Gerdt Sundström

Professor emeritus
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Ga814
Extern telefon
070-2222180 08-7110
Ändra din information

Med en bakgrund i sociologi och socialt arbete kom Gerdt Sundström till Institutet för gerontologi 1985. Där har han fått mer utrymme att göra det som han redan tidigare gjorde på Socialhögskolan i Stockholm, det vill säga, undervisa och forska kring äldreomsorgen, med balansen mellan offentlig och familjebaserad omsorg som huvudtema. Gerdt har gjort en hel del undersökningar kring både anhörigomsorg och offentlig omsorg, framför allt i hemtjänsten.
Detta har sedan fortsatt att vara ett intresse både i undervisning och forskning. En del av detta har varit egna initiativ, finansierade med pengar från forskningsfonder, annat har varit uppdrag åt myndigheter av utredningskaraktär, bland annat flera studier för Socialstyrelsen och analys av två stora riksintervjuundersökningar rörande hemmaboende äldres (75+) situation 1994 och 2000. De flesta har gjorts i samarbete med kollegor på Institutet för gerontologi och på andra högskolor eller myndigheter.
Många studier har varit jämförelser över tid och med andra länder, inom Norden och med övriga Europa, både beträffande familjeomsorg och offentliga stödinsatser för äldre. Han har särskilt samarbetat med forskare i England, Frankrike, Japan, Spanien, Tyskland och USA. Det finns ett stort internationellt intresse för välfärden i Sverige och numera också hur det går för välfärden i dagens bistrare klimat. Detta har han studerat tillsammans med kollegor och huvudresultatet får sägas vara att den offenliga omsorgen - hittills - klarat sina åtaganden ganska väl. Vi finner också att den informella omsorgen är stor och av allt att döma växande.
Under de senaste åren har Gerdt ägnat sig åt samspelet mellan demografi och omsorg. Våra möjligheter att få hjälp av anhöriga — eller att bli hjälpgivare — är beroende av långsiktiga befolkningsförändringar som vi i vardagen inte observerar eller reflekterar över. Empiriska frågor kring anhörigomsorg och stöd till anhörigvårdare har han tillsammans med kollegan Bo Malmberg detaljstuderat på Socialstyrelsens uppdrag.
Samverkan — eller brist på sådan — mellan anhöriga och offentlig omsorg samt marknadsalternativ har Gerdt analyserat i internationella jämförelser. Särskilt belysande anser han att det är med jämförelser med Spanien, som haft en annan social karaktär, men nu hastigt bygger ut den offentliga omsorgen och har goda data om befolkning och insatser.
Ett led i dessa jämförelser är studier av religionsutövning bland äldre spanjorer och svenskar, upplevelser av ensamhet — betydligt högre i Spanien — och familjeförändringar. Även bland de äldre, i Norden och i Spanien, ökar företeelser som samboende, särboende och skilsmässor, men också nya äktenskap. Vid sidan av detta kan man också se att allt fler förblir gifta allt längre med samma person, vilket bl.a. kommer till uttryck som en lavin av guldbröllop på tidningarnas familjesidor. En minskande andel - internationellt unikt - äldre bor ensamma och äldres familjesituation har generellt blivit mer omfattande: Allt fler lever med en partner, allt fler har barn, allt fler har både-och, samt har allt oftare barn i närheten, jämfört med situationen för bara 30-40 år sedan.  

