Malin Holmqvist

Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Forskning

Olämplig polyfarmaci hos äldre, dvs användning av läkemedel som inte är lämpliga för den personen, är en bidragande orsak till läkemedelsorsakade händelser såsom extra vårdkontakter och sjukhusinläggningar. Brister i information kring utvärdering och planerad uppföljning av förskriva läkemedel är identifierat som en risk för en säker läkemedelsbehandling. Information kring planering och uppföljning av läkemedelsbehandling riskerar att försvinna i till exempel vårdövergångar mellan patient och vårdgivare eller menna öppen och sluten vård, kommun och landsting. Oklarheter i ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare är en annan identifierad risk. Det saknas vetenskaplig kunskap kring hur information gällande mål och fortsatt uppföljning av läkemedelsbehandling kommuniceras till patient och nästa vårdgivare.

Syftet med forskningsprojektet är att genom intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor identifiera möjligheter att förbättra planering, monitorering (till exempel mätning av blodtryck, provtagningar, smärtskattning) och utvärdering av läkemedelsbehandling till äldre patienter. Därefter, genom ett kvalitetsförbättringsarbete, samskapa och testa ett Patientkontrakt för läkemedel tillsammans med användarna

Biografi

Malin tog apotekarexamen 1995 och har sedan vidareutbildad sig till klinisk apotekare (Magister i Klinisk farmaci). Malin är nu doktorand på halvtid vid Forskarskolan, IMPROVE. Tjänsten är finansierad av Region Jönköpings län. Parallellt med forskningen arbetar Malin som klinisk apotekare inom Region Jönköpings län. Tjänsten innefattar patientnära arbete på Länssjukhuset Ryhov samt länsövergripande arbete inom patientsäkerhet inom läkemedelsområdet.

Artikel

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2021). Evaluation of older persons' medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals' experiences and actions BMC Health Services Research, 21(1). More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden Health Expectations, 22(6), 1294-1303. More information
Holmqvist, M., Ekstedt, M., Walter, S., Lehnbom, E. (2018). Medication management in municipality-based healthcare: A time and motion study of nurses , 36(4), 238-246. More information

Konferensbidrag

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). "I trust my physician but want to be involved"  - Older persons' Experiences of regarding evaluation of their medication treatment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information