Gerdt Sundström

Professor emeritus
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Ga814
Extern telefon
070-2222180 08-7110
Schema
Ändra din information

Med en bakgrund i sociologi och socialt arbete kom Gerdt Sundström till Institutet för gerontologi 1985. Där har han fått mer utrymme att göra det som han redan tidigare gjorde på Socialhögskolan i Stockholm, det vill säga, undervisa och forska kring äldreomsorgen, med balansen mellan offentlig och familjebaserad omsorg som huvudtema. Gerdt har gjort en hel del undersökningar kring både anhörigomsorg och offentlig omsorg, framför allt i hemtjänsten.
Detta har sedan fortsatt att vara ett intresse både i undervisning och forskning. En del av detta har varit egna initiativ, finansierade med pengar från forskningsfonder, annat har varit uppdrag åt myndigheter av utredningskaraktär, bland annat flera studier för Socialstyrelsen och analys av två stora riksintervjuundersökningar rörande hemmaboende äldres (75+) situation 1994 och 2000. De flesta har gjorts i samarbete med kollegor på Institutet för gerontologi och på andra högskolor eller myndigheter.
Många studier har varit jämförelser över tid och med andra länder, inom Norden och med övriga Europa, både beträffande familjeomsorg och offentliga stödinsatser för äldre. Han har särskilt samarbetat med forskare i England, Frankrike, Japan, Spanien, Tyskland och USA. Det finns ett stort internationellt intresse för välfärden i Sverige och numera också hur det går för välfärden i dagens bistrare klimat. Detta har han studerat tillsammans med kollegor och huvudresultatet får sägas vara att den offenliga omsorgen - hittills - klarat sina åtaganden ganska väl. Vi finner också att den informella omsorgen är stor och av allt att döma växande.
Under de senaste åren har Gerdt ägnat sig åt samspelet mellan demografi och omsorg. Våra möjligheter att få hjälp av anhöriga — eller att bli hjälpgivare — är beroende av långsiktiga befolkningsförändringar som vi i vardagen inte observerar eller reflekterar över. Empiriska frågor kring anhörigomsorg och stöd till anhörigvårdare har han tillsammans med kollegan Bo Malmberg detaljstuderat på Socialstyrelsens uppdrag.
Samverkan — eller brist på sådan — mellan anhöriga och offentlig omsorg samt marknadsalternativ har Gerdt analyserat i internationella jämförelser. Särskilt belysande anser han att det är med jämförelser med Spanien, som haft en annan social karaktär, men nu hastigt bygger ut den offentliga omsorgen och har goda data om befolkning och insatser.
Ett led i dessa jämförelser är studier av religionsutövning bland äldre spanjorer och svenskar, upplevelser av ensamhet — betydligt högre i Spanien — och familjeförändringar. Även bland de äldre, i Norden och i Spanien, ökar företeelser som samboende, särboende och skilsmässor, men också nya äktenskap. Vid sidan av detta kan man också se att allt fler förblir gifta allt längre med samma person, vilket bl.a. kommer till uttryck som en lavin av guldbröllop på tidningarnas familjesidor. En minskande andel - internationellt unikt - äldre bor ensamma och äldres familjesituation har generellt blivit mer omfattande: Allt fler lever med en partner, allt fler har barn, allt fler har både-och, samt har allt oftare barn i närheten, jämfört med situationen för bara 30-40 år sedan.  

