Anna Rosengren

Tekniklektor industriell organisation och ekonomi
Kvalitetssamordnare
Vd-kansli , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie doktor

Bibliografi

Tjugofem års erfarenhet från näringsliv och akademi i Belgien, Nederländerna och Sverige. Förändringsledning har varit ett återkommande tema sedan 1992 inom flera områden, däribland finans, marknadsföring, kvalitetssystem och undervisning på universitetsnivå.

Examen i internationell ekonomi, fransk inriktning, Lunds universitet (1992). Filosofie doktor i historia, Lunds universitet/Södertörns högskola (2011). Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar projektledning, marknadsföring och management consulting för Trelleborg (Bryssel, Belgien), Philips (Eindhoven, Nederländerna) och Ernst & Young (Stockholm). Den akademiska karriären inleddes med doktorandstudier 2006. Idag är Rosengren ordförande i Pedagogiska utvecklingsgruppen samt Kvalitetssamordnare vid Tekniska högskolan, Jönköping University.

Forskning

Anna Rosengrens forskning fokuserar på hur allmänna handlingar uppstår och vilken kunskap individer har om hur deras personuppgifter kan hanteras i allmänna handlingar. Rosengren har fått medel från Vetenskapsrådet 2015-2018 för forskningsprojektet ”Privatlivet – den undanskymda aspekten i svensk demokrati. En juridisk och historisk undersökning om avvägningen mellan öppenhet och privatliv i Sverige”.

Hennes forskning behandlar därmed gränssnittet mellan öppenhet/offentlighetsprincip å ena sidan och privatliv/personlig integritet å den andra. Nära relaterat till öppenhet är rätten att ta del av allmänna handlingar, ofta benämnd ”offentlighetsprincipen”. Denna rätt uttrycks i Tryckfrihetsförordningen med anor från 1766. Sveriges långa tradition av öppenhet har fått välförtjänt uppmärksamhet som ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle genom att ge media och medborgare rätt att till insyn i myndigheters verksamhet. Det faktum att Tryckfrihetsförordningen även ger rätt att ta del av handlingar som innehåller personuppgifter, med möjlig negativ inverkan på privatlivet som följd, har däremot rönt långt mindre uppmärksamhet. Projektet avser att ge bidrag till den mindre belysta aspekt på offentlighetsprincipen och öppenhet.

Som forskningsmetod använder sig Rosengren av “språkhistorisk metod” med inspiration av bland andra teoretikerna Reinhart Koselleck och Quentin Skinner. Denna ansats har som utgångspunkt att det finns ett förhållande mellan språk och verklighet, mellan text och kontext. Med denna utgångspunkt är det möjligt att använda det historiska språket i källorna för att utläsa samhällelig kontext och historisk förändring.