Artikel

Labbas, E., Magnusson, L., Malmberg, B., Sundström, G. (2023). Tar vi hand om gamla föräldrar? Äldre i centrum, 78-81. More information
Johansson, L., Sundström, G. (2023). Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19 Journal of Care Research, 9(2), 105-115. More information
Tortosa Chuliá, M., Sundström, G. (2022). El cohousing senior en España: Cambios desde la economía social en los alojamientos y en la economía de los cuidados para personas mayores [Senior cohousing in Spain: Changes from the Social Economy in accommodation and in economy of care for older people] CIRIEC - España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 303-331. More information
Tortosa Chuliá, M., Sundström, G. (2022). Analysing Long Term Care policies: The case of Spain and Sweden [Análisis de Políticas de Cuidados de Larga Duración (CLD). El caso de España y Suecia] International Review of Economic Policy - Revista Internacional de Política Económica, 4(1), 42-61. More information
Sundström, G. (2021). Hädanfärden begrundad Äldre i centrum, 100-103. More information
Finkel, D., Malmberg, B., Sundström, G. (2021). Om tånaglar och funktionsförmåga: Ett anspråkslöst förslag om att komplettera vanliga ADL-mätningar med indikatorer för sådana subtila göromål som att sittande nå ner till tårna Äldre i Centrum, 1, 90-93. More information
Jacobsen, G., Sundström, G. (2020). Sjukkassan blev Försäkringskassan: Sjukbesökare eller angivarsystem? Gammalt & nytt: medlemsblad för Huddinge hembygdsförening, 36(1), 2-4. More information
Tortosa, M., Sundström, G. (2020). ¿De la epidemia de la soledad a la pandemia del aislamiento social? Entre Mayores. More information
Sundström, G. (2020). Smittkoppsepidemin var 1700-talets stora dräpare Nyfiken Grå. More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Sundström, G. (2020). Partneromsorg och uppsökande verksamhet Äldre i centrum, 60-63. More information
Sundström, G. (2020). Hur mycket gör hemtjänsten? Äldre i centrum, 86-89. More information
Nordlöf, B., Sundström, G. (2020). Spanskan, asiaten och corona Ledungen, 16-17. More information
Sundström, G. (2019). Lita inte på tillitsutredningen , 78-80. More information
Sundström, G. (2019). Un ministerio para los solitarios? , 28-30. More information
Tortosa, M. (2019). ¿Una epidemia de soledad... o qué? . More information
Andersson, L., Sundström, G. (2019). En återkommande diskussion , 54-58. More information
Sundström, G. (2019). Stronger family ties, less living alone, and less loneliness of older Swedes today than before Global Social Security Review, 11. More information
Johansson, L., Sundström, G., Malmberg, B. (2018). Ett halvt århundrade svensk äldreomsorg , 4(1), 62-68. More information
Sundström, G. (2018). Legalism - ett tecken i tiden , 100-105. More information
Sundström, G. (2018). Gammal nog för att dö , 96-97. More information
Sundström, G. (2018). Familjen, marknaden och staten , 64-67. More information
Sundström, G. (2018). 스웨덴의 노인 돌봄 서비스와 지역사회의 역할 [Aged care and the role of community in Sweden] , 7, 36-48. More information
Sundström, G. (2018). La pareja en la vejez: el caso de Suecia Panorama Social, 117-124. More information
Sundström, G. (2018). Personalen flyr från ”Sveriges bästa hemtjänst” Nyfiken Grå. More information
Sundström, G. (2018). Rasdiskriminering – eller? Att tolka media: ”Dä stämde ju ittno dätta som stog i tinninga” Historisk Tidskrift, 302-305. More information
Sundström, G., Jegermalm, M., Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., Souto, J. (2018). Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 12(1), 75-90. More information
Lennartsson, C., Sundström, G., Wikström, P. (2017). Allt fler guldbröllop , 18-19. More information
Sundström, G. (2017). Jag går mot döden vart jag går , 87-89. More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2017). Det svenska omsorgspanoramat - Givarnas perspektiv . More information
Abellan, A., Perez, J., Pujol, R., Sundström, G., Jegermalm, M., Malmberg, B. (2017). Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 11(1), 69-89. More information
Sundström, G., Johansson, L. (2016). Hur mycket hemtjänst som helst? Äldre i centrum, 2, 34-37. More information
Sundström, G. (2016). Alla dessa skandaler som kom och gick - inte visste jag att det var omsorg Äldre i centrum, 72-75. More information
Sundström, G. (2016). En dålig affär att vara gift och pensionär Nyfiken Grå. More information
Sundström, G., Johansson, L. (2015). Genom tidens lins: Offentlig eller civil äldreomsorg Äldre i Centrum, 29(3), 40-41. More information
Sundström, G. (2015). Kan anhöriga samarbeta med ogin offentlig omsorg? Äldre i Centrum, 29(2), 23-24 Stockholm: Ageing Research Center . More information
Sundström, G. (2015). Reflexiones sobre los cuidados de larga duración en Suecia [Reflections on Long-term care in Sweden] Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales, 10, 1-7. More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2015). Stereotypes about caregiving and lessons from the Swedish panorama of care [Stereotyper kring omsorgsgivare och det svenska omsorgspanoramat] European Journal of Social Work, 18(2), 185-197. More information
Nilsson, L., Sundström, G. (2014). De äldre - Sveriges stora outnyttjade resurs? Äldre i centrum, 27(2), 47-48 Stockholm . More information
