Gerdt Sundström

Professor emeritus

Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Filosofie doktor


Med en bakgrund i sociologi och socialt arbete kom Gerdt Sundström till Institutet för gerontologi 1985. Där har han fått mer utrymme att göra det som han redan tidigare gjorde på Socialhögskolan i Stockholm, det vill säga, undervisa och forska kring äldreomsorgen, med balansen mellan offentlig och familjebaserad omsorg som huvudtema. Gerdt har gjort en hel del undersökningar kring både anhörigomsorg och offentlig omsorg, framför allt i hemtjänsten.
Detta har sedan fortsatt att vara ett intresse både i undervisning och forskning. En del av detta har varit egna initiativ, finansierade med pengar från forskningsfonder, annat har varit uppdrag åt myndigheter av utredningskaraktär, bland annat flera studier för Socialstyrelsen och analys av två stora riksintervjuundersökningar rörande hemmaboende äldres (75+) situation 1994 och 2000. De flesta har gjorts i samarbete med kollegor på Institutet för gerontologi och på andra högskolor eller myndigheter.
Många studier har varit jämförelser över tid och med andra länder, inom Norden och med övriga Europa, både beträffande familjeomsorg och offentliga stödinsatser för äldre. Han har särskilt samarbetat med forskare i England, Frankrike, Japan, Spanien, Tyskland och USA. Det finns ett stort internationellt intresse för välfärden i Sverige och numera också hur det går för välfärden i dagens bistrare klimat. Detta har han studerat tillsammans med kollegor och huvudresultatet får sägas vara att den offenliga omsorgen - hittills - klarat sina åtaganden ganska väl. Vi finner också att den informella omsorgen är stor och av allt att döma växande.
Under de senaste åren har Gerdt ägnat sig åt samspelet mellan demografi och omsorg. Våra möjligheter att få hjälp av anhöriga — eller att bli hjälpgivare — är beroende av långsiktiga befolkningsförändringar som vi i vardagen inte observerar eller reflekterar över. Empiriska frågor kring anhörigomsorg och stöd till anhörigvårdare har han tillsammans med kollegan Bo Malmberg detaljstuderat på Socialstyrelsens uppdrag.
Samverkan — eller brist på sådan — mellan anhöriga och offentlig omsorg samt marknadsalternativ har Gerdt analyserat i internationella jämförelser. Särskilt belysande anser han att det är med jämförelser med Spanien, som haft en annan social karaktär, men nu hastigt bygger ut den offentliga omsorgen och har goda data om befolkning och insatser.
Ett led i dessa jämförelser är studier av religionsutövning bland äldre spanjorer och svenskar, upplevelser av ensamhet — betydligt högre i Spanien — och familjeförändringar. Även bland de äldre, i Norden och i Spanien, ökar företeelser som samboende, särboende och skilsmässor, men också nya äktenskap. Vid sidan av detta kan man också se att allt fler förblir gifta allt längre med samma människa, vilket bl.a. kommer till uttryck som en lavin av guldbröllop på tidningarnas familjesidor.

