Lars Bokander

Universitetslektor i svenska som andraspråk
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Mina forskningsintressen inkluderar frågor om metod och validitet i forskning om andraspråksinlärning. Exempelvis handlar sådana frågor om hur man konstruerar tillförlitliga test för att mäta andraspråksutveckling, eller för att mäta bakomliggande faktorer som antas påverka andraspråksutveckling. Jag är även intresserad av bedömning av språkfärdighet i utbildningssammanhang.

Bakgrund

Jag disputerde hösten 2021 vid Linnéuniversitetet med en avhandling om validitet i språkbegåvningsforskning. Jag undervisar bland annat i kurser om svenska språkets struktur, svenska som andraspråk och flerspråkighet, forskningsmetodik samt handleder studentuppsatser inom lärarutbildningen i svenska. Jag har mångårig erfarenhet av att undervisa i svenska som främmande språk utomlands samt i svenska som andraspråk för vuxna inlärare i Sverige. Min tidigare utbildning inkluderar en masterexamen i språktestning från Lancaster University (UK) och en magisterexamen i svenska språket från Lunds universitet.

Artikel

Bokander, L. (2020). Language aptitude and crosslinguistic influence in initial L2 learning The Journal of EuroSLA, 4(1), 35-44. More information
Bokander, L., Bylund, E. (2020). Probing the internal validity of the LLAMA language aptitude tests Language learning, 70(1), 11-47 Hoboken, NJ: John Wiley & Sons . More information
Bokander, L. (2016). SweLT 1.0: konstruktion och pilottestning av ett nytt svenskt frekvensbaserat ordförrådstest Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 11(1), 39-60 Bergen: Fagbokforlaget . More information

Doktorsavhandling

Bokander, L. (2021). Validity considerations in the study of language learning aptitude (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Antologibidrag

Bokander, L. (2023). Exploring the predictive validity of the LLAMA (v1) Language Aptitude Tests: A research synthesis. In: Z. Wen, P. Skehan & R. L. Sparks (Ed.), Language aptitude: Theory and practice (pp. 94 -116). Cambridge, UK: Cambridge University Press More information
Bokander, L. (2022). Psychometric Assessments. In: S. Li, P. Hiver & M. Papi (Ed.), The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Individual Differences (pp. 454 -465). More information

Konferensbidrag

Bokander, L., Agebjörn, A. (2023). Skolbakgrund, strategianvändning och ordförrådsutveckling på sfi. Presenterad vid Svenskans beskrivning 39, 4–6 oktober 2023, Växjö: Linnéuniversitetet. More information
Agebjörn, A., Bokander, L. (2023). Exploring the relationship between educational background, vocabulary learning strategy use, and vocabulary knowledge in immigrants learning L2 Swedish. The 32nd Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 32), Birmingham, 30 August- 2 September 2023.. More information
Bokander, L., Rogers, V., Meara, P., Rogers, B. (2023). Internal validity of the new LLAMA (v.3) aptitude tests. EuroSLA 32, 30 August - 2 September 2023, University of Birmingham. More information
Bokander, L. (2022). Validity in Language Aptitude Research – the LLAMA and L2 learning outcomes. Presentation at EuroSLA 31, 24-27 August 2022, University of Fribourg, Switzerland. More information
Bokander, L. (2019). Predictive validity of the LLAMA language aptitude tests in a group of mixed L1 beginner learners of Swedish. Lund: Lund University, EuroSLA 29, The 29th conference of the European Second Language Association, August 28-31, 2019, Lund, Sweden. More information