Antologibidrag

Sundström, G. (2020). Äldres livsvillkor i ett historiskt perspektiv. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 49 -70). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Johansson, L., Sundström, G. (2019). 瑞典老年人照料体系发展历程 [Ageing and old age care in Sweden]. In: 养老服务体系发展的国际经验与中国实践 [Eldercare: international experiences and Chinese practice] (pp. 179 -223). Beijing: Development Research Center of the State Council
Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., Sundström, G., Ramos, M. (2018). The new carers. In: Ageing and care: How will we live and care for ourselves when we get old? (pp. 25 -31). Palma: Observatorio Sociale de "la caxia"
Schneider, U., Sundström, G., Johansson, L., Tortosa, M. (2016). Policies to support informal care. In: Jose-Luis Fernandez, Cristiano Gori, and Raphael Wittenberg (Ed.), Long-term care reforms in OECD countries: Successes and failures (pp. 219 -244). Bristol: Policy Press
Sundström, G., Thorslund, M. (2013). Healthy aging in Sweden. In: Andrew E. Scharlach & Kazumi Hoshino (Ed.), Healthy aging in sociocultural context (pp. 33 -41). New York: Routledge
Sundström, G. (2013). Åldrandet, staten och civilsamhället. In: Lars Andersson (Ed.), Socialgerontologi (pp. 167 -199). Lund: Studentlitteratur
Sundström, G. (2011). Med äldreomsorgen i tiden. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi (pp. 50 -69). Stockholm: Gothia Förlag AB
Sundström, G. (2011). De äldre i samhället.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 70 -88). Stockholm: Gothia Förlag AB
Sundström, G. (2009). Demography of Aging in the Nordic Countries. In: International Handbook of Population Aging (pp. 91 -111). New York: Springer Science+Business Media
Castiello, M., del Barrio, É., Castejon, P., Tortosa, M., Sundström, G., Malmberg, B., Johansson, L. (2008). Family care for elders in Europe: Policies and practices.. In: Caregiving Contexts: Cultural, familial and societal implications. (pp. 235 -267). New York: Springer
Sundström, G. (2005). Historiska och geografiska kontinuiteter och variationer: Förkasta mig icke uti min ålderdom.. In: Äldres livsvillkor och behov: Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och socialtjänst : en konferens i Göteborg 5-6 april 2005 (pp. 52 -58). Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Sundström, G., Samuelsson, G., Dehlin, O., Hagberg, B. (2003). Incidence of Dementia Related to Medical, Psychological and Social Risk Factors: A Longitudinal Cohort Study During a 25-Year Period. In: Brain and longevity (pp. 117 -129). Berlin: Springer
Sundström, G. (2002). The Local Nexus of State and Civil Society in Old-Age Care. In: Aspects on Aging, Old-Age Care and Local Contexts Jönköping: Hälsohögskolan
Sundström, G. (2002). Åldrandet, staten och civilsamhället. In: Socialgerontologi Lund: Studentlitteratur
Sundström, G., Berg, S. (1999). Sweden. In: Aging in Europe (pp. 123 -130). Amsterdam: IOS Press
Sundström, G. (1999). Nedskärningar av svensk äldreomsorg: misär för de äldre?. In: Karen Christensen og Liv Joahnne Syltevik (Ed.), Omsorgens forvitring: antolog om velferdspolitiske utfordringer Bergen: Fagbokforlaget
Malmberg, B., Sundström, G., Zarit, S. (1998). Housing the Demented Elderly in Sweden.. In: Research and practice in Alzheimer’s disease (pp. 193 -202). Paris: Serdi Publisher, Springer Publishing company
Sundström, G. (1998). Livets osäkerhet och folkhälsa för gamla: kan äldreomsorgen göra något åt saken?!. In: Gammal och frisk?: Om äldres hälsa Stockholm: Nationella folkhälsokommittén
Sundström, G. (1997). Rättvis äldreomsorg: är ransonering svaret?. In: Kristina Jennbert och Richard (Ed.), Äldrepolitik i förändring Stockholm: Välfärdsprojektet
Sundström, G., Daatland, S., Platz, M., Szebehely, M. (1997). Eldreomsorgen: status og utviklingslinjer. In: De siste årene: Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95 Oslo: NOVA
Sundström, G. (1996). (O)jämställt på äldre da’r?. In: Äldres hälsa, behov och bruk av service och vård. (pp. 65 -76). Stockholm: Socialstyrelsen
Sundström, G., Andersson, L. (1996). The Social Networks of Elderly People in Sweden.. In: The Social Networks of Older People: A Cross-National Analysis (pp. 15 -29). Westport, Conn.: Praeger
Sundström, G., Thorslund, M. (1994). Caring for the Frail Elderly in Sweden. In: The Graying of the World: Who Will Care for the Frail Elderly? (pp. 59 -85). Binghamton, N.Y.: Haworth Press
Sundström, G., Johansson, L. (1994). Paying Carers in Sweden. In: Adalbert Evers; Marja A Pijl; Clare Ungerson (Ed.), Payment for Care: a comparative overview Aldershot: Avebury
Sundström, G. (1994). Care by Families: An Overview of Trends. In: Caring for Frail Elderly People: New Directions in Care Paris: OECD
Sundström, G. (1994). På äldre dar. In: Fakta om den svenska familjen: Sammansättning och förändringar från barndom till ålderdom Örebro: SCB
Sundström, G. (1994). Ensam, fattig, gammal och kvinna: en katastrof när sjukdom och skröplighet kommer?. In: Anne Helset (Ed.), I lyst og nöd: livsituationer for gamle kvinner med minstepensjon i Danmark, Norge och Sverige Oslo: Norsk gerontologisk institutt
Sundström, G., Thorslund, M. (1994). Old Age Care in Sweden. In: International Handbook on Services for the Elderly Westport, Conn.: Greenwood Publishing
Sundström, G., Thorslund, M. (1994). Sweden: Ideals and Realities of Old Age Care in The Welfare State. In: Eldercare, Distributive Justice, and the Welfare state: Retrenchment or Expansion (pp. 25 -42). Albany, N.Y.: State University of New York Press
Malmberg, B., Sundström, G. (1994). Health and Social Care for the Elderly with Special Emphasis on the Care for the Demented.. In: Wordwide measures to meet the long-lived society. Tokyo: Dai-ichi Hohki Publishing Co
Sundström, G. (1991). Omsorgsmönster bland äldre kvinnor och män i Norden. In: Anne Helset (Ed.), Gamle kvinner i Norden: deres liv i tekst og tall Oslo: Norsk gerontologisk institutt
Sundström, G. (1990). Äldre kvinnor. In: Aktivt åldrande: aktuella forskningsrön och tankar om det nya åldrandet Stockholm: Riksföreningen Att åldras är att växa
Sundström, G., Zappolo, A. (1989). Long-Term Care for the Elderly in Sweden. In: Caring for an Aging World: International Models for Long-Term care, Financing and Delivery New York: McGraw-Hill Book Co.
Sundström, G. (1988). Äldreboende i framtiden: undantag eller pensionat?. In: Barbro Sollbe (Ed.), Familjekrets, grannskap och samhälle: röster om boende och omsorg Gävle: Statens institut för byggnadsforskning
Sundström, G. (1988). Kvarboende- i Ljura och i allmänhet. In: Ljuraprojektet: Ett bostadssocialt förnyelseprojekt Stockholm: Socialstyrelsen, Stockholm
Sundström, G. (1987). Notes on Services to the Aged in the United States and Sweden. In: Larry C Mullins; Harold L Sheppard (Ed.), Discussions about Aging: Sweden and the United States Tampa: International Exchange Center on Gerontology
Sundström, G. (1984). De äldre i familjen. In: Bengt-Erik Andersson (Ed.), Familjebilder: Myter, verklighet, visioner Stockholm: Studieförb. Näringsliv & samhälle (SN&S) i samarbete med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och Riksbankens jubileumsfond
Sundström, G. (1983). Familjen: Förändringar och stabilitet. In: Ted Goldberg (Ed.), Samhällsproblem: en bok om svensk samhällsutveckling och sociala problem Stockholm: Liber
Sundström, G. (1982). Utformell omsorg: et alternativ til velferdstaten?. In: Stein Ringen/Kari Wærness (Ed.), Sosialpolitikk i 1980-åra: artikler om fordeling og omsorg i en overgangstid (pp. 53 -68). Oslo: Gyldendal
Sundström, G., Tortosa Chuliá, M., Puga Gonzalez, M. (1914). Older Persons in Spain and Sweden: A Welfare Resource. In: Pocinho, Ricardo, Navarro Pardos, Esperanza & Jacob, Luis (Ed.), Envelhecimento, Sociedade e saude: Teorias e praticas (pp. 94 -116). Porto: Eudito