Antologibidrag

Abellán, A. Ayala, A. Pérez, J. Pujol, R. Sundström, G. Ramos, M. (2018). The new carers. Dossier - Social Observatory of “la Caixa”. Palma: Observatorio Sociale de "la caxia" More information
Schneider, U. Sundström, G. Johansson, L. Tortosa, M. (2016). Policies to support informal care. Bristol: Policy Press More information
Sundström, G. Thorslund, M. (2013). Healthy aging in Sweden. Routledge advances in sociology. New York: Routledge More information
Sundström, G. (2013). Åldrandet, staten och civilsamhället. Lund: Studentlitteratur More information
Sundström, G. (2011). Med äldreomsorgen i tiden. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Sundström, G. (2011). De äldre i samhället.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Sundström, G. (2009). Demography of Aging in the Nordic Countries. International Handbooks of Population. New York: Springer Science+Business Media More information
Castiello, M. del Barrio, É. Castejon, P. Tortosa, M. Sundström, G. Malmberg, B. Johansson, L. (2008). Family care for elders in Europe. New York: Springer More information
Sundström, G. (2005). Historiska och geografiska kontinuiteter och variationer. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) More information
Sundström, G. Samuelsson, G. Dehlin, O. Hagberg, B. (2003). Incidence of Dementia Related to Medical, Psychological and Social Risk Factors. Research and perspectives in longevity. Berlin: Springer More information
Sundström, G. (2002). The Local Nexus of State and Civil Society in Old-Age Care. Report / Aging and old age care in a local context = Rapport / Åldrande och äldreomsorg i ett lokalt sammanhang. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Sundström, G. (2002). Åldrandet, staten och civilsamhället. Lund: Studentlitteratur More information
Sundström, G. Berg, S. (1999). Sweden. Biomedical and health research. Amsterdam: IOS Press More information
Sundström, G. (1999). Nedskärningar av svensk äldreomsorg. Bergen: Fagbokforlaget More information
Malmberg, B. Sundström, G. Zarit, S. (1998). Housing the Demented Elderly in Sweden.. Reprint series / Institutet för gerontologi, Jönköping. Paris: Serdi Publisher, Springer Publishing company More information
Sundström, G. (1998). Livets osäkerhet och folkhälsa för gamla. Stockholm: Nationella folkhälsokommittén More information
Sundström, G. (1997). Rättvis äldreomsorg: är ransonering svaret?. Stockholm: Välfärdsprojektet More information
Sundström, G. Daatland, S. Platz, M. Szebehely, M. (1997). Eldreomsorgen. NOVA-rapport. Oslo: NOVA More information
Sundström, G. (1996). (O)jämställt på äldre da’r?. Ädelutvärderinger. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. Andersson, L. (1996). The Social Networks of Elderly People in Sweden.. Westport, Conn.: Praeger More information
Sundström, G. Thorslund, M. (1994). Caring for the Frail Elderly in Sweden. Binghamton, N.Y.: Haworth Press More information
Sundström, G. Johansson, L. (1994). Paying Carers in Sweden. Public policy and social welfare. Aldershot: Avebury More information
Sundström, G. (1994). Care by Families. OECD social policy studies. Paris: OECD More information
Sundström, G. (1994). På äldre dar. Örebro: SCB More information
Sundström, G. (1994). Ensam, fattig, gammal och kvinna. Rapport / Norsk gerontologisk institutt. Oslo: Norsk gerontologisk institutt More information
Sundström, G. Thorslund, M. (1994). Old Age Care in Sweden. Westport, Conn.: Greenwood Publishing More information
Sundström, G. Thorslund, M. (1994). Sweden. SUNY series in the political economy of health care. Albany, N.Y.: State University of New York Press More information
Malmberg, B. Sundström, G. (1994). Health and Social Care for the Elderly with Special Emphasis on the Care for the Demented.. Tokyo: Dai-ichi Hohki Publishing Co More information
Sundström, G. (1991). Omsorgsmönster bland äldre kvinnor och män i Norden. Rapport / Norsk gerontologisk institutt. Oslo: Norsk gerontologisk institutt More information
Sundström, G. (1990). Äldre kvinnor. Stockholm: Riksföreningen Att åldras är att växa More information
Sundström, G. Zappolo, A. (1989). Long-Term Care for the Elderly in Sweden. New York: McGraw-Hill Book Co. More information
Sundström, G. (1988). Äldreboende i framtiden. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning More information
Sundström, G. (1988). Kvarboende- i Ljura och i allmänhet. Socialstyrelsen redovisar. Stockholm: Socialstyrelsen, Stockholm More information
Sundström, G. (1987). Notes on Services to the Aged in the United States and Sweden. Tampa: International Exchange Center on Gerontology More information
Sundström, G. (1984). De äldre i familjen. Stockholm: Studieförb. Näringsliv & samhälle (SN&S) i samarbete med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och Riksbankens jubileumsfond More information
Sundström, G. (1983). Familjen. Stockholm: Liber More information
Sundström, G. (1982). Utformell omsorg. Fakkel-bok. Oslo: Gyldendal More information
Sundström, G. Tortosa Chuliá, M. Puga Gonzalez, M. (1914). Older Persons in Spain and Sweden: A Welfare Resource. Porto: Eudito More information

