Charlotte Karlsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Charlotte Karlsson är utbildad barnsjuksköterska, och doktorand inom handikappvetenskap. Hennes doktorandprojektet ingår som en del av forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (CHILD-PMH). 

Charlottes projekt handlar om att öka barn och föräldrars delaktighet och engagemang för habiliteringsarbetets olika steg från kartläggning av barnets funktionsnedsättning till utvärdering av de insatser som genomförs inom Barn-och ungdomshabilitering. 

Charlotte är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University, som bedriver nationellt ledande och internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker barns behov, utveckling och framtid. 

Artikel

Danielsson, H. Imms, C. Ivarsson, M. Almqvist, L. Lundqvist, L. King, G. , ... Granlund M. (2024). A systematic review of longitudinal trajectories of mental health problems in children with neurodevelopmental disabilities. More information