Charlotta Wikström

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Doktorandprojekt

Vårdtider efter stor kirurgi har snabbt reducerats vilket ökar betydelsen av effektiv smärtbehandling. Numeric Rating Scale (NRS) är en skala som har visats vara användbar vid bedömning av smärta. Den kliniska erfarenheten var dock att användningen inte var en självklarhet. Syftet med Lottas forskning var därför att undersöka hur vårdpersonal och patienter använder instrument i bedömning av smärta efter stor kirurgi. Vidare studerades möjligheten att använda patienters skattningar med NRS som en beskrivning av patienters dagliga genomsnittliga smärtupplevelse och hur dessa värden speglade påverkan på återhämtning de första postoperativa dagarna. Projektet utfördes i samarbete med doktorand Kerstin Eriksson, forskarskolan Hälsohögskolan Jönköping University.

Forskningsmiljö

ADULT

Pågående projekt

De kortade vårdtiderna i samband med kirurgi har gett ett ökat ansvar till både patienter och dess anhöriga. Stöd till egenvård i hemmet är därför allt viktigare. E-hälsa är ett snabbt växande område som både vårdorganisationen och patienter samt dess anhöriga kan nyttja. Kunskap om patienters beslutsförmåga med hjälp av självskattningar och egenvårdsinstruktioner via E-hälsa är ännu lite studerat. Vårdens kunskap om symtompåverkan vid återhämtning är också begränsad. En applikation i Stöd och behandling, 1177 har därför skapats med syfte att studera dess olika funktioners påverkan på postoperativ återhämtning. Projektet utförs i samarbete med Region Jönköping och Kalmar där Lotta Wikström och Kerstin Eriksson är projektledare.

Inom intensivvård är delirium ett stort vårdproblem som är relaterat till modern respiratorvård. Delirium är associerat med förlängd vårdtid och ökad dödlighet. Det finns instrument utvecklade för att upptäcka risk för och uppkomst av delirium, men det finns få studie om hur användningen uppfattas. Projektet är startat av Linda Ahl Karlsson under handledning av Ingrid Wåhlin, Kerstin Eriksson och Lotta Wikström. Syftet är att beskriva intensivvårdspersonalens uppfattning om och erfarenhet av delirium (bedömning, prevention och behandling av delirium) hos intensivvårdspatienter.

Biografi

Lotta har sedan mitten av 80-talet varit verksam sjuksköterska framför allt inom kirurgi, intensivvård och uppvakningsverksamhet. Arbetet som specialistsjuksköterska med postoperativ smärta de senaste 17 åren har väckt de frågeställningar som studeras. Lotta kombinerar sin tjänst som lektor på Avdelningen För Omvårdnad med kliniskt arbete på Länssjukhuset Ryhov.