Anette Johansson

Doktorand

Framtidens demografiska utmaningar har skapat ett ökat internationellt intresse för hemrehabilitering. I Sverige har flera kommunen gått från rehabilitering på instutioner till ökade insatser i patientens bostad och närmiljö. Utförd forskning stödjer hemrehabilitering men den vetenskaplig kunskapen är spretig och forfarande begränsad. Sedan 2015 bedriver en kommun i södra Sverige ett utvecklingsprojekt med utökad hemrehabilitering. Kontinuerlig datainsamling sker i projektet och patienter med erfarenhet av att få rehabilitering i sitt hem och deras maka/make har intervjuats om sina upplevelser. De preliminära resultaten av de kvantitativa uppgifterna visar på positiva resultat som ökad ADL-förmåga, ökad upplevd hälsa samt minskade behov av hemtjänst men har inte analyserats djupare. De kvalitativa djupintervjuerna har visat att insatsen är uppskattad och värdefull. Forskningen kommer utgå ifrån projektets insamlade data och syftet är att vetenskapligt granska materialet och identifiera faktorer, aspekter och dimensioner som är viktiga för personer som har hemrehabilitering.

Konferensbidrag

Johansson, A. (2019). To actively participate in my own rehabilitation. In my own home. Experiences from older people. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information