Catarina Tingsvik

Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Catarina Tingsvik är doktorand inom Hälsa- och Vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Doktorandprojektet syftar till att utforska och beskriva urträningsprocessen då patienter på intensivvårdsavdelning tränas ur respirator.
- beskriva vad som påverkar intensivvårdssjuksköterskans beslutsfattande i samband med urträning
- utforska betydelsen av att vara patient på IVA under pågående respiratorvård och urträning
- beskriva vad som påverkar läkares beslutsfattande i samband med urträning
- beskriva närståendes upplevelser och deras roll i samband med urträning av patient i respirator

En stor del av patienterna på IVA behandlas med respirator. När tillståndet stabiliseras behöver respiratorvården avvecklas, detta är en process bestående av flera steg och benäms urträning. respiratorbehandling och urträning är en stor utmaning inom intensivvården, både medicinskt och omvårdnadsmässigt. En framgångsrik urträning förutsätter ett tvärprofessionellt samarbete där sjuksköterskan ansvarar för och medverkar i initering, planering och genomförande av urträninge. Numera tolererar många patienter att vara mer vakna under pågående respiratorbehandling och urträning varför även patientmedverkan blir allt mer viktigt för urträningsprocessen. Avhandlingen kommer att  ge en aktuell beskrivning och kunskap om urträningsprocessen som kommer vara användbar i den dagliga intensivvården liksom för fortsatt forskning och utvecklingsarbete med syfte att utveckla och förbättra urträningsprocesen.

Huvudhandledare är Professor Jan Mårtensson, Hälsohögskolan, bihandledare är docent Maria Henricson, Hälsohögskolan och Med.Dr Fredrik Hammarskjöld, OP/IVA-kliniken Länssjukhuset Ryhov

Catarina är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivård med magisterexamen i omvårdnad. Hon arbetar vid intensivvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov och har en kombinationstjänst som vårdutvecklare och kliniskt verksam specialistsjuksköterska.

Artikel

Tingsvik, C., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J., Henricson, M. (2018). Patients' lived experience of intensive care when being on mechanical ventilation during the weaning process: A hermeneutic phenomenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 47, 46-53. More information
Tingsvik, C., Johansson, K., Mårtensson, J. (2015). Weaning from mechanical ventilation: factors that influence intensive care nurses' decision-making Nursing in Critical Care, 20(1), 16-24. More information
Tingsvik, C., Bexell, E., Andersson, A., Henricson, M. (2013). Meeting the challenge: ICU-nurses' experiences of lightly sedated patients Australian Critical Care, 26(3), 124-129. More information

Doktorsavhandling

Tingsvik, C. (2022). Weaning from mechanical ventilation – from the patient, next-of-kin and healthcare professionals’ perspective (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Tingsvik, C., Mårtensson, J., Hammarskjöld, F., Henricson, M. . Weaning from mechanical ventilation in intensive care from the family members' perspective: A hermeneutic phenomenological study. More information
Tingsvik, C., Henricson, M., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J. . Physicians' decision-making when weaning patients from mechanical ventilation. More information