Artikel

Sundström, G. (2018). Rasdiskriminering – eller? Att tolka media: ”Dä stämde ju ittno dätta som stog i tinninga”. More information
Johansson, L. Sundström, G. Malmberg, B. (2018). Ett halvt århundrade svensk äldreomsorg. : Universitetsforlaget More information
Sundström, G. (2018). Legalism - ett tecken i tiden. More information
Lennartsson, C. Sundström, G. Wikström, P. (2017). Allt fler guldbröllop. : Statistiska centralbyrån More information
Sundström, G. (2017). Jag går mot döden vart jag går. More information
Jegermalm, M. Sundström, G. (2017). Det svenska omsorgspanoramat - Givarnas perspektiv. : Universitetsforlaget More information
Abellan, A. Perez, J. Pujol, R. Sundström, G. Jegermalm, M. Malmberg, B. (2017). Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden. : Linköping University Electronic Press More information
Sundström, G. Johansson, L. (2016). Hur mycket hemtjänst som helst?. More information
Sundström, G. (2016). Alla dessa skandaler som kom och gick - inte visste jag att det var omsorg. : Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum More information
Sundström, G. (2016). En dålig affär att vara gift och pensionär. More information
Sundström, G. Johansson, L. (2015). Genom tidens lins: Offentlig eller civil äldreomsorg. More information
Sundström, G. (2015). Kan anhöriga samarbeta med ogin offentlig omsorg?. Stockholm: Ageing Research Center More information
Sundström, G. (2015). Reflexiones sobre los cuidados de larga duración en Suecia [Reflections on Long-term care in Sweden]. More information
Jegermalm, M. Sundström, G. (2015). Stereotypes about caregiving and lessons from the Swedish panorama of care [Stereotyper kring omsorgsgivare och det svenska omsorgspanoramat]. : Taylor & Francis More information
Nilsson, L. Sundström, G. (2014). De äldre - Sveriges stora outnyttjade resurs?. Stockholm: More information
Sundström, G. (2014). Tillämpningar av åldersforskning: Möjligt?. Stockholm: More information
Sundström, G. (2014). Var tredje äldre bor ensam. More information
Davey, A. Malmberg, B. Sundström, G. (2014). Aging in Sweden: Local variation, local control. More information
Sundström, G. (2013). Nedslag i hemtjänsten. More information
Sundström, G. Tortosa Chulia, M. (2013). Por qué tanta soledad entre las personas mayores en Espana?. Valencia: Valencia Asociación Amigos de la Nau Gran de la Universitat de València More information
Jegermalm, M. Sundström, G. (2013). Carers in Sweden. : Maney Publishing More information
Adam, D. Takagi, E. Sundström, G. Malmberg, B. (2013). (In)Formal Support and Unmet Needs in the National Long-Term care Survey. More information
Sundström, G. (2012). Att förlora ett litet barn. Stockholm: Statistiska Centralbyrån More information
Sundström, G. Ernsth Bravell, M. Johanson, L. Lundgren, D. (2012). Omsorgspanoramat. More information
Sigurdardottir, S. Sundström, G. Malmberg, B. Ernsth Bravell, M. (2012). Needs and care of older people living at home in Iceland. More information
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. Dolores Puga González, M. Angeles Tortosa, M. (2011). Diversification of old-age care services for older people: Trade-offs between coverage, diversification and targeting in European countries.. More information
Sundström, G. Larsson, B. (2010). Att utbilda fram bra äldreomsorg. More information
Sundström, G. (2010). Kusingifte går an - men inte som regel. More information
del Barrio, É. Castejón, P. Sancho Castiello, M. Ángeles Tortosa, M. Sundström, G. Malmberg, B. (2010). La soledad de las personas mayores en España y Suecia. More information
Sundström, G. Fransson, E. Malmberg, B. Davey, A. (2009). Loneliness among older Europeans. Heidelberg: Springer More information
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. Puga, D. Angeles Tortosa, M. (2009). Många "små" insatser bättre än en eller ett par "stora"?. More information
Sundström, G. (2009). Gullspång - och sedan dö?. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum More information
Ernsth Bravell, M. Berg, S. Malmberg, B. Sundström, G. (2009). Sooner or later?. More information
Sundström, G. Savla, J. Davey, A. Zarit, S. Malmberg, B. (2008). Home help services in Sweden. More information