Artikel

Jacobsen, G., Sundström, G. (2020). Sjukkassan blev Försäkringskassan: Sjukbesökare eller angivarsystem? Gammalt & nytt: medlemsblad för Huddinge hembygdsförening, 36(1), 2-4.
Tortosa, M., Sundström, G. (2020). ¿De la epidemia de la soledad a la pandemia del aislamiento social? Entre Mayores.
Sundström, G. (2020). Smittkoppsepidemin var 1700-talets stora dräpare Nyfiken Grå.
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Sundström, G. (2020). Partneromsorg och uppsökande verksamhet Äldre i centrum, 60-63.
Sundström, G. (2020). Hur mycket gör hemtjänsten? Äldre i centrum, 86-89.
Nordlöf, B., Sundström, G. (2020). Spanskan, asiaten och corona Ledungen, 16-17.
Sundström, G. (2019). Lita inte på tillitsutredningen , 78-80.
Sundström, G. (2019). Un ministerio para los solitarios? , 28-30.
Tortosa, M. (2019). ¿Una epidemia de soledad... o qué? .
Andersson, L., Sundström, G. (2019). En återkommande diskussion , 54-58.
Johansson, L., Sundström, G., Malmberg, B. (2018). Ett halvt århundrade svensk äldreomsorg , 4(1), 62-68.
Sundström, G. (2018). Legalism - ett tecken i tiden , 100-105.
Sundström, G. (2018). Gammal nog för att dö , 96-97.
Sundström, G. (2018). Familjen, marknaden och staten , 64-67.
Sundström, G. (2018). La pareja en la vejez: el caso de Suecia Panorama Social, 117-124.
Sundström, G., Jegermalm, M., Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., Souto, J. (2018). Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 12(1), 75-90.
Sundström, G. (2018). Personalen flyr från ”Sveriges bästa hemtjänst” Nyfiken Grå.
Lennartsson, C., Sundström, G., Wikström, P. (2017). Allt fler guldbröllop , 18-19.
Sundström, G. (2017). Jag går mot döden vart jag går , 87-89.
Abellan, A., Perez, J., Pujol, R., Sundström, G., Jegermalm, M., Malmberg, B. (2017). Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 11(1), 69-89.
Jegermalm, M., Sundström, G. (2017). Det svenska omsorgspanoramat - Givarnas perspektiv .
Sundström, G., Johansson, L. (2016). Hur mycket hemtjänst som helst? Äldre i centrum, 2, 34-37.
Sundström, G. (2016). Alla dessa skandaler som kom och gick - inte visste jag att det var omsorg Äldre i centrum, 72-75.
Sundström, G. (2016). En dålig affär att vara gift och pensionär Nyfiken Grå.
Sundström, G., Johansson, L. (2015). Genom tidens lins: Offentlig eller civil äldreomsorg Äldre i Centrum, 29(3), 40-41.
Sundström, G. (2015). Kan anhöriga samarbeta med ogin offentlig omsorg? Äldre i Centrum, 29(2), 23-24 Stockholm: Ageing Research Center .
Sundström, G. (2015). Reflexiones sobre los cuidados de larga duración en Suecia [Reflections on Long-term care in Sweden] Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales, 10, 1-7.
Nilsson, L., Sundström, G. (2014). De äldre - Sveriges stora outnyttjade resurs? Äldre i centrum, 27(2), 47-48 Stockholm .
Sundström, G. (2014). Tillämpningar av åldersforskning: Möjligt? Äldre i centrum, 27(2), 51- Stockholm .
Sundström, G. (2014). Var tredje äldre bor ensam Välfärd, 10-11.
Davey, A., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Aging in Sweden: Local variation, local control The Gerontologist, 54(4), 525-532.
Sundström, G. (2013). Nedslag i hemtjänsten Äldre i centrum, 27(4), 44-45.
Sundström, G., Tortosa Chulia, M. (2013). Por qué tanta soledad entre las personas mayores en Espana? Unidiversiedad, 18-19 Valencia: Valencia Asociación Amigos de la Nau Gran de la Universitat de València .
Jegermalm, M., Sundström, G. (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire Journal of Care Services Management, 7(1), 17-25.
Adam, D., Takagi, E., Sundström, G., Malmberg, B. (2013). (In)Formal Support and Unmet Needs in the National Long-Term care Survey Journal of Comparative Family Studies, 44(4), 437-453.
Sundström, G. (2012). Att förlora ett litet barn Välfärd, 31(1), 28-29 Stockholm: Statistiska Centralbyrån .
Sundström, G., Ernsth Bravell, M., Johanson, L., Lundgren, D. (2012). Omsorgspanoramat: En beskrivning av utvecklingen före, under och efter Ädel Äldre i Centrum, 26(2), 15-17.
Sigurdardottir, S., Sundström, G., Malmberg, B., Ernsth Bravell, M. (2012). Needs and care of older people living at home in Iceland Scandinavian Journal of Public Health, 40(1), 1-9.