Sundström, G. (2014). Tillämpningar av åldersforskning: Möjligt? Äldre i centrum, 27(2), 51- Stockholm . More information
Sundström, G. (2014). Var tredje äldre bor ensam Välfärd, 10-11. More information
Davey, A., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Aging in Sweden: Local variation, local control The Gerontologist, 54(4), 525-532. More information
Sundström, G. (2013). Nedslag i hemtjänsten Äldre i centrum, 27(4), 44-45. More information
Sundström, G., Tortosa Chulia, M. (2013). Por qué tanta soledad entre las personas mayores en Espana? Unidiversiedad, 18-19 Valencia: Valencia Asociación Amigos de la Nau Gran de la Universitat de València . More information
Adam, D., Takagi, E., Sundström, G., Malmberg, B. (2013). (In)Formal Support and Unmet Needs in the National Long-Term care Survey Journal of Comparative Family Studies, 44(4), 437-453. More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire Journal of Care Services Management, 7(1), 17-25. More information
Sundström, G. (2012). Att förlora ett litet barn Välfärd, 31(1), 28-29 Stockholm: Statistiska Centralbyrån . More information
Sundström, G., Ernsth Bravell, M., Johanson, L., Lundgren, D. (2012). Omsorgspanoramat: En beskrivning av utvecklingen före, under och efter Ädel Äldre i Centrum, 26(2), 15-17. More information
Sigurdardottir, S., Sundström, G., Malmberg, B., Ernsth Bravell, M. (2012). Needs and care of older people living at home in Iceland Scandinavian Journal of Public Health, 40(1), 1-9. More information
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. , ... Angeles Tortosa M. (2011). Diversification of old-age care services for older people: Trade-offs between coverage, diversification and targeting in European countries. Journal of Care Services management, 5(1), 35-42. More information
Sundström, G., Larsson, B. (2010). Att utbilda fram bra äldreomsorg Äldre i Centrum, 24(3), 7-9. More information
Sundström, G. (2010). Kusingifte går an - men inte som regel Forskning och framsteg, 54-57. More information
del Barrio, É., Castejón, P., Sancho Castiello, M., Ángeles Tortosa, M., Sundström, G., Malmberg, B. (2010). La soledad de las personas mayores en España y Suecia: contexto y cultura Revista Española de Geriatría y Gerontología, 45(4), 189-195. More information
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. , ... Angeles Tortosa M. (2009). Många "små" insatser bättre än en eller ett par "stora"?: Ett nordiskt och europeiskt perspektiv på det offentliga omsorgspanoramat. Aldring og livsløp, 26(2), 14-19. More information
Sundström, G. (2009). Gullspång - och sedan dö? Äldre i centrum, 23(4), 38-39 Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum . More information
Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B., Davey, A. (2009). Loneliness among older Europeans European Journal of Ageing, 6(4), 267-275. More information
Ernsth Bravell, M., Berg, S., Malmberg, B., Sundström, G. (2009). Sooner or later?: A study of institutionalization in late life Aging Clinical and Experimental Research, 21(4/5), 329-337. More information
Sundström, G., Savla, J., Davey, A., Zarit, S., Malmberg, B. (2008). Home help services in Sweden: responsiveness to changing demographics and needs. European Journal of Ageing, 5(1), 47-55. More information
Sundström, G., Malmberg, B., Pettersson, T., Angeles Tortosa, M., del Barrio, E., Sancho Castiello, M. (2008). Religiositet och åldrande: del 1. Aldring og livsløp, 11-16. More information
Sundström, G. (2008). Spanien satsar på dagvård Äldre i centrum, 45-. More information
Sundström, G. (2007). Ålderismen i skenet av en ny porrfilmstrend Äldre i centrum, 45-. More information
Sundström, G. (2007). Sexualupplysning för seniorer Äldre i Centrum, 36-37. More information
Davey, A., Savla, J., Sundström, G., Zarit, S., Malmberg, B. (2007). How equitable is Sweden's changing care-mix?: Linking individual and regional characteristics over time Ageing & Society, 27(4), 511-532. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (2006). Omsorg – vem bryr sig. Äldre i Centrum. More information
Sundström, G., Davey, A., Johansson, L., Malmberg, B. (2006). Unequal but equitable: An Analysis of Variations in Old-Age Care in Sweden European Journal of Ageing, 3(1), 34-40. More information
Sundström, G., Johansson, L., Malmberg, B. (2006). Balancing family and state care: Neither, either or both?: The case of Sweden Ageing & Society, 26(5), 767-782. More information
Sundström, G., Johansson, L. (2006). Policies and practices in support of family caregivers: Filial obligations redefined in Sweden? Journal of Aging & Social Policy, 18(3/4), 7-26. More information
Sundström, G. (2005). Norden förebild för ny spansk omsorgslag Äldre i Centrum, 39-40. More information
Sundström, G., Samuelsson, G., M'cCamish - Svensson, C., Hagberg, B., Dehlin, O. (2005). Incidence and risk factors for depression and anxiety disorders: results from a 34-year longitudinal Swedish cohort study Aging & Mental Health, 9(6), 571-575. More information
Davey, A. Fermia, E. Zarit, S. Shea, D. Sundström, G. Berg, S. , ... Salva J. (2005). Life on the Edge: Patterns of Formal and Informal Help to Older Adults in the United States and Sweden The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 60(5), 281-288. More information