Sundström, G. Malmberg, B. Pettersson, T. Angeles Tortosa, M. del Barrio, E. Sancho Castiello, M. (2008). Religiositet och åldrande. More information
Sundström, G. (2008). Spanien satsar på dagvård. More information
Sundström, G. (2007). Ålderismen i skenet av en ny porrfilmstrend. More information
Sundström, G. (2007). Sexualupplysning för seniorer. More information
Davey, A. Savla, J. Sundström, G. Zarit, S. Malmberg, B. (2007). How equitable is Sweden's changing care-mix?. More information
Malmberg, B. Sundström, G. (2006). Omsorg – vem bryr sig.. More information
Sundström, G. Davey, A. Johansson, L. Malmberg, B. (2006). Unequal but equitable. More information
Sundström, G. Johansson, L. Malmberg, B. (2006). Balancing family and state care: Neither, either or both?. More information
Sundström, G. Johansson, L. (2006). Policies and practices in support of family caregivers. More information
Sundström, G. (2005). Norden förebild för ny spansk omsorgslag. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. M'cCamish - Svensson, C. Hagberg, B. Dehlin, O. (2005). Incidence and risk factors for depression and anxiety disorders. More information
Davey, A. Fermia, E. Zarit, S. Shea, D. Sundström, G. Berg, S. Smayer, M. Salva, J. (2005). Life on the Edge. More information
Sundström, G. Johansson, L. (2005). The changing balance of government and family in care for the elderly in Sweden and other European countries. More information
Sundström, G. Nilsson, Å. (2004). Guldbröllopslavinen och dess konsekvenser. More information
Sundström, G. Baek, J. Son, J. Zarit, S. (2004). Old-Age Care in Sweden. More information
Sundström, G. Johansson, L. Hassing, L. (2004). Hvem har ansvaret for aeldreplejen?. More information
Sundström, G. Johansson, L. Malmberg, B. Romören, T. Samuelsson, G. (2003). Innan döden skiljer oss åt. More information
Sundström, G. (2003). Äntligen framme?. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. Hagberg, B. Dehlin, O. (2003). Formal support, mental disorders and personal characteristics. More information
Sundström, G. Shea, D. Davey, A. Femia, E. Zarit, S. Berg, S. Smyer, M. (2003). Exploring Assistance in Sweden and the United States. More information
Sundström, G. Johansson, L. Hassing, L. (2003). State provision down, offspring's up. More information
Sundström, G. (2002). 15 000 guldbröllop. More information
Sundström, G. Johansson, L. (2002). Anhörigvårdens omfattning i Sverige. More information
Sundström, G. Johansson, L. Hassing, L. (2002). The Shifting Balance of Long-Term Care in Sweden. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. (2001). Risk är något annat än genomsnitt. More information
Johansson, L. Sundström, G. (1999). Obelysta insatser kastar nytt ljus över äldreomsorgen. More information
Sundström, G. Tortosa, M. (1999). The effects of rationing home help services in Spain and Sweden. More information
Sundström, G. Lundén, B. (1999). Chockhöjda hemtjänsttaxor. More information
Davey, A. Femia, E. Shea, D. Zarit, S. Sundström, G. Berg, S. (1999). How many elders receive assistance?. More information
Sundström, G. (1998). Gråhåriga barn. More information
Sundström, G. Tortosa, M. (1997). La experiencia de la ayuda a domicilio a ancianos en Suecia. More information
Sundström, G. (1997). Misär bland äldre efter alla nedskärningar?. More information
Sundström, G. (1997). Hjälpbehov hos mycket gamla hemmaboende. More information
Sundström, G. Malmberg, B. Wahlberg, P. (1996). Dålig ekonomi att skära i hemtjänsten. More information
Sundström, G. Malmberg, B. (1996). The long arm of the welfare state shortened. More information
Sundström, G. Ljungqvist, B. (1996). Health and social networks as predictors of survival in old age. More information
Malmberg, B. Sundström, G. Zarit, S. (1995). Housing the Demented Elderly in Sweden.. More information
Sundström, G. (1995). Sverige behöver en "social karta". More information
Sundström, G. (1995). Rationering i dansk og svensk aeldrepleje - men hvordan?. More information
Sundström, G. (1995). Feministerna framme vid ålderdomens källa!. More information
Sundström, G. (1995). Äldreomsorg i framtiden. More information