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. , ... Angeles Tortosa M. (2011). Diversification of old-age care services for older people: Trade-offs between coverage, diversification and targeting in European countries. Journal of Care Services management, 5(1), 35-42.
Sundström, G., Larsson, B. (2010). Att utbilda fram bra äldreomsorg Äldre i Centrum, 24(3), 7-9.
Sundström, G. (2010). Kusingifte går an - men inte som regel Forskning och framsteg, 54-57.
del Barrio, É., Castejón, P., Sancho Castiello, M., Ángeles Tortosa, M., Sundström, G., Malmberg, B. (2010). La soledad de las personas mayores en España y Suecia: contexto y cultura Revista Española de Geriatría y Gerontología, 45(4), 189-195.
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. , ... Angeles Tortosa M. (2009). Många "små" insatser bättre än en eller ett par "stora"?: Ett nordiskt och europeiskt perspektiv på det offentliga omsorgspanoramat. Aldring og livsløp, 26(2), 14-19.
Sundström, G. (2009). Gullspång - och sedan dö? Äldre i centrum, 23(4), 38-39 Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum .
Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B., Davey, A. (2009). Loneliness among older Europeans European Journal of Ageing, 6(4), 267-275.
Ernsth Bravell, M., Berg, S., Malmberg, B., Sundström, G. (2009). Sooner or later?: A study of institutionalization in late life Aging Clinical and Experimental Research, 21(4/5), 329-337.
Sundström, G., Savla, J., Davey, A., Zarit, S., Malmberg, B. (2008). Home help services in Sweden: responsiveness to changing demographics and needs. European Journal of Ageing, 5(1), 47-55.
Sundström, G., Malmberg, B., Pettersson, T., Angeles Tortosa, M., del Barrio, E., Sancho Castiello, M. (2008). Religiositet och åldrande: del 1. Aldring og livsløp, 11-16.
Sundström, G. (2008). Spanien satsar på dagvård Äldre i centrum, 45-.
Sundström, G. (2007). Ålderismen i skenet av en ny porrfilmstrend Äldre i centrum, 45-.
Sundström, G. (2007). Sexualupplysning för seniorer Äldre i Centrum, 36-37.
Davey, A., Savla, J., Sundström, G., Zarit, S., Malmberg, B. (2007). How equitable is Sweden's changing care-mix?: Linking individual and regional characteristics over time Ageing & Society, 27(4), 511-532.
Malmberg, B., Sundström, G. (2006). Omsorg – vem bryr sig. Äldre i Centrum.
Sundström, G., Davey, A., Johansson, L., Malmberg, B. (2006). Unequal but equitable: An Analysis of Variations in Old-Age Care in Sweden European Journal of Ageing, 3(1), 34-40.
Sundström, G., Johansson, L., Malmberg, B. (2006). Balancing family and state care: Neither, either or both?: The case of Sweden Ageing & Society, 26(5), 767-782.
Sundström, G., Johansson, L. (2006). Policies and practices in support of family caregivers: Filial obligations redefined in Sweden? Journal of Aging & Social Policy, 18(3/4), 7-26.
Sundström, G. (2005). Norden förebild för ny spansk omsorgslag Äldre i Centrum, 39-40.
Sundström, G., Samuelsson, G., M'cCamish - Svensson, C., Hagberg, B., Dehlin, O. (2005). Incidence and risk factors for depression and anxiety disorders: results from a 34-year longitudinal Swedish cohort study Aging & Mental Health, 9(6), 571-575.
Davey, A. Fermia, E. Zarit, S. Shea, D. Sundström, G. Berg, S. , ... Salva J. (2005). Life on the Edge: Patterns of Formal and Informal Help to Older Adults in the United States and Sweden The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 60(5), 281-288.
Sundström, G., Johansson, L. (2005). The changing balance of government and family in care for the elderly in Sweden and other European countries Australasian Journal on Ageing, 24(June Supplement), 5-11.
Sundström, G., Nilsson, Å. (2004). Guldbröllopslavinen och dess konsekvenser Äldre i Centrum, 14-16.
Sundström, G., Baek, J., Son, J., Zarit, S. (2004). Old-Age Care in Sweden: Possible Implications for Aging Policies in Korea Journal of the Korea Gerontological Society, 24(2), 41-56.
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2004). Hvem har ansvaret for aeldreplejen? Aeldre Sagen, 36-38.
