nationella register.

 
I den första studien undersökte Ylva Ståhl om det gick att använda klassifikationssystemet ICF-CY för den information om hälsa och utveckling som professionerna tycker är viktiga att dokumentera i barn- och skolhälsovårdens nationellt standardiserade journaler. Ylva undersökte även hur den kodade information om hälsa fördelade sig i ICF-CY´s komponenter i kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer.

I den andra studien var syftet att undersöka hur sjuksköterskor och läkare inom barn- och skolhälsovården såg på överföring av hälsoinformation inom och mellan verksamheterna. Ett annat syfte var att undersöka deras inställning till den nationellt standardiserade journal som finns i barn- och skolhälsovården.

Den tredje studien behandlar den efterfrågade informationen om hälsa i de lokalt tillverkade hälsoenkäter som verksamheterna använder för att följa barns hälsa och utveckling. Ylva Ståhl undersökte även om det fanns skillnader i den efterfrågade informationen beroende på barns olika åldrar.

I den fjärde studien kommer Ylva Ståhl att undersöka vilken information om hälsa som dokumenteras i den fria text i barns journaler i barn- och skolhälsovården.  

Artikel

Peterson, A., Hedberg, B., Fredholm Ståhl, Y. (2019). The educational impact of implementing National Quality Registries in Sweden - A national collaboration project Quality Management in Health Care, 28(4), 222-228. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Simeonsson, R., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2013). Psychosocial health information in free text notes of Swedish children's health records Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), 616-623. More information
Ståhl, Y., Enskär, K., Almborg, A., Granlund, M. (2011). Contents of Swedish school health questionnaires British Journal of School Nursing, 6(2), 82-88. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2011). Views on health information and perceptions of standardized electronic records among staff in Child and School Health Services Journal of Nursing Management, 19(2), 201-208. More information

Artikel, forskningsöversikt

Ståhl, Y., Granlund, M., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2011). Mapping of children's health and development data on population level using the classification system ICF-CY. More information

Doktorsavhandling

Ståhl, Y. (2012). Documentation in Child and School Health services: Mapping health information from a biopsychosocial perspective using the ICF-CY (Doctoral thesis). School of Health Sciences Jönköping University More information

Konferensbidrag

Adolfsson, M., Klang, N., Maxwell, G., Ståhl, Y., Ullenhag, A. (2011). Participation as the Focus of Intervention:  Cultural Diversity and Universal Characteristics. Third ISEI Conference. New York City.. More information