Sundström, G. (1995). Ransoneringar inom äldreomsorgen!. More information
Sundström, G. (1995). Ageing is riskier than it looks (Commentary).. More information
Sundström, G. (1994). Privata pensionsförsäkringar. More information
Sundström, G. (1994). Åldrandet-skojigt eller hopplöst? Kanske både-och?. More information
Sundström, G. (1994). Japanskt seniorboende kräver en förmögenhet. More information
Sundström, G. (1994). Bor inte alla japanska gamlingar med sina barn?. More information
Sundström, G. Lundin, L. (1994). Det riskabla åldrandet. More information
Sundström, G. (1994). Statistik viktigt för äldreomsorgen. More information
Sundström, G. Öberg, S. Schéele, S. (1993). Migration Among the Elderly. More information
Sundström, G. (1993). Japansk hemtjänst. More information
Sundström, G. (1993). Kvalitet är nog bra men.... More information
Sundström, G. (1993). Gerontologisk överoptimism och åldrandets risker. More information
Sundström, G. Habib, J. Windmiller, K. (1993). Understanding the Pattern of Support for the Elderly. More information
Berg, S. Branch, L. Doyle, A. Sundström, G. (1993). Local variations in old age care in the welfare state. More information
Malmberg, B. Sundström, G. (1992). Fortsatt inventering av ”seniorbostäder”.. More information
Sundström, G. (1991). Pensionärerna får det bättre, men de gamla får det sämre!. More information
Sundström, G. (1991). Arvet efter morfar och Gorbatjovs favoritförfattare. More information
Malmberg, B. Sundström, G. (1991). Seniorbostäder - privat alternativ till ålderdomshem.. More information
Sundström, G. Malmberg, B. (1991). Seniorbostäder: snabb tillväxt av privata alternativ!. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. Dehlin, O. Gustafsson, L. Hagberg, B. Nordlund, I. (1991). Psykisk ohälsa bland äldre inte bara demens. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. Ingvad, B. Werner-Gustavsson, M. (1991). Formellt och informellt stöd till en grupp äldre dementa. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. (1990). Caring for Elderly Parents in Sweden. More information
Sundström, G. (1989). Gräset är inte grönare i Danmark!. More information
Sundström, G. Berg, S. (1989). Hemtjänstens vårdtagare och omsorgsapparaten. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. Sjöberg, I. (1989). Intergenerational Transfers. More information
Sundström, G. (1988). Institutionen behövs!. More information
Sundström, G. (1988). Våra svenska bröllopspar. More information
Sundström, G. (1988). Omsorgsapparaten och klienterna inom hemtjänsten. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. (1988). Ending One's life in a Nursing Home. More information
Sundström, G. (1988). Familjen och dess äldre. More information
Sundström, G. (1988). Social Work and Old Age Care in Sweden. More information
Berg, S. Branch, L. Doyle, A. Sundström, G. (1988). Institutional and home-based long-term care alternatives. More information
Sundström, G. (1987). A Haven in a Heartless World?. More information
Sundström, G. (1986). Vart går äldreomsorgen?. More information
Sundström, G. (1986). Äldreomsorgens "vita fläck". More information
Sundström, G. (1986). Family and State. More information
Sundström, G. Samuelsson, G. (1986). Att sluta sitt liv på institution. More information
Sundström, G. (1986). Intergenerational Mobility and the Relationship Between Adults and their Aging Parents in Sweden. More information
Sundström, G. (1985). Hembiträde eller hemsamarit. More information
Sundström, G. Daatland, S. (1985). Nordens eldresektor. More information
Sundström, G. (1985). Inte bli som vi?. More information
Sundström, G. Daatland, S. (1985). Eldreomsorgen i Norden 1965-1982. More information
Sundström, G. (1983). Myten om åldringarnas ensamhet. More information
Sundström, G. (1983). De gamla och ensamheten. More information
Sundström, G. Waerness, K. (1982). Avlönat och oavlönat omsorgsarbete- myter och verklighet. More information
Sundström, G. (1982). The Elderly, Women's Work, and Social Security Costs. More information
Sundström, G. (1980). Uppgörelse med vissa pessimistiska nutidsföreställningar. More information
Sundström, G. (1980). Den nya romantiken. More information