Sundström, G., Johansson, L., Malmberg, B., Romören, T., Samuelsson, G. (2003). Innan döden skiljer oss åt Aldring og livslöp, 24-29.
Sundström, G. (2003). Äntligen framme? Kommunaktuellt.
Sundström, G., Samuelsson, G., Hagberg, B., Dehlin, O. (2003). Formal support, mental disorders and personal characteristics: a 25-year follow-up study of a total cohort of older people Health & Social Care in the Community, 11(2), 95-102.
Sundström, G., Shea, D., Davey, A., Femia, E., Zarit, S., Berg, S., Smyer, M. (2003). Exploring Assistance in Sweden and the United States The Gerontologist, 43(5), 712-721.
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2003). State provision down, offspring's up: the reverse substitution of old-age care in Sweden Ageing & Society, 23(3), 269-280.
Sundström, G. (2002). 15 000 guldbröllop Välfärdsbulletinen.
Sundström, G., Johansson, L. (2002). Anhörigvårdens omfattning i Sverige Socialmedicinsk Tidskrift, 119-130.
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2002). The Shifting Balance of Long-Term Care in Sweden The Gerontologist, 42(3), 350-355.
Sundström, G., Samuelsson, G. (2001). Risk är något annat än genomsnitt Aldring & Eldre, 22-26.
Johansson, L., Sundström, G. (1999). Obelysta insatser kastar nytt ljus över äldreomsorgen Äldre i Centrum, 23-26.
Sundström, G., Tortosa, M. (1999). The effects of rationing home help services in Spain and Sweden: a comparative analysis Ageing & Society, 19(3), 343-361.
Sundström, G., Lundén, B. (1999). Chockhöjda hemtjänsttaxor: hur gick det för vårdtagarna? Socialmedicinsk Tidskrift, 57-62.
Davey, A., Femia, E., Shea, D., Zarit, S., Sundström, G., Berg, S. (1999). How many elders receive assistance?: A cross-national comparison Journal of Aging and Health, 11(2), 199-220.
Sundström, G. (1998). Gråhåriga barn Aldring & Eldre, 24-25.
Sundström, G., Tortosa, M. (1997). La experiencia de la ayuda a domicilio a ancianos en Suecia Revista de Gerontologia, Junio, 7(2), 106-109.
Sundström, G. (1997). Hjälpbehov hos mycket gamla hemmaboende: en totalundersökning! Socialmedicinsk Tidskrift, 290-292.
Sundström, G., Malmberg, B., Wahlberg, P. (1996). Dålig ekonomi att skära i hemtjänsten Kommunaktuellt.
Sundström, G., Malmberg, B. (1996). The long arm of the welfare state shortened: Home help in Sweden Scandinavian Journal of Social Welfare, 5(2), 69-75.
Ljungqvist, B., Sundström, G. (1996). Health and social networks as predictors of survival in old age Scandinavian Journal of Social Medicine, 24(2), 90-101.
Malmberg, B., Sundström, G., Zarit, S. (1995). Housing the Demented Elderly in Sweden. L 'Année Gerontologique, 9, 226- 227.
Sundström, G. (1995). Sverige behöver en "social karta" Kommunaktuellt, 40-41.
Sundström, G. (1995). Rationering i dansk og svensk aeldrepleje - men hvordan? Danske kommuner, 30-31.
Sundström, G. (1995). Feministerna framme vid ålderdomens källa! Aldring & Eldre, 27-29.
Sundström, G. (1995). Äldreomsorg i framtiden: Optimist trots allt ... Tidskriften Äldrecentrum, 4-7.
Sundström, G. (1995). Ransoneringar inom äldreomsorgen!: Dags för kristidsnämnd? Kommunaktuellt.
Sundström, G. (1995). Ageing is riskier than it looks (Commentary). Age and Ageing, 24(5), 373-374.
Sundström, G. (1994). Åldrandet-skojigt eller hopplöst? Kanske både-och? Aldring & Eldre, 30-32.
Sundström, G. (1994). Japanskt seniorboende kräver en förmögenhet Planera, Bygga, Bo, 14(2).
Sundström, G. (1994). Bor inte alla japanska gamlingar med sina barn?: Nya mönster ny framtid! PRO-Pensionären, 48-50.
Sundström, G., Lundin, L. (1994). Det riskabla åldrandet Välfärdsbulletinen, 7-9.
Sundström, G. (1994). Statistik viktigt för äldreomsorgen Kommunaktuellt.
Sundström, G., Öberg, S., Schéele, S. (1993). Migration Among the Elderly: The Stockholm case Espaces, Populations, Societés, 503-514.
Sundström, G. (1993). Japansk hemtjänst: kan man lära något av den? Social Omsorg, 9-11.
Sundström, G. (1993). Kvalitet är nog bra men... Tidskriften Äldrecentrum, 19-21.
Sundström, G. (1993). Gerontologisk överoptimism och åldrandets risker Aldring & Eldre, 18-22.
