Ulrika Olausson

Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hb128
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Ulrika Olaussons forskning handlar om journalistik och globala miljörisker i allmänhet och klimatförändringen i synnerhet. Hennes forskning har publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter, t.ex. Public Understanding of Science, Environmental Communication, Journalism Studies och European Journal of Communication. Ulrika är också i redaktionskommittéerna för tidskrifterna Environmental Communication och Frontiers in Communication: Science and Environmental Communication.

Ulrika är projektledare för projektet Naturen möter nätverkssamhället: Medborgares sociala representationer av naturen i sociala medier, finansierat av Formas. Projektet analyserar YouTube, Facebook och Twitter i tre naturrelaterade sammanhang: förnybar energi, jakt, och gruvdrift/fracking. Olika represenationer av naturen bland medborgare (som avlägsen, hotad, hotfull etc.) innebär olika sätt att kommunicera miljöfrågor på. Ulrika medverkade även i projektet När journalister, politiker och PR-konsulter twittrar med varandra: Om hybrida och tvärprofessionella relationer på webben, finansierat av Vetenskapsrådet. De digitala medierna - inte minst Twitter - öppnar upp för gemensamma kontaktytor och ”digitalt umgänge” mellan olika yrkesgrupper som antas ha olika roller i samhället, t.ex. journalister, politiker och PR-konsulter, vars interaktion på Twitter projektet studerar.

Biografi

Ulrika är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och var mellan åren 2013-2018 forskningsledare för detta ämne vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Hon disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet 2005 med avhandlingen Medborgarskap och globalisering: Den diskursiva konstruktionen av politisk identitet, och utnämndes till docent 2009 och professor 2012 vid samma lärosäte. Sedan disputationen har Ulrika varit involverad i flera forskningsprojekt och hon är flitigt anlitad som sakkunnig för internationella tidskrifter, forskningsråd och konferenser. Hon har också många uppdrag utanför akademin, där hennes forskning om medierna och klimatet uppmärksammats.