Avhandling

Sundström, G. (1983). Caring for the Aged in Welfare Society. Stockholm studies in social work. Stockholm: Liber More information

Bok

Sundström, G. (2018). ”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”. Huddinge: Huddinge Hembygdsförening More information
Sundström, G. (1995). Suodenno Koureisha Kea. : Chou Hoki Shuppan Sha Publilshing Co, Tokyo More information
Sundström, G. Samuelsson, G. (1987). Om hjälpformer, omsorgsresurser och kvarboende. Reprint series / Institutet för gerontologi, Jönköping. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. (1987). Old Age Care in Sweden. Stockholm: Svenska institutet More information

Konferensbidrag

Sundström, G. (2010). Tills döden skiljer oss åt - om anhörigskap, guldbröllop och nya familjeformer. More information
Sundström, G. (2009). Many small interventions better than one or two big ones? The European perspective. More information
Sundström, G. Malmberg, B. Pettersson, T. Tornstam, L. Sancho Castiello, M. del Barrio, E. Castejon, P. Tortosa, M. (2008). Religiosity in Older Europeans. More information
Malmberg, B. Sundström, G. Johansson, L. (2008). To give and to get care. More information
Sundström, G. Davey, A. Fransson, E. Malmberg, B. Sancho Castiello, M. del Barrio, É. Castejon, P. Ángeles Tortosa, M. (2007). Loneliness in Europe. More information
Berg, S. Ernsth Bravell, M. Sundström, G. (2007). Predictors of institutionalization at the age of 70. More information
Sundström, G. Malmberg, B. Sancho Castiello, M. Tortosa, M. (2007). Loneliness in Europe. More information
Sundström, G. Davey, A. Salva, J. Zarit, S. Malmberg, B. (2006). How equitable is Sweden’s changing care mix?. More information
Sundström, G. Tortosa, M. (2005). Difiere la soledad de los mayores segun paises?. More information
Sundström, G. (1999). Social policy and life styles of the elderly in the Scandinavian countries and in France.. Rencontres et recherches. Paris: MIRE More information
Femia, E. Davey, A. Shea, D. Zarit, Z. Berg, S. Sundström, G. Smyer, M. (1997). Formal and informal help for people at risk of institutionalization in the US and Sweden. More information
Davey, A. Kwee, E. Shea, D. Zarit, S. Sundström, G. Berg, S. Smyer, M. (1996). How much do families help?. More information
Larsson, B. Sundström, G. Sjöstrand, P. (1996). Hemtjänst före och efter Ädel.. More information
Sundström, G. (1995). ”Los Servicios Sociales y la Calidad de Vida de Las Personas Mayores Publicos o Privados?. More information
Sundström, G. Johansson, L. (1995). Cutbacks in Swedish Old Age Care: Consequences for the Aged.. Utrecht: Netherlands Institute of Gerontology More information
Sundström, G. (1994). Family, State and Responsibility for Aged. More information
Sundström, G. (1994). Problems of Validity of Indicators of Old Age Care. More information
Sundström, G. (1994). Der Schwedische Wohlfartsstaat im Umbau. More information
Sundström, G. (1994). Biographies and Potentials Influence. More information
Sundström, G. (1993). Changing Family and Household Structures of Western Elderly. More information
Sundström, G. Lindström, S. Zwörner, M. (1993). Swedish Report to Bonn Conference on Day Care. More information
Sundström, G. (1992). The Elderly Get Richer, but Old People Get Poorer!. More information
Sundström, G. (1992). Informal Care in Sweden- A Brief Overview of Research. More information
Sundström, G. Thorslund, M. Westlund, P. (1992). Statistik från administrativa system. København: Nordisk statistisk sekretariat More information
Sundström, G. (1991). Informell omsorg. Stockholm: Wenner-Gren Center More information
Sundström, G. (1991). Old Age Care in Sweden. More information
Sundström, G. (1990). Omsorgen om de mycket gamla. Stockholm: DSF More information
Sundström, G. (1988). Bestandsaufnahmen und Perspektiven der Schwedischen Alterfürsorge. More information
Sundström, G. Johansson, L. (). Rights to support for family carers.. More information