Sundström, G., Habib, J., Windmiller, K. (1993). Understanding the Pattern of Support for the Elderly: A Comparison Between Israel and Sweden Journal of Aging & Social Policy, 5(1-2), 187-206.
Berg, S., Branch, L., Doyle, A., Sundström, G. (1993). Local variations in old age care in the welfare state: The case of Sweden Health Policy, 24(2), 175-186.
Malmberg, B., Sundström, G. (1992). Fortsatt inventering av ”seniorbostäder”. Planera Bygga Bo, 27-29,.
Sundström, G. (1991). Pensionärerna får det bättre, men de gamla får det sämre! Aldring & Eldre, 25-28.
Sundström, G. (1991). Arvet efter morfar och Gorbatjovs favoritförfattare Aldring & Eldre, 21-23.
Malmberg, B., Sundström, G. (1991). Seniorbostäder - privat alternativ till ålderdomshem. Planera Bygga Bo, 12-14.
Sundström, G., Malmberg, B. (1991). Seniorbostäder: snabb tillväxt av privata alternativ! Bygg & Bo Bättre.
Sundström, G., Samuelsson, G., Dehlin, O., Gustafsson, L., Hagberg, B., Nordlund, I. (1991). Psykisk ohälsa bland äldre inte bara demens: Långsiktigt perspektiv viktigt inom omsorgen Läkartidningen, 863-866.
Sundström, G., Samuelsson, G., Ingvad, B., Werner-Gustavsson, M. (1991). Formellt och informellt stöd till en grupp äldre dementa Socialmedicinsk Tidskrift, 259-264.
Sundström, G., Samuelsson, G. (1990). Caring for Elderly Parents in Sweden: The Biographies of Two Groups of Elderly and Their Parents Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (Print), 23(4), 226-231.
Sundström, G. (1989). Gräset är inte grönare i Danmark! Kommunaktuellt, 40-41.
Sundström, G., Berg, S. (1989). Hemtjänstens vårdtagare och omsorgsapparaten: hjälpbehov, behovbedömning och hjälptilldelning Socialmedicinsk tidskrift, 269-278.
Sundström, G., Samuelsson, G., Sjöberg, I. (1989). Intergenerational Transfers: Aging Parents Living With Adult Children and Vice Versa Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (Print), 22(2), 112-117.
Sundström, G. (1988). Institutionen behövs!: alternativet är ökat elände Landstingsvärlden, 8-9.
Sundström, G. (1988). Våra svenska bröllopspar: många firar guldbröllop eller mera! Guldsmedstidningen.
Sundström, G. (1988). Omsorgsapparaten och klienterna inom hemtjänsten Social forskning, 6-7.
Sundström, G., Samuelsson, G. (1988). Ending One's life in a Nursing Home: A Note on Swedish Findings The International Journal of Aging & Human Development, 27(2), 81-88.
Sundström, G. (1988). Familjen och dess äldre: bilder, motbilder och fakta Svensk Farmaceutiskt Tidskrift, 29-32.
Sundström, G. (1988). Social Work and Old Age Care in Sweden Journal of gerontological social work, 12(1-2), 167-184.
Berg, S., Branch, L., Doyle, A., Sundström, G. (1988). Institutional and home-based long-term care alternatives: The 1965-1985 Swedish experience The Gerontologist, 28(6), 825-829.
Sundström, G. (1987). A Haven in a Heartless World?: Living with Parents in Sweden and the United States, 1880-1982 Continuity and Change, 2(1), 145-187.
Sundström, G. (1986). Vart går äldreomsorgen?: Former och innehåll Tiden, 342-348.
Sundström, G. (1986). Äldreomsorgens "vita fläck": den svenska hemtjänsten Social forskning, 8-11.
Sundström, G. (1986). Family and State: Recent Trends in the Care of the Aged in Sweden Ageing and Society, 169-196.
Sundström, G., Samuelsson, G. (1986). Att sluta sitt liv på institution: Det longitudinella perspektivet Socialmedicinsk Tidskrift, 257-263.
Sundström, G., Daatland, S. (1985). Nordens eldresektor: velferdsstaten på pröve Nordiskt Socialt arbete, 45-54.
Sundström, G. (1985). Inte bli som vi? Tvärsnitt, 50-57.
Sundström, G., Daatland, S. (1985). Eldreomsorgen i Norden 1965-1982 Gerontologiskt Magasin, 19-30.
Sundström, G. (1983). Myten om åldringarnas ensamhet Välfärdsbulletinen, 14-15.
Sundström, G. (1983). De gamla och ensamheten Kritisk psykologi, 9-12.
Sundström, G., Waerness, K. (1982). Avlönat och oavlönat omsorgsarbete- myter och verklighet Socialmedicinsk Tidskrift, 353-359.
Sundström, G. (1982). The Elderly, Women's Work, and Social Security Costs Acta Sociologica, 25(1), 21-38.
Sundström, G. (1980). Uppgörelse med vissa pessimistiska nutidsföreställningar Socionomförbundets tidskrift, 27-31.
Sundström, G. (1980). Den nya romantiken Tvärsnitt, 26-31.