Sundström, G., Johansson, L. (2005). The changing balance of government and family in care for the elderly in Sweden and other European countries Australasian Journal on Ageing, 24(June Supplement), 5-11. More information
Sundström, G., Nilsson, Å. (2004). Guldbröllopslavinen och dess konsekvenser Äldre i Centrum, 14-16. More information
Sundström, G., Baek, J., Son, J., Zarit, S. (2004). Old-Age Care in Sweden: Possible Implications for Aging Policies in Korea Journal of the Korea Gerontological Society, 24(2), 41-56. More information
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2004). Hvem har ansvaret for aeldreplejen? Aeldre Sagen, 36-38. More information
Sundström, G., Johansson, L., Malmberg, B., Romören, T., Samuelsson, G. (2003). Innan döden skiljer oss åt Aldring og livslöp, 24-29. More information
Sundström, G. (2003). Äntligen framme? Kommunaktuellt. More information
Sundström, G., Samuelsson, G., Hagberg, B., Dehlin, O. (2003). Formal support, mental disorders and personal characteristics: a 25-year follow-up study of a total cohort of older people Health & Social Care in the Community, 11(2), 95-102. More information
Sundström, G., Shea, D., Davey, A., Femia, E., Zarit, S., Berg, S., Smyer, M. (2003). Exploring Assistance in Sweden and the United States The Gerontologist, 43(5), 712-721. More information
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2003). State provision down, offspring's up: the reverse substitution of old-age care in Sweden Ageing & Society, 23(3), 269-280. More information
Sundström, G. (2002). 15 000 guldbröllop Välfärdsbulletinen. More information
Sundström, G., Johansson, L. (2002). Anhörigvårdens omfattning i Sverige Socialmedicinsk Tidskrift, 119-130. More information
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2002). The Shifting Balance of Long-Term Care in Sweden The Gerontologist, 42(3), 350-355. More information
Sundström, G., Samuelsson, G. (2001). Risk är något annat än genomsnitt Aldring & Eldre, 22-26. More information
Johansson, L., Sundström, G. (1999). Obelysta insatser kastar nytt ljus över äldreomsorgen Äldre i Centrum, 23-26. More information
Sundström, G., Tortosa, M. (1999). The effects of rationing home help services in Spain and Sweden: a comparative analysis Ageing & Society, 19(3), 343-361. More information
Sundström, G., Lundén, B. (1999). Chockhöjda hemtjänsttaxor: hur gick det för vårdtagarna? Socialmedicinsk Tidskrift, 57-62. More information
Davey, A., Femia, E., Shea, D., Zarit, S., Sundström, G., Berg, S. (1999). How many elders receive assistance?: A cross-national comparison Journal of Aging and Health, 11(2), 199-220. More information
Sundström, G. (1998). Gråhåriga barn Aldring & Eldre, 24-25. More information
Sundström, G., Tortosa, M. (1997). La experiencia de la ayuda a domicilio a ancianos en Suecia Revista de Gerontologia, Junio, 7(2), 106-109. More information
Sundström, G. (1997). Misär bland äldre efter alla nedskärningar?: Satsning på institutioner eller på ”billig” hemomsorg? Tidskriften Äldre i centrum, 27-29. More information
Sundström, G. (1997). Hjälpbehov hos mycket gamla hemmaboende: en totalundersökning! Socialmedicinsk Tidskrift, 290-292. More information
Sundström, G., Malmberg, B., Wahlberg, P. (1996). Dålig ekonomi att skära i hemtjänsten Kommunaktuellt. More information
Sundström, G., Malmberg, B. (1996). The long arm of the welfare state shortened: Home help in Sweden Scandinavian Journal of Social Welfare, 5(2), 69-75. More information
Ljungqvist, B., Sundström, G. (1996). Health and social networks as predictors of survival in old age Scandinavian Journal of Social Medicine, 24(2), 90-101. More information
Malmberg, B., Sundström, G., Zarit, S. (1995). Housing the Demented Elderly in Sweden. L 'Année Gerontologique, 9, 226- 227. More information
Sundström, G. (1995). Sverige behöver en "social karta" Kommunaktuellt, 40-41. More information
Sundström, G. (1995). Rationering i dansk og svensk aeldrepleje - men hvordan? Danske kommuner, 30-31. More information
Sundström, G. (1995). Feministerna framme vid ålderdomens källa! Aldring & Eldre, 27-29. More information
Sundström, G. (1995). Äldreomsorg i framtiden: Optimist trots allt ... Tidskriften Äldrecentrum, 4-7. More information
Sundström, G. (1995). Ransoneringar inom äldreomsorgen!: Dags för kristidsnämnd? Kommunaktuellt. More information
Sundström, G. (1995). Ageing is riskier than it looks (Commentary). Age and Ageing, 24(5), 373-374. More information
Sundström, G. (1994). Privata pensionsförsäkringar: har vi tappat tron på det gemensamma projektet? Aldring & Eldre, 26-31. More information
Sundström, G. (1994). Åldrandet-skojigt eller hopplöst? Kanske både-och? Aldring & Eldre, 30-32. More information
Sundström, G. (1994). Japanskt seniorboende kräver en förmögenhet Planera, Bygga, Bo, 14(2). More information
Sundström, G. (1994). Bor inte alla japanska gamlingar med sina barn?: Nya mönster ny framtid! PRO-Pensionären, 48-50. More information
Sundström, G., Lundin, L. (1994). Det riskabla åldrandet Välfärdsbulletinen, 7-9. More information
Sundström, G. (1994). Statistik viktigt för äldreomsorgen Kommunaktuellt. More information
Sundström, G., Öberg, S., Schéele, S. (1993). Migration Among the Elderly: The Stockholm case Espaces, Populations, Societés, 503-514. More information
Sundström, G. (1993). Japansk hemtjänst: kan man lära något av den? Social Omsorg, 9-11. More information