Rapport

Jegermalm, M. Sundström, G. (2014). Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?. Stockholm: Forum - Idéburna organisationer med social inriktning More information
Jegermalm, M. Malmberg, B. Sundström, G. (2014). Anhöriga äldre angår alla!. Kunskapsöversikt. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Hälsohögskolan i Jönköping More information
Sundström, G. (2014). Äldreomsorgens variationer: Underlagsrapport. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting More information
Malmberg, B. Sundström, G. (2012). Mönster i anhörigomsorgen. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi More information
Grafström, M. Sundström, G. (2010). SPF:s medlemmar i närbild. : SPF Seniorer i tiden More information
Malmberg, B. Sundström, G. (2009). Omsorgsmönster i Mullsjö.. Socialstyrelsens rapportserie. More information
Ericsson, I. Sundström, G. (2006). Metodutveckling inom vård och omsorg. FoU-rapport / Luppen kunskapscentrum. Jönköping: Luppens kunskapscentrum More information
Sundström, G. Malmberg, B. (2006). Omsorg människor emellan. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. Malmberg, B. (2005). Likhet inför äldreomsorgen?. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. Johansson, L. Hassing, L. (2004). Gemensamt ansvar för de äldre eller Fjärde Budet. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. Malmberg, B. (2004). Äldres levnadsförhållanden 1988-2002. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. Johansson, L. (2004). Framtidens anhörigomsorg. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (2000). Bo hemma på äldre da’r. Äldreuppdraget. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (1999). Behov av vård och omsorg. Äldreberedningen. Stockholm: Svenska Kommunförbundet More information
Sundström, G. (1999). Hur gick det se’n?. Äldreuppdraget. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (1999). Äldreomsorgen i Sverige. ”Fact Sheet”. : Svenska Institutet More information
Sundström, G. Hult, K. (1997). Det kan man bara få om nån skall dö!. Rapport. Jönköping: Institutet för Gerontologi, Jönköping More information
Sundström, G. (1997). Rapport till Bemötandekommittén, om äldre och äldreomsorg. More information
Sundström, G. (1996). De äldsta i stad och på landsbygd i Jönköping 1996. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. Larsson, B. Sjöstrand, P. (1994). Hemtjänst före ocg efter ÄDEL. ÄDELutvärderingen. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (1994). Retirement, Activites, and Voluntary Work Among the Aged in Sweden. Tokyo: Encouragement of Employment Buisness Group More information
Malmberg, B. Berg, S. Sundström, G. (1994). En kvalitetsprofil för särskilt boende för äldre. MIMER-rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. Malmberg, B. (1993). Inventering av hemtjänst 1993. More information
