Anette Johansson

Doktorand

Sedan 2015 har Anette varit projektledare för ett kommunalt hemrehabiliteringsprojekt. 2018 fick hon möjligheten att analysera den insamlade datan inom projektet vetenskapligt och blev inskriven som doktorand på Forskarskolan.   

Anette är legitimerad arbetsterapeut sedan 1999 och blev färdig med sin magister i arbetsterapi 2014.  

Sammanfattning av Anettes forskning:

Framtidens demografiska utmaningar har skapat ett ökat internationellt intresse för hemrehabilitering. I Sverige har flera kommunen gått från rehabilitering på instutioner till ökade insatser i patientens bostad och närmiljö. Utförd forskning stödjer hemrehabilitering men den vetenskaplig kunskapen är spretig och forfarande begränsad. Sedan 2015 bedriver en kommun i södra Sverige ett utvecklingsprojekt med utökad hemrehabilitering. Kontinuerlig datainsamling sker i projektet och patienter med erfarenhet av att få rehabilitering i sitt hem och deras maka/make har intervjuats om sina upplevelser. De preliminära resultaten av de kvantitativa uppgifterna visar på positiva resultat som ökad ADL-förmåga, ökad upplevd hälsa samt minskade behov av hemtjänst men har inte analyserats djupare. De kvalitativa djupintervjuerna har visat att insatsen är uppskattad och värdefull. Forskningen kommer utgå ifrån projektets insamlade data och syftet är att vetenskapligt granska materialet och identifiera faktorer, aspekter och dimensioner som är viktiga för personer som har hemrehabilitering.

Artikel

Johansson, A., Torgé, C., Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M. (2022). Relationships and gender differences within and between assessments used in Swedish home rehabilitation - a cross-sectional study BMC Health Services Research, 22. More information
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Karlsson, A., Fristedt, S. (2021). Valuable aspects of home rehabilitation in Sweden: Experiences from older adults Health Science Reports, 4(1). More information
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Fransson, E., Fristedt, S. (2021). Factors associated to functioning and health in relation to home rehabilitation in Sweden: a non-randomized pre-post intervention study BMC Geriatrics, 21(1). More information

Doktorsavhandling

Johansson, A. (2023). Hemrehabilitering ur ett personcentrerat perspektiv (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Johansson, A. (2019). To actively participate in my own rehabilitation. In my own home. Experiences from older people. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Övrigt

Johansson, A., Torgé, C., Rydwik, E., Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M. . Older adults’ experiences of home rehabilitation – a scoping review. More information