Malin Holmqvist

Doktorand

Forskning

Olämplig polyfarmaci hos äldre, dvs användning av läkemedel som inte är lämpliga för den personen, är en bidragande orsak till läkemedelsorsakade händelser såsom extra vårdkontakter och sjukhusinläggningar. Forskning visar att skador av läkemedel i primärvård främst inträffar när läkemedel inte följs upp och utvärderas. Patienter som är delaktiga i sin egen vård kan minska risken för negativa händelser, eftersom de kan observera problem innan dessa leder till skada. Om äldre personer, och de som eventuellt stöttar den äldre i dennes läkemedelsbehandling, bjuds in att medverka i uppföljning och utvädering av läkemedelsbehandling skulle de eventuellt kunna bidra till en ökad patientsäkerhet.

Syftet med mitt doktorandprojekt är därför att öka kunskapen kring hur äldre personer och sjukvårdspersonal tillsammans kan skapa en lösning för förbättrad utvärdering av läkemedelsbehandling, och därmed främja patientsäkerheten.

Genom intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor utforskas hur dessa personer upplever utvärdering av läkemedelsbehandling idag, och hur de agerar kring detta. Därefter samskapas en så kallad läkemedelsplan tillsammans med användarna (äldre personer, läkare och sjuksköterskor) under ett digitalt co-design initiativ.  Slutligen, testas interventionen med en läkemedelsplan i klinisk vardag i en genomförbarhetsstudie .

Biografi

Malin tog apotekarexamen 1995 och har sedan vidareutbildat sig till klinisk apotekare (Magister i Klinisk farmaci). Malin är doktorand på halvtid vid Forskarskolan. Tjänsten är finansierad av Region Jönköpings län. Parallellt med forskningen arbetar Malin som läkemedelsstrateg inom Region Jönköpings län.

Artikel

Holmqvist, M., Ros, A., Lindenfalk, B., Thor, J., Johansson, L. (2023). How older persons and health care professionals co-designed a medication plan prototype remotely to promote patient safety: Case study JMIR Aging, 6. More information
Holmqvist, M., Johansson, L., Lindenfalk, B., Thor, J., Ros, A. (2023). Older persons' and health care professionals' design choices when co-designing a medication plan aiming to promote patient safety: Case study JMIR Aging, 6. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2021). Evaluation of older persons' medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals' experiences and actions BMC Health Services Research, 21(1). More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden Health Expectations, 22(6), 1294-1303. More information
Holmqvist, M., Ekstedt, M., Walter, S., Lehnbom, E. (2018). Medication management in municipality-based healthcare: A time and motion study of nurses , 36(4), 238-246. More information

Doktorsavhandling

Holmqvist, M. (2023). Together towards safer medication treatment for older persons (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Holmqvist, M., Lindenfalk, B. (2022). What can co-design teach us about involving patients in patient safety work?. The International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 20-22 June 2022, Gothenburg, Sweden. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). "I trust my physician but want to be involved"  - Older persons' Experiences of regarding evaluation of their medication treatment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Övrigt

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2023). Applying a Co-designed Medication Plan for SaferMedication Treatment in Older Persons – A Feasibility Study. More information