Tomas Müllern

Professor företagsekonomi
Företagsekonomi , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie doktor

För en presentation av Tomas Müllern och hans forskning, se hans engelska presentation.

Antologibidrag

Müllern, T. (2008). Retoriska strategier för att koordinera en virtuell gemenskap. In: Att förstå strategi: Process och kontext (pp. 255 -270). Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. (2007). Lärandeprocesser i och kring organisationer: Nya perspektiv på begreppet organisatoriskt lärande. In: Organisation: teorier om ordning och oordning Malmö: Liber More information
Müllern, T. (2006). Middle managers' identity work in a media context. In: Leadership in the Media Industry: Changing Contexts, Emerging Challenges (pp. 29 -40). Jönköping: Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School More information
Achtenhagen, L., Melin, L., Müllern, T. (2003). Learning and Continuous Change in Innovating Organizations. In: Innovative Forms of Organizing: international perspectives (pp. 72 -94). London: SAGE More information
Achtenhagen, L., Ericson, T., Melin, L., Müllern, T. (2003). Leadership: The Role of Interactive Strategizing. In: Innovative Forms of Organizing: international perspectives (pp. 49 -71). London: SAGE More information
Müllern, T. (2002). Moving Beyond the Rhetoric of the Post-modern Corporation: Some observations on complementaries in innovative forms of organizing. In: Kerstin Sahlin-Andersson & Anders Söderholm (Ed.), Beyond Project Management: New perspectives on the temporary-permanent dilemma (pp. 205 -223). Malmö: Liber ekonomi More information
Müllern, T. (2000). Integrating the Team-based Structure in the Business Process: The Case of Saab Training Systems. In: Andrew M. Pettigrew and Evelyn M. Fenton (Ed.), The Innovating Organization London: Sage More information
Müllern, T. (1994). Införande av marknadslösningar i offentlig sektor. In: Samhällets strukturomvandling och dess betydelse för lokal och regional anpassning: rapport från ett FOA-seminarium i Stockholm, 30 september 1993 Stockholm: FOA rapport More information

Artikel

Eriksson, N., Müllern, T. (2017). Interprofessional barriers: A study of quality improvement work among nurses and physicians Quality Management in Health Care, 26(2), 63-69. More information
Müllern, T., Irinca, A., Morawietz, A., Pajarskaite, M. (2015). Celebrities and Music and Brand Recall Cues - An Experimental Study of TV Commercials Advances in Social Sciences Research Journal, 2(10), 174-190 Manchester, UK: Society for Science and Education . More information
Anisimova, T., Müllern, T., Plachkova, T. (2014). Popular Music in Audio-Visual Advertising: A Study of the Roles and Functions of Lyrics in TV-Commercials Advances in social sciences research journal, 1(5), 8-21. More information
Müllern, T., Nordin, A. (2012). Revisiting empowerment: a study of improvement work in health care teams Quality Management in Health Care, 21(2), 81-92. More information
Maaninen, E., Müllern, T. (2009). A contextual understanding of projects: the importance of space and time Scandinavian Journal of Management, 25(3), 327-339. More information
Müllern, T., Stein, J. (2000). Konsten att övertyga: Ledaren som retoriker i den nya ekonomin Ledmotiv, 75-82. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1996). Kan organisationer lära Quid Novi, Tema 1. More information
Müllern, T. (1996). Klassikern: Henri Fayol.: Den moderna planringssynens andlige fader Quid Novi, 77-86. More information

Bok

Müllern, T., Melander, A. (2010). Strategisk förnyelse i kooperativa företag. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Müllern, T., Bengtsson, M., Söderholm, A., Wåhlin, N. (2007). A Grammar of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar More information
Müllern, T. (2006). Den karismatiska chefen: en bok om att utveckla det egna ledarskapet. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T., Stein, J. (2000). Ledarskap i den nya ekonomin: konkurrensen om kompetens, kapital och kunder. Malmö: Liber More information
Müllern, T., Stein, J. (1999). Övertygandets ledarskap: om retorik vid strategiska förändringar. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. (1994). Den föreställda organisationen: Om kulturella processer i och kring organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus More information
Müllern, T. (1993). Kommundelsnämnder i Sverige: Ett försök till taxonomi. Umeå: Handelshögskolan More information

Doktorsavhandling

Müllern, T., Östergren, K. (1995). Lärandekulturer: En studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser (Doctoral thesis). Handelshögskolan i Umeå More information

Konferensbidrag

Manzoor, A., Müllern, T., Berndt, A. (2018). International Consumers Airline Experiences and Negative Brand Emotions Expressed on Social Media: A Consumer Perspective. 44th European International Business Academy Conference (EIBA 2018), December 13-15, Poznan, Poland, 2018. More information
Wictor, I., Andersson, S., Müllern, T. (2012). Leadership and Organisation in Born Globals. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T. (2005). Middle managers identity work in a media context. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Wåhlin, N. (2005). Leadership in the Identity-Alterity Interface: Tensions in Middle Management Positions. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Manninen, E. (2005). Complementaries and dualities in the managing of activities in a project intensive organization. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Melander, A., Naldi, L., Sarti, D. (2005). Facing dualities in cooperative organizations: Identity construction in Södra Skogsägarna and Unicoop Firenze. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Lundin, R., Müllern, T. (2002). Moving Beyond the Team-Based Structure: Projects as a Basis for Innovation in Highly Competitive Industries. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T. (2001). Conceptions of Leadership and Influence: A Re-reading of Three Leadership Classics.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Achtenhagen, L., Melin, L., Müllern, T., Ericson, T. (2001). Beyond leadership: Shared organizing and strategizing processes in innovative organizational settings.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J. (2000). Cars, Information and Petroleum: A Rhetorical Odyssey in Three Industries through the Lenses of Executive Speeches.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J. (1999). The Appearance of the Future: Emotion and Logic in the Rhetorical Expression of Strategic Change.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Ericson, T., Melin, L., Müllern, T. (1999). Organizing is Strategizing: Innovative forms of organizing means continuous strategizing.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J., Melin, L. (1998). Who’s Writing the Text: – The Rhetorical Dialogue of Strategic Change Projects. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Fenton, E., Pettigrew, A., Müllern, T. (1998). Theoretical Perspectives on New Forms of Organising.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Melander, A., Melin, L., Müllern, T., Stein, J. (1997). The Rhetoric of Strategy Making: A Study of Annual Speeches from Four Generations of CEOs.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J., Melin, L. (1997). On the Rhetoric of Managing Change – the Initial Phase. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1994). Two Perspectives on Organizational Learning: Exploring Re-orientation Projects in Different Organizational Fields. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1990). Kunskapsföretagens individberoende. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1986). Power & problems. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information

Licentiatavhandling

Jaensson, J., Müllern, T. (1992). Till invånarnas tjänst: Om marknadsorientering i kommuner (Licentiate thesis). Handelshögskolan, Umeå More information

Samlingsverk

(2013). Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lund: Studentlitteratur AB More information