Linda Sjödin

Doktorand i handikappvetenskap
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning
Linda är doktorand inom Funktionsnedsättning och samhälle på Högskolan för lärande och kommunikation. 

Hon forskar på hur habiliteringspersonal arbetar med barns delaktighet i habiliteringsprocessen.

Den preliminära titeln för hennes avhandling är:
Barns engagemang i habiliteringsprocessen  - ett personalperspektiv med fokus på team och professionsnivå

Det övergripande syftet för avhandlingen är att utforska hur tidigare forskning och professioner inom habilitering beskriver barns engagemang i habiliteringsprocessen.

Syftet är också att utforskar om och hur interventioner för att få barnet engagerat i habiliteringsprocessen genomförs av det tvärprofessionella teamet eller enskilda professioner

I Sverige finns barn - och ungdomshabiliteringar i alla regioner, dess syfte är att vara ett specialistcenter för barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar. Habiliteringspersonalen arbetar i team.
Barnkonventionen är lag i Sverige och där finns bland annat följande artikel: “ Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad” .

Biografi
Linda är verksam specialistarbetsterapeut inom habilitering. Hon har en magister i Arbetsterapi med inriktning teamsamverkan och ledarskap.

Forskningsmiljö
Linda tillhör forskningsmiljön CHILD
 

Artikel

Danielsson, H. Imms, C. Ivarsson, M. Almqvist, L. Lundqvist, L. King, G. , ... Granlund M. (2024). A systematic review of longitudinal trajectories of mental health problems in children with neurodevelopmental disabilities. More information
Sjödin, L., Buchanan, A., Mundt, B., Karlsson, E., Falkmer, T. (2012). Do vehicle grants and vehicle adaptations grants promote transport mobility and community access for children with disabilities in Sweden? Australian Occupational Therapy Journal, 59(1), 10-16. More information

Antologibidrag

Wennberg, B., Sjödin, L., Buchholz, M., Janeslätt, G. (2016). Kognitivt stöd i vardagen. In: A.-C. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand (Ed.), Arbetsterapi för barn och ungdom (pp. 267 -280). Lund: Studentlitteratur AB More information
Janeslätt, G., Sjödin, L., Wennberg, B. (2016). Tidsuppfattning och tidshantering i vardagen. In: A.-C. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand (Ed.), Arbetsterapi för barn och ungdom (pp. 255 -266). Lund: Studentlitteratur AB More information