Bok

Sundström, G., Samuelsson, G. (1987). Om hjälpformer, omsorgsresurser och kvarboende. Jönköping: Institutet för gerontologi
Sundström, G. (1987). Old Age Care in Sweden: Yesterday, today....tomorrow?. Stockholm: Svenska institutet

Doktorsavhandling

Sundström, G. (1983). Caring for the Aged in Welfare Society (Doctoral thesis, Stockholm: Liber).

Konferensbidrag

Sundström, G., Tortosa, M., González, D. (2018). Older people: A growing but neglected resource. 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria.
Sundström, G. (2009). Many small interventions better than one or two big ones? The European perspective. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. Malmberg, B. Pettersson, T. Tornstam, L. Sancho Castiello, M. del Barrio, E. , ... Tortosa M. (2008). Religiosity in Older Europeans. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Malmberg, B., Sundström, G., Johansson, L. (2008). To give and to get care: the aerial view and the local context. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. Davey, A. Fransson, E. Malmberg, B. Sancho Castiello, M. del Barrio, É. , ... Ángeles Tortosa M. (2007). Loneliness in Europe: The North-South Divide. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Berg, S., Ernsth Bravell, M., Sundström, G. (2007). Predictors of institutionalization at the age of 70. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Malmberg, B., Sancho Castiello, M., Tortosa, M. (2007). Loneliness in Europe. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Davey, A., Salva, J., Zarit, S., Malmberg, B. (2006). How equitable is Sweden’s changing care mix?: Linking individual and regional characteristics over time. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Tortosa, M. (2005). Difiere la soledad de los mayores segun paises?. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1999). Social policy and life styles of the elderly in the Scandinavian countries and in France.. Paris: MIRE, World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Femia, E., Davey, A., Shea, D., Zarit, Z., Berg, S., Sundström, G., Smyer, M. (1997). Formal and informal help for people at risk of institutionalization in the US and Sweden. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Davey, A., Kwee, E., Shea, D., Zarit, S., Sundström, G., Berg, S., Smyer, M. (1996). How much do families help?: A cross- national comparison. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Larsson, B., Sundström, G., Sjöstrand, P. (1996). Hemtjänst före och efter Ädel.. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1995). ”Los Servicios Sociales y la Calidad de Vida de Las Personas Mayores Publicos o Privados?. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Johansson, L. (1995). Cutbacks in Swedish Old Age Care: Consequences for the Aged.. Utrecht: Netherlands Institute of Gerontology, World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1994). Family, State and Responsibility for Aged: The Nordic Perspective. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1994). Problems of Validity of Indicators of Old Age Care: Over Time, and in International Comparisons. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1994). Der Schwedische Wohlfartsstaat im Umbau. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1994). Biographies and Potentials Influence. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1993). Changing Family and Household Structures of Western Elderly: A Comparison of Implications for Care. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Lindström, S., Zwörner, M. (1993). Swedish Report to Bonn Conference on Day Care. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1992). The Elderly Get Richer, but Old People Get Poorer!. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1992). Informal Care in Sweden- A Brief Overview of Research. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Thorslund, M., Westlund, P. (1992). Statistik från administrativa system. København: Nordisk statistisk sekretariat, World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1991). Informell omsorg. Stockholm: Wenner-Gren Center, World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1991). Old Age Care in Sweden: Sucesses, Failures and New Directions. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1990). Omsorgen om de mycket gamla. Stockholm: DSF, World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G. (1988). Bestandsaufnahmen und Perspektiven der Schwedischen Alterfürsorge. World Congress of Gerontology, Paris 2009.
Sundström, G., Johansson, L. . Rights to support for family carers.. World Congress of Gerontology, Paris 2009.