Sundström, G. (1993). Kvalitet är nog bra men... Tidskriften Äldrecentrum, 19-21. More information
Sundström, G. (1993). Gerontologisk överoptimism och åldrandets risker Aldring & Eldre, 18-22. More information
Sundström, G., Habib, J., Windmiller, K. (1993). Understanding the Pattern of Support for the Elderly: A Comparison Between Israel and Sweden Journal of Aging & Social Policy, 5(1-2), 187-206. More information
Berg, S., Branch, L., Doyle, A., Sundström, G. (1993). Local variations in old age care in the welfare state: The case of Sweden Health Policy, 24(2), 175-186. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1992). Fortsatt inventering av ”seniorbostäder”. Planera Bygga Bo, 27-29,. More information
Sundström, G. (1991). Pensionärerna får det bättre, men de gamla får det sämre! Aldring & Eldre, 25-28. More information
Sundström, G. (1991). Arvet efter morfar och Gorbatjovs favoritförfattare Aldring & Eldre, 21-23. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1991). Seniorbostäder - privat alternativ till ålderdomshem. Planera Bygga Bo, 12-14. More information
Sundström, G., Malmberg, B. (1991). Seniorbostäder: snabb tillväxt av privata alternativ! Bygg & Bo Bättre. More information
Sundström, G., Samuelsson, G., Dehlin, O., Gustafsson, L., Hagberg, B., Nordlund, I. (1991). Psykisk ohälsa bland äldre inte bara demens: Långsiktigt perspektiv viktigt inom omsorgen Läkartidningen, 863-866. More information
Sundström, G., Samuelsson, G., Ingvad, B., Werner-Gustavsson, M. (1991). Formellt och informellt stöd till en grupp äldre dementa Socialmedicinsk Tidskrift, 259-264. More information
Sundström, G., Samuelsson, G. (1990). Caring for Elderly Parents in Sweden: The Biographies of Two Groups of Elderly and Their Parents Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (Print), 23(4), 226-231. More information
Sundström, G. (1989). Gräset är inte grönare i Danmark! Kommunaktuellt, 40-41. More information
Sundström, G., Berg, S. (1989). Hemtjänstens vårdtagare och omsorgsapparaten: hjälpbehov, behovbedömning och hjälptilldelning Socialmedicinsk tidskrift, 269-278. More information
Sundström, G., Samuelsson, G., Sjöberg, I. (1989). Intergenerational Transfers: Aging Parents Living With Adult Children and Vice Versa Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (Print), 22(2), 112-117. More information
Sundström, G. (1988). Institutionen behövs!: alternativet är ökat elände Landstingsvärlden, 8-9. More information
Sundström, G. (1988). Våra svenska bröllopspar: många firar guldbröllop eller mera! Guldsmedstidningen. More information
Sundström, G. (1988). Omsorgsapparaten och klienterna inom hemtjänsten Social forskning, 6-7. More information
Sundström, G., Samuelsson, G. (1988). Ending One's life in a Nursing Home: A Note on Swedish Findings The International Journal of Aging & Human Development, 27(2), 81-88. More information
Sundström, G. (1988). Familjen och dess äldre: bilder, motbilder och fakta Svensk Farmaceutiskt Tidskrift, 29-32. More information
Sundström, G. (1988). Social Work and Old Age Care in Sweden Journal of gerontological social work, 12(1-2), 167-184. More information
Berg, S., Branch, L., Doyle, A., Sundström, G. (1988). Institutional and home-based long-term care alternatives: The 1965-1985 Swedish experience The Gerontologist, 28(6), 825-829. More information
Sundström, G. (1987). A Haven in a Heartless World?: Living with Parents in Sweden and the United States, 1880-1982 Continuity and Change, 2(1), 145-187. More information
Sundström, G. (1986). Vart går äldreomsorgen?: Former och innehåll Tiden, 342-348. More information
Sundström, G. (1986). Äldreomsorgens "vita fläck": den svenska hemtjänsten Social forskning, 8-11. More information
Sundström, G. (1986). Family and State: Recent Trends in the Care of the Aged in Sweden Ageing and Society, 169-196. More information
Sundström, G., Samuelsson, G. (1986). Att sluta sitt liv på institution: Det longitudinella perspektivet Socialmedicinsk Tidskrift, 257-263. More information
Sundström, G. (1986). Intergenerational Mobility and the Relationship Between Adults and their Aging Parents in Sweden The Gerontologist, 26(4), 367-372. More information
Sundström, G. (1985). Hembiträde eller hemsamarit: Offentlig omsorg ger mer till många Tiden, 589-594. More information
Sundström, G., Daatland, S. (1985). Nordens eldresektor: velferdsstaten på pröve Nordiskt Socialt arbete, 45-54. More information
Sundström, G. (1985). Inte bli som vi? Tvärsnitt, 50-57. More information
Sundström, G., Daatland, S. (1985). Eldreomsorgen i Norden 1965-1982 Gerontologiskt Magasin, 19-30. More information
Sundström, G. (1983). Myten om åldringarnas ensamhet Välfärdsbulletinen, 14-15. More information
Sundström, G. (1983). De gamla och ensamheten Kritisk psykologi, 9-12. More information
Sundström, G., Waerness, K. (1982). Avlönat och oavlönat omsorgsarbete- myter och verklighet Socialmedicinsk Tidskrift, 353-359. More information
Sundström, G. (1982). The Elderly, Women's Work, and Social Security Costs Acta Sociologica, 25(1), 21-38. More information
Sundström, G. (1980). Uppgörelse med vissa pessimistiska nutidsföreställningar Socionomförbundets tidskrift, 27-31. More information
Sundström, G. (1980). Den nya romantiken Tvärsnitt, 26-31. More information

