Linda Sjödin

Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Forskning
Linda är doktorand inom handikappvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation. 

Hon forskar på barn- och ungdomars delaktighet inom habilitering utifrån personalens perspektiv. En jämförelse kommer att göras mellan personal - och vårdnadshavares syn.  
Därutöver studeras habiliteringsteamets roll för barnens och vårdnadshavarnas engagemang i habilitering.

I Sverige finns barn - och ungdomshabiliteringar i alla regioner, dess syfte är att vara ett specialistcenter för barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar. Habiliteringspersonalen arbetar i team.
Barnkonventionen är lag i Sverige och där finns bland annat följande artikel: “ Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad” .

Biografi
Linda är verksam specialistarbetsterapeut inom habilitering. Hon har en magister i Arbetsterapi med inriktning teamsamverkan och ledarskap.

Forskningsmiljö
Linda tillhör forskningsmiljön CHILD
 

Antologibidrag

Wennberg, B., Sjödin, L., Buchholz, M., Janeslätt, G. (2016). Kognitivt stöd i vardagen. In: A.-C. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand (Ed.), Arbetsterapi för barn och ungdom (pp. 267 -280). Lund: Studentlitteratur AB
Janeslätt, G., Sjödin, L., Wennberg, B. (2016). Tidsuppfattning och tidshantering i vardagen. In: A.-C. Eliasson, H. Lidström & M. Peny-Dahlstrand (Ed.), Arbetsterapi för barn och ungdom (pp. 255 -266). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Sjödin, L., Buchanan, A., Mundt, B., Karlsson, E., Falkmer, T. (2012). Do vehicle grants and vehicle adaptations grants promote transport mobility and community access for children with disabilities in Sweden? Australian Occupational Therapy Journal, 59(1), 10-16.