Rapport

Jegermalm, M., Sundström, G. (2014). Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?. Stockholm: Forum - Idéburna organisationer med social inriktning
Jegermalm, M., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Anhöriga äldre angår alla!. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Hälsohögskolan i Jönköping
Sundström, G. (2014). Äldreomsorgens variationer: Underlagsrapport. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting
Malmberg, B., Sundström, G. (2012). Mönster i anhörigomsorgen: En uppföljning i Mullsjö 2010. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi
Grafström, M., Sundström, G. (2010). SPF:s medlemmar i närbild: en enkätundersökning.
Malmberg, B., Sundström, G. (2009). Omsorgsmönster i Mullsjö..
Sundström, G., Malmberg, B. (2006). Omsorg människor emellan: En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen
Sundström, G., Malmberg, B. (2005). Likhet inför äldreomsorgen?: Kommunala variationer och de anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2004). Gemensamt ansvar för de äldre eller Fjärde Budet: Vem skall taga sig an gamla föräldrar?. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi
Sundström, G. (2000). Bo hemma på äldre da’r. Stockholm: Socialstyrelsen
Sundström, G. (1999). Behov av vård och omsorg: en kunskapsöversikt. Stockholm: Svenska Kommunförbundet
Sundström, G., Hult, K. (1997). Det kan man bara få om nån skall dö!: En undersökning av närståendepenningen i Jönköpings län 1996. Jönköping: Institutet för Gerontologi, Jönköping
Sundström, G. (1996). De äldsta i stad och på landsbygd i Jönköping 1996. Stockholm: Socialstyrelsen
Sundström, G., Larsson, B., Sjöstrand, P. (1994). Hemtjänst före ocg efter ÄDEL: En undersökning av hemtjänsten för mycket gamla i Jönköpings kommun. Stockholm: Socialstyrelsen
Sundström, G. (1994). Retirement, Activites, and Voluntary Work Among the Aged in Sweden. Tokyo: Encouragement of Employment Buisness Group
Malmberg, B., Berg, S., Sundström, G. (1994). En kvalitetsprofil för särskilt boende för äldre. Jönköping: Institutet för gerontologi
Sundström, G., Cronholm, I. (1991). hemtjänsten i tiden: En treårsuppföljning av mycket gamla vårdtagare i en typisk svensk kommun. Jönköping: Institutet för gerontologi
Sundström, G., Berg, S. (1990). Ensamboende bland äldre: en analys av kommunala varationer och deras effekter på äldreomsorgen. Jönköping: Institutet för gerontologi
Berg, S., Sundström, G. (1989). Kommunal och regional variation inom äldreomsorgen. Jönköping: Institutet för gerontologi
Sundström, G., Cronholm, I. (1988). Hemtjänsten: de äldsta vårdtagarna och omsorgsapparaten. Jönköping: Institutet för gerontologi
Sundström, G., Berg, S. (1988). Vad har egentligen hänt inom äldreomsorgen? Har vård i hemmet ersatt institutionsvård?: Erfarenheter 1965-1985. Jönköping: Institutet för gerontologi, Jönköping
Sundström, G., Daatland, S. (1985). Gammal i Norden: boende, omsorg och service, 1965-1982. Oslo: Nordiska Ministerrådet
Sundström, G. (1984). Hur nära?: avstånd och närhet i svenska familjer. Stockholm: HSB:s Riksförbund och Socialhögskolan
Sundström, G. (1984). De gamla, deras anhöriga och hemtjänsten: en studie av gränslandet mellan informell och formell omsorg. Stockholm: Socialhögskolan. Stockholms universitet
Sundström, G. (1982). Gamla bor med sina barn- ett alternativ till samhällsomsorg?: rapport till Delegationen för social forskning 1982-08-31. Stockholm: Inst. för socionomutbildning, Socialhögsk., Univ.

Recension

Sundström, G. (2020). Så skapas en supersenior.
Sundström, G. (2016). Äventyret att bli gammal.
Sundström, G. (2016). En riskabel historia.
Sundström, G. (2013). Hemsystern: Ett äreminne.
Sundström, G. (2011). Seniorhumor. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sundström, G. (2005). Besök i ålderdomen.

Övrigt

Lennartsson, C., Sundström, G., Wikström, P. (2017). Cada vez más bodas de oro.
Malmberg, B., Sundström, G. (1995). Age care crisis in Sweden?.