Bok

Sundström, G. (2018). ”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”: Från fattigvård till offentlig äldreomsorg i Huddinge. Huddinge: Huddinge Hembygdsförening More information
Sundström, G. (1995). Suodenno Koureisha Kea: Old Age care in Sweden. More information
Sundström, G., Samuelsson, G. (1987). Om hjälpformer, omsorgsresurser och kvarboende. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. (1987). Old Age Care in Sweden: Yesterday, today....tomorrow?. Stockholm: Svenska institutet More information

Doktorsavhandling

Sundström, G. (1983). Caring for the Aged in Welfare Society (Doctoral thesis, Stockholm: Liber). More information

Antologibidrag

Tortosa Chuliá, M., Sundström, G. (2023). Convivencia entre familia, Estado, empresas y ONG: Un equilibrio a mejorar en el bienestar y el cuidado de las personas mayores. In: C. Pineda, S. M. M. Costa, R. Roig, E. Mondragon & S. Martins (Ed.), Políticas Públicas sobre el Envejecimiento (pp. 48 -58). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa More information
Nordlöf, B., Sundström, G. (2023). Spanskan och dagens Corona-virus: några reflektioner. In: Å. Blomqvist & E. Ajaxén (Ed.), Årsskrift 2021-2022: Huddinge hembygdsförening (pp. 25 -29). Huddinge: Huddinge hembygdsförening More information
Finkel, D., Sundström, G. (2021). Quality of Life of Older Swedes. In: Rojo-Pérez F., Fernández-Mayoralas G. (Ed.), Handbook of Active Ageing and Quality of Life (pp. 549 -558). More information
Sundström, G. (2020). Äldres livsvillkor i ett historiskt perspektiv. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 49 -70). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Johansson, L., Sundström, G. (2019). 瑞典老年人照料体系发展历程 [Ageing and old age care in Sweden]. In: 养老服务体系发展的国际经验与中国实践 [Eldercare: international experiences and Chinese practice] (pp. 179 -223). Beijing: Development Research Center of the State Council More information
Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., Sundström, G., Ramos, M. (2018). The new carers. In: Ageing and care: How will we live and care for ourselves when we get old? (pp. 25 -31). Palma: Observatorio Sociale de "la caxia" More information
Schneider, U., Sundström, G., Johansson, L., Tortosa, M. (2016). Policies to support informal care. In: Jose-Luis Fernandez, Cristiano Gori, and Raphael Wittenberg (Ed.), Long-term care reforms in OECD countries: Successes and failures (pp. 219 -244). Bristol: Policy Press More information
Sundström, G., Thorslund, M. (2013). Healthy aging in Sweden. In: Andrew E. Scharlach & Kazumi Hoshino (Ed.), Healthy aging in sociocultural context (pp. 33 -41). New York: Routledge More information
Sundström, G. (2013). Åldrandet, staten och civilsamhället. In: Lars Andersson (Ed.), Socialgerontologi (pp. 167 -199). Lund: Studentlitteratur More information
Sundström, G. (2011). Med äldreomsorgen i tiden. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi (pp. 50 -69). Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Sundström, G. (2011). De äldre i samhället.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 70 -88). Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Sundström, G. (2009). Demography of Aging in the Nordic Countries. In: International Handbook of Population Aging (pp. 91 -111). New York: Springer Science+Business Media More information
Castiello, M., del Barrio, É., Castejon, P., Tortosa, M., Sundström, G., Malmberg, B., Johansson, L. (2008). Family care for elders in Europe: Policies and practices.. In: Caregiving Contexts: Cultural, familial and societal implications. (pp. 235 -267). New York: Springer More information
Sundström, G. (2005). Historiska och geografiska kontinuiteter och variationer: Förkasta mig icke uti min ålderdom.. In: Äldres livsvillkor och behov: Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och socialtjänst : en konferens i Göteborg 5-6 april 2005 (pp. 52 -58). Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) More information
Sundström, G., Samuelsson, G., Dehlin, O., Hagberg, B. (2003). Incidence of Dementia Related to Medical, Psychological and Social Risk Factors: A Longitudinal Cohort Study During a 25-Year Period. In: Brain and longevity (pp. 117 -129). Berlin: Springer More information
Sundström, G. (2002). The Local Nexus of State and Civil Society in Old-Age Care. In: Aspects on Aging, Old-Age Care and Local Contexts Jönköping: Hälsohögskolan More information
Sundström, G. (2002). Åldrandet, staten och civilsamhället. In: Socialgerontologi Lund: Studentlitteratur More information
Sundström, G., Berg, S. (1999). Sweden. In: Aging in Europe (pp. 123 -130). Amsterdam: IOS Press More information
Sundström, G. (1999). Nedskärningar av svensk äldreomsorg: misär för de äldre?. In: Karen Christensen og Liv Joahnne Syltevik (Ed.), Omsorgens forvitring: antolog om velferdspolitiske utfordringer Bergen: Fagbokforlaget More information
Malmberg, B., Sundström, G., Zarit, S. (1998). Housing the Demented Elderly in Sweden.. In: Research and practice in Alzheimer’s disease (pp. 193 -202). Paris: Serdi Publisher, Springer Publishing company More information
Sundström, G. (1998). Livets osäkerhet och folkhälsa för gamla: kan äldreomsorgen göra något åt saken?!. In: Gammal och frisk?: Om äldres hälsa Stockholm: Nationella folkhälsokommittén More information
Sundström, G. (1997). Rättvis äldreomsorg: är ransonering svaret?. In: Kristina Jennbert och Richard (Ed.), Äldrepolitik i förändring Stockholm: Välfärdsprojektet More information
Sundström, G., Daatland, S., Platz, M., Szebehely, M. (1997). Eldreomsorgen: status og utviklingslinjer. In: De siste årene: Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95 Oslo: NOVA More information
Sundström, G. (1996). (O)jämställt på äldre da’r?. In: Äldres hälsa, behov och bruk av service och vård. (pp. 65 -76). Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G., Andersson, L. (1996). The Social Networks of Elderly People in Sweden.. In: The Social Networks of Older People: A Cross-National Analysis (pp. 15 -29). Westport, Conn.: Praeger More information
Sundström, G., Thorslund, M. (1994). Caring for the Frail Elderly in Sweden. In: The Graying of the World: Who Will Care for the Frail Elderly? (pp. 59 -85). Binghamton, N.Y.: Haworth Press More information
Sundström, G., Johansson, L. (1994). Paying Carers in Sweden. In: Adalbert Evers; Marja A Pijl; Clare Ungerson (Ed.), Payment for Care: a comparative overview Aldershot: Avebury More information
Sundström, G. (1994). Care by Families: An Overview of Trends. In: Caring for Frail Elderly People: New Directions in Care Paris: OECD More information
Sundström, G. (1994). På äldre dar. In: Fakta om den svenska familjen: Sammansättning och förändringar från barndom till ålderdom Örebro: SCB More information
Sundström, G. (1994). Ensam, fattig, gammal och kvinna: en katastrof när sjukdom och skröplighet kommer?. In: Anne Helset (Ed.), I lyst og nöd: livsituationer for gamle kvinner med minstepensjon i Danmark, Norge och Sverige Oslo: Norsk gerontologisk institutt More information
Sundström, G., Thorslund, M. (1994). Old Age Care in Sweden. In: International Handbook on Services for the Elderly Westport, Conn.: Greenwood Publishing More information
Sundström, G., Thorslund, M. (1994). Sweden: Ideals and Realities of Old Age Care in The Welfare State. In: Eldercare, Distributive Justice, and the Welfare state: Retrenchment or Expansion (pp. 25 -42). Albany, N.Y.: State University of New York Press More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1994). Health and Social Care for the Elderly with Special Emphasis on the Care for the Demented.. In: Wordwide measures to meet the long-lived society. Tokyo: Dai-ichi Hohki Publishing Co More information
Sundström, G. (1991). Omsorgsmönster bland äldre kvinnor och män i Norden. In: Anne Helset (Ed.), Gamle kvinner i Norden: deres liv i tekst og tall Oslo: Norsk gerontologisk institutt More information
Sundström, G. (1990). Äldre kvinnor. In: Aktivt åldrande: aktuella forskningsrön och tankar om det nya åldrandet Stockholm: Riksföreningen Att åldras är att växa More information
Sundström, G., Zappolo, A. (1989). Long-Term Care for the Elderly in Sweden. In: Caring for an Aging World: International Models for Long-Term care, Financing and Delivery New York: McGraw-Hill Book Co. More information
Sundström, G. (1988). Äldreboende i framtiden: undantag eller pensionat?. In: Barbro Sollbe (Ed.), Familjekrets, grannskap och samhälle: röster om boende och omsorg Gävle: Statens institut för byggnadsforskning More information
Sundström, G. (1988). Kvarboende- i Ljura och i allmänhet. In: Ljuraprojektet: Ett bostadssocialt förnyelseprojekt Stockholm: Socialstyrelsen, Stockholm More information
Sundström, G. (1987). Notes on Services to the Aged in the United States and Sweden. In: Larry C Mullins; Harold L Sheppard (Ed.), Discussions about Aging: Sweden and the United States Tampa: International Exchange Center on Gerontology More information
Sundström, G. (1984). De äldre i familjen. In: Bengt-Erik Andersson (Ed.), Familjebilder: Myter, verklighet, visioner Stockholm: Studieförb. Näringsliv & samhälle (SN&S) i samarbete med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och Riksbankens jubileumsfond More information
Sundström, G. (1983). Familjen: Förändringar och stabilitet. In: Ted Goldberg (Ed.), Samhällsproblem: en bok om svensk samhällsutveckling och sociala problem Stockholm: Liber More information
Sundström, G. (1982). Utformell omsorg: et alternativ til velferdstaten?. In: Stein Ringen/Kari Wærness (Ed.), Sosialpolitikk i 1980-åra: artikler om fordeling og omsorg i en overgangstid (pp. 53 -68). Oslo: Gyldendal More information
Sundström, G., Tortosa Chuliá, M., Puga Gonzalez, M. (1914). Older Persons in Spain and Sweden: A Welfare Resource. In: Pocinho, Ricardo, Navarro Pardos, Esperanza & Jacob, Luis (Ed.), Envelhecimento, Sociedade e saude: Teorias e praticas (pp. 94 -116). Porto: Eudito More information