Sundström, G. Cronholm, I. (1991). hemtjänsten i tiden. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. Berg, S. (1990). Ensamboende bland äldre. PM för Äldredeligationen. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. Löfstrand, A. (1990). Närståendevård. Norrköping: Socialförvaltningen, Norrköpings kommun More information
Berg, S. Sundström, G. (1989). Kommunal och regional variation inom äldreomsorgen. Rapport från Institutet för gerontologi. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. Cronholm, I. (1988). Hemtjänsten. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. (1988). Intervjuer med mycket gamla i Täby 1987. Rapport till Socialförvaltningen i Täby. More information
Sundström, G. Berg, S. (1988). Vad har egentligen hänt inom äldreomsorgen? Har vård i hemmet ersatt institutionsvård?. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi, Jönköping More information
Sundström, G. Daatland, S. (1985). Gammal i Norden. Delrapport från Projektet Åtgärder inom service- och bostadssektorn för äldre. Oslo: Nordiska Ministerrådet More information
Sundström, G. (1985). Community Care of the Aged in Scandinavia. : International Exchange Center of Gerontology, Tampa, Florida More information
Sundström, G. (1984). Hur nära?. Stockholm: HSB:s Riksförbund och Socialhögskolan More information
Sundström, G. (1984). 100 Years of Coresidence. The Case of the Younger Generation in Sweden. Rapport till Byggforskningsrådet. More information
Sundström, G. (1984). De gamla, deras anhöriga och hemtjänsten. Rapport i socialt arbete. Stockholm: Socialhögskolan. Stockholms universitet More information
Sundström, G. (1982). Gamla bor med sina barn- ett alternativ till samhällsomsorg?. Stockholm: Inst. för socionomutbildning, Socialhögsk., Univ. More information

Recension

Sundström, G. Tortosa, M. (2016). Vern L. Bengtson, with Norella M. Putney and Susan Harris (2015). Families and Faith: How Religion Is Passed Down across Generations. Oxford: Oxford University Press, 267 pp. ISBN 978 0199 9486 59 (hardcover). More information
Sundström, G. (2016). Äventyret att bli gammal. More information
Sundström, G. (2016). En riskabel historia. More information
Sundström, G. (2013). Ungdomens källa på spåren. More information
Sundström, G. (2013). Hemsystern. More information
Sundström, G. (2011). Seniorhumor. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum More information
Sundström, G. (2008). Vackert och inspirerande om att åldras. More information
Sundström, G. (2008). Assisted Living for our parents: A son's journey.. More information
Sundström, G. (2005). Besök i ålderdomen. More information
Sundström, G. (2002). Bokanmälan. More information
Sundström, G. (2002). Bokanmälan; Tor Inge Romörens Den fjerde alderen.. More information

Övrigt

Lennartsson, C. Sundström, G. Wikström, P. (2017). Cada vez más bodas de oro. More information
Malmberg, B. Sundström, G. (1995). Age care crisis in Sweden?. Current Sweden. : Svenska Institutet, Stockholm More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information