Nina Gunnarsson

Universitetslektor Socialt arbete
Programansvarig master/magister Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc 424
Telefon
Extern telefon
0734145662
Schema
Ändra din information

Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel.

Pågående självständig forskning:

  • Skam och självskadebeteende
  • Äldre kvinnor med självskadebeteende
  • Samverkan kommuner och hälso-sjukvården (barn och unga)

Pågående forskning i gemensamma forskningsprojekt med forskare från Karolinska Institutet, Stockholm och från Universitetet i Manitoba, Kanada:

  • psykosocial hälsa hos föräldrar med barn med födoämnesöverkänslighet/allergi

Nina V Gunnarsson är verksam i undervisning inom socionomprogrammet på både grund-och avancerad nivå och framförallt i kurserna vetenskapsteori och forskningsmetodik, psykologi och sociologi. Dessutom undervisar hon i utvecklingspsykologi, hälsopsykologi (stress och kris) och socialpsykologi på andra program på hälsohögskolan. Hon är också programansvarig för magisterprogrammet. 

Biografi

Nina Veetnisha Gunnarsson är sedan 2013 verksam som universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Jönköping. Hon påbörjade sin forskarbana i ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram på Karolinska Institutet och disputerade i ämnet humanistisk medicin (medicinsk sociologi) i december 2011. Avhandlingens fokus är på föräldrars praktiska och diskursiva strategier för att hantera barnens allergi och visar speciellt hur föräldrarnas moraliska utsagor och identitetsarbete skapas i intervjukontexten och genom socialt samspel.   

Nina V Gunnarsson är sakkunniggranskare för ett antal internationella tidskrifter.