Recension

Sundström, G. (2023). Underhållande om ålderdom. More information
Sundström, G. (2021). Han byggde de äldres folkhem. More information
Sundström, G. (2020). Så skapas en supersenior. More information
Sundström, G. (2016). Äventyret att bli gammal. More information
Sundström, G. (2016). En riskabel historia. More information
Sundström, G., Tortosa, M. (2016). Vern L. Bengtson, with Norella M. Putney and Susan Harris (2015). Families and Faith: How Religion Is Passed Down across Generations. Oxford: Oxford University Press, 267 pp. ISBN 978 0199 9486 59 (hardcover). More information
Sundström, G. (2013). Ungdomens källa på spåren: Småland ligger bra till.... More information
Sundström, G. (2013). Hemsystern: Ett äreminne. More information
Sundström, G. (2011). Seniorhumor. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum More information
Sundström, G. (2008). Vackert och inspirerande om att åldras. More information
Sundström, G. (2008). Assisted Living for our parents: A son's journey.. More information
Sundström, G. (2005). Besök i ålderdomen. More information
Sundström, G. (2002). Bokanmälan: Gripande levnadsporträtt av värmlänningar & Minnesbok från Dalarna. More information
Sundström, G. (2002). Bokanmälan; Tor Inge Romörens Den fjerde alderen.: Funksjonstap, familjeomsorg og tjenstebruk hos mennesker over 80 år.. More information

Konferensbidrag

Tortosa Chulia, M., Sundström, G., Puga González, D. (2022). La soledad de las personas mayores en la agenda política internacional. I Congreso Internacional Longevidad. Políticas Públicas Sobre El Envejecimiento, 22-24 Noviembre 2022, Universitat de Valencia, España. More information
Sundström, G., Tortosa, M., González, D. (2018). Older people: A growing but neglected resource. 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria. More information
Sundström, G. (2010). Tills döden skiljer oss åt - om anhörigskap, guldbröllop och nya familjeformer. SKL:s Äldreriksdag 2010. More information
Sundström, G. (2009). Many small interventions better than one or two big ones? The European perspective. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. Malmberg, B. Pettersson, T. Tornstam, L. Sancho Castiello, M. del Barrio, E. , ... Tortosa M. (2008). Religiosity in Older Europeans. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Malmberg, B., Sundström, G., Johansson, L. (2008). To give and to get care: the aerial view and the local context. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. Davey, A. Fransson, E. Malmberg, B. Sancho Castiello, M. del Barrio, É. , ... Ángeles Tortosa M. (2007). Loneliness in Europe: The North-South Divide. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Berg, S., Ernsth Bravell, M., Sundström, G. (2007). Predictors of institutionalization at the age of 70. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Malmberg, B., Sancho Castiello, M., Tortosa, M. (2007). Loneliness in Europe. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Davey, A., Salva, J., Zarit, S., Malmberg, B. (2006). How equitable is Sweden’s changing care mix?: Linking individual and regional characteristics over time. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Tortosa, M. (2005). Difiere la soledad de los mayores segun paises?. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1999). Social policy and life styles of the elderly in the Scandinavian countries and in France.. Paris: MIRE, World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Femia, E., Davey, A., Shea, D., Zarit, Z., Berg, S., Sundström, G., Smyer, M. (1997). Formal and informal help for people at risk of institutionalization in the US and Sweden. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Davey, A., Kwee, E., Shea, D., Zarit, S., Sundström, G., Berg, S., Smyer, M. (1996). How much do families help?: A cross- national comparison. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Larsson, B., Sundström, G., Sjöstrand, P. (1996). Hemtjänst före och efter Ädel.. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1995). ”Los Servicios Sociales y la Calidad de Vida de Las Personas Mayores Publicos o Privados?. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Johansson, L. (1995). Cutbacks in Swedish Old Age Care: Consequences for the Aged.. Utrecht: Netherlands Institute of Gerontology, World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1994). Family, State and Responsibility for Aged: The Nordic Perspective. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1994). Problems of Validity of Indicators of Old Age Care: Over Time, and in International Comparisons. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1994). Der Schwedische Wohlfartsstaat im Umbau. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1994). Biographies and Potentials Influence. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1993). Changing Family and Household Structures of Western Elderly: A Comparison of Implications for Care. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Lindström, S., Zwörner, M. (1993). Swedish Report to Bonn Conference on Day Care. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1992). The Elderly Get Richer, but Old People Get Poorer!. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1992). Informal Care in Sweden- A Brief Overview of Research. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Thorslund, M., Westlund, P. (1992). Statistik från administrativa system. København: Nordisk statistisk sekretariat, World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1991). Informell omsorg. Stockholm: Wenner-Gren Center, World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1991). Old Age Care in Sweden: Sucesses, Failures and New Directions. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1990). Omsorgen om de mycket gamla. Stockholm: DSF, World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G. (1988). Bestandsaufnahmen und Perspektiven der Schwedischen Alterfürsorge. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information
Sundström, G., Johansson, L. . Rights to support for family carers.. World Congress of Gerontology, Paris 2009. More information

Övrigt

Sundström, G. (2020). Viruset har satt fart på ett beskyddande förhållningssätt. More information
Sundström, G. (2020). Long-term care in Sweden: Reflections on public services, family care, private services, voluntary work and pensioner organizations. More information
Lennartsson, C., Sundström, G., Wikström, P. (2017). Cada vez más bodas de oro. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1995). Age care crisis in Sweden?. More information

Rapport

Sundström, G. (2019). Mer familj, mer omsorg: Svenska familjeband under senare år – särskilt 1985-2015. Storvreta: Familjen Först More information
Sundström, G. (2014). Äldreomsorgens variationer: Underlagsrapport. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting More information
Jegermalm, M., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Anhöriga äldre angår alla!. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Hälsohögskolan i Jönköping More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2014). Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?. Stockholm: Forum - Idéburna organisationer med social inriktning More information
Malmberg, B., Sundström, G. (2012). Mönster i anhörigomsorgen: En uppföljning i Mullsjö 2010. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi More information
Grafström, M., Sundström, G. (2010). SPF:s medlemmar i närbild: en enkätundersökning. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (2009). Omsorgsmönster i Mullsjö.. More information
Ericsson, I., Sundström, G. (2006). Metodutveckling inom vård och omsorg: en studie för att pröva olika metoder för kunskapsinhämtning av äldres preferenser om den kommunala äldreomsorgen. Jönköping: Luppens kunskapscentrum More information
Sundström, G., Malmberg, B. (2006). Omsorg människor emellan: En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G., Malmberg, B. (2005). Likhet inför äldreomsorgen?: Kommunala variationer och de anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G., Johansson, L., Hassing, L. (2004). Gemensamt ansvar för de äldre eller Fjärde Budet: Vem skall taga sig an gamla föräldrar?. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Malmberg, B. (2004). Äldres levnadsförhållanden 1988-2002: Hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsmönster. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G., Johansson, L. (2004). Framtidens anhörigomsorg: Kommer de anhöriga vilja, kunna, orka ställa upp för de äldre i framtiden?. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (2000). Bo hemma på äldre da’r. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (1999). Behov av vård och omsorg: en kunskapsöversikt. Stockholm: Svenska Kommunförbundet More information
Sundström, G. (1999). Hur gick det se’n?: En uppföljning av 1996 års studie av hemmaboende äldre i Jönköping. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (1999). Äldreomsorgen i Sverige. ”Fact Sheet”. More information
Sundström, G., Hult, K. (1997). Det kan man bara få om nån skall dö!: En undersökning av närståendepenningen i Jönköpings län 1996. Jönköping: Institutet för Gerontologi, Jönköping More information
Sundström, G. (1997). Rapport till Bemötandekommittén, om äldre och äldreomsorg: Bearbetat i SOU. More information
Sundström, G. (1996). De äldsta i stad och på landsbygd i Jönköping 1996. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G., Larsson, B., Sjöstrand, P. (1994). Hemtjänst före ocg efter ÄDEL: En undersökning av hemtjänsten för mycket gamla i Jönköpings kommun. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G. (1994). Retirement, Activites, and Voluntary Work Among the Aged in Sweden. Tokyo: Encouragement of Employment Buisness Group More information
Malmberg, B., Berg, S., Sundström, G. (1994). En kvalitetsprofil för särskilt boende för äldre. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Malmberg, B. (1993). Inventering av hemtjänst 1993: Rapport till Socialförvaltningen Jönköpings kommun. More information
Sundström, G., Cronholm, I. (1991). hemtjänsten i tiden: En treårsuppföljning av mycket gamla vårdtagare i en typisk svensk kommun. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Berg, S. (1990). Ensamboende bland äldre: en analys av kommunala varationer och deras effekter på äldreomsorgen. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Löfstrand, A. (1990). Närståendevård: Kunskapsläget och inventeringar i Norrköping : existerande stödformer och omsorgens omfattning : kunskapsläget och inventeringar i Norrköping. Norrköping: Socialförvaltningen, Norrköpings kommun More information
Berg, S., Sundström, G. (1989). Kommunal och regional variation inom äldreomsorgen. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Cronholm, I. (1988). Hemtjänsten: de äldsta vårdtagarna och omsorgsapparaten. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G. (1988). Intervjuer med mycket gamla i Täby 1987: Önskemål om boende och hjälp i ett livsperspektiv. More information
Sundström, G., Berg, S. (1988). Vad har egentligen hänt inom äldreomsorgen? Har vård i hemmet ersatt institutionsvård?: Erfarenheter 1965-1985. Jönköping: Institutet för gerontologi, Jönköping More information
Sundström, G., Daatland, S. (1985). Gammal i Norden: boende, omsorg och service, 1965-1982. Oslo: Nordiska Ministerrådet More information
Sundström, G. (1985). Community Care of the Aged in Scandinavia. More information
Sundström, G. (1984). Hur nära?: avstånd och närhet i svenska familjer. Stockholm: HSB:s Riksförbund och Socialhögskolan More information
Sundström, G. (1984). 100 Years of Coresidence. The Case of the Younger Generation in Sweden. More information
Sundström, G. (1984). De gamla, deras anhöriga och hemtjänsten: en studie av gränslandet mellan informell och formell omsorg. Stockholm: Socialhögskolan. Stockholms universitet More information
Sundström, G. (1982). Gamla bor med sina barn- ett alternativ till samhällsomsorg?: rapport till Delegationen för social forskning 1982-08-31. Stockholm: Inst. för socionomutbildning, Socialhögsk., Univ. More information