Michal Zawadzki

Universitetslektor företagsekonomi
Företagsekonomi , Jönköping International Business School

Kontakt

Rum
B6058
Telefon
Skype
inexperrectus
Schema
Ändra din information
För en presentation av Michal Zawadzki, se engelska presentationsidan.

Artikel

Zawadzki, M. (2020). Critical perspectives on leadership: The language of corporate power Management Learning. More information
Zawadzki, M., Jensen, T. (2020). Bullying and the neoliberal university: A co-authored autoethnography Management Learning, 51(4), 398-413. More information
Zawadzki, M., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., Pluszyńska, A., Prawelska-Skrzypek, G. (2020). Unrooting management education and entrepreneurial self from neoliberal demands: An action research approach Entrepreneurship Education and Pedagogy, 3(3), 265-290. More information
Kostera, M., Kociatkiewicz, J., Zawadzki, M. (2019). In Search of a Dérive: for Alternative Media Narratives of Management and Organization Zarządzanie Mediami, 7(2), 61-77. More information
Zawadzki, M. (2018). Dignity in the workplace. The perspective of humanistic management Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 26(1), 171-188. More information
Zawadzki, M., Ćwikła, M., Góral, A. (2018). "Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek": O urynkowieniu edukacji‚ emancypacyjnej wartości sztuki‚ projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki , 19(3), 307-319. More information
Zawadzki, M. (2017). Między neoliberalizmem a feudalizmem: godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu [Between the neo-liberalism and feudalism : the dignity of young academics in the context of transformation of the Polish university] , 1(49), 133-154. More information
Sułkowski, Ł., Zawadzki, M. (2016). Corporate university: a critical approach , 17(1, cz. 2), 111-130. More information
Zawadzki, M. (2015). Modne, acz niebezpieczne bzdury: guru zarządzania z perspektywy krytycznej , 16(3), 275-291. More information
Sułkowski, Ł., Zawadzki, M. (2015). Critical discourse in contemporary management science , 199-230. More information
Zawadzki, M. (2014). Hermann Hesse, ambiwalencja i tragizm życia przebudzonego [Hermann Hesse, ambivalence and the tragic of awakened life] , 10(2), 147-160. More information
Zawadzki, M. (2013). Typy racjonalności w edukacji menedżerskiej w Polsce: podejście krytyczne [Types of rationality in the management education in Poland: critical approach] , 14(13, cz. 2), 221-232. More information
Zawadzki, M. (2013). Konsekwencje założeń funkcjonalistycznych w epistemologii kultury organizacyjnej: perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu [The consequences of functionalist assumptions in the epistemology of organizational culture: the perspective of Critical Management Studies] Problemy Zarzadzania, 11(4 (44)), 58-74. More information
Zawadzki, M. (2013). Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu: perspektywa nurtu krytycznego [Denaturalization of the functionalistic paradigm in the epistemology of management sciences: a perspective of critical management studies] Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 11-28. More information
Zawadzki, M. (2012). The role and place of the "Critical management studies" , 5(4), 39-46, 183-192. More information
Zawadzki, M. (2012). Denaturalizacja racjonalności instrumentalnej w edukacji menedżerskiej w Polsce [Denaturalization of the instrumental rationality in the management education in Poland] , 112-130 Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego . More information
Zawadzki, M. (2011). Teoria krytyczna w epistemologii nauk o zarządzaniu [Critical theory in the epistemology of management science] , 12(12), 11-28. More information
Zawadzki, M. (2009). Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelnia państwowych w Polsce [Some remarks about the autonomization as an organizational pathology in the public universities in Poland] , 2(34), 90-101. More information
Zawadzki, M. (2009). Dlaczego powieść może stać się narzędziem budowania tożsamości? Rozważania nad ponowoczesną kondycją ludzką przy wykorzystaniu prozy powieściowej Hermanna Hessego [Why can a novel be treated as a tool for building identity? Reflections about postmodern human condition with the use of Hermann Hesse’s novels] , 5-37. More information
Zawadzki, M. (2007). Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Małopolsce [The fates of vocational school graduates in the Malopolska region] , 41-48. More information

Bok

Góral, A., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., Zawadzki, M. (2021). Action Research: A Handbook for Students. Kraków: Jagiellonian University Press More information
Góral, A., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., Zawadzki, M. (2019). Badania w działaniu: Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego More information
Zawadzki, M. (2014). Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria [Crtitical management stream: culture, education, theory]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno More information

Doktorsavhandling

Zawadzki, M. (2011). Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu [Organizational culture in the perspective of critical management studies] (Doctoral thesis, Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej). More information

Antologibidrag

Zawadzki, M. (2020). Opór na sprzedaż? Paradoksy zaufania w neoliberalnej uczelni w Polsce. In: M. Jaworska-Witkowska & G. Piekarski (Ed.), Profile Integralności Humanisty/ki i Nauk Społecznych. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego (pp. 158 -180). Toruń: Wydawnictwu Adam Marszalek More information
Zawadzki, M. (2019). Kilka uwag na temat skutków neoliberalizmu w szkolnictwie wyższym. In: Łukasz Sułkowski & Jarosław Górniak (Ed.), Strategie i Innowacje Organizacyjne Polskich Uczelni Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego More information
Jałocha, B., Zawadzki, M. (2018). Poland: swaying between functionalism and humanistic management. In: S. Western & E.-J. Garcia (Ed.), Global leadership perspectives: Insights and analysis (pp. 123 -128). London: Sage Publications More information
Batko, R., Ćwikła, M., Szopa, A., Zawadzki, M. (2018). Organizations in era of digital culture. In: S. Trzcielinski (Ed.), Advances in ergonomics of manufacturing : managing the enterprise of the future :: Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, July 17–21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA (pp. 63 -73). Cham: Springer More information
Magala, S., Zawadzki, M. (2017). Performing academics: Return to meritocracy?. In: Evolution of the Post-Bureaucratic Organization (pp. 88 -104). More information
Zawadzki, M. (2017). “The Last in the Food Chain”: Dignity of Polish junior academics and doctoral candidates in the face of performance management. In: M. Izak, M. Kostera & M. Zawadzki (Ed.), The future of university education (pp. 63 -84). Basingstoke: Palgrave Macmillan More information
Zawadzki, M. (2017). Performance management and corporate culturism in the neoliberal university. In: Ł. Sułkowski (Ed.), Management and culture of the university (pp. 245 -265). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group More information
Izak, M., Kostera, M., Zawadzki, M. (2017). Introduction: the future of university education. In: M. Izak, M. Kostera & M. Zawadzki (Ed.), The future of university education (pp. 1 -16). Cham: Palgrave Macmillan More information
Izak, M., Kostera, M., Zawadzki, M. (2017). Anti-coda. In: M. Izak, M. Kostera & M. Zawadzki (Ed.), The future of university education (pp. 329 -336). Cham: Palgrave Macmillan More information
Zawadzki, M. (2016). "Choć zdeptał mnie wielki, przysadzisty tur - ja stawiam": absurdalny humor jako przestrzeń heterotopii organizacyjnej ["Although I have been trampled by a big, stocky bison - I bet": absurd humour as a space of organizational heterotopia]. In: M. Kostera & B. Nierenberg (Ed.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym (pp. 107 -120). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego More information
Zawadzki, M. (2015). Smuggling panaceas by management gurus: A critical approach. In: A. Örtenblad (Ed.), Handbook of research on management ideas and panaceas: Adaptation and context (pp. 363 -379). More information
Zawadzki, M. (2015). Autoetnografia [Autoethnography]. In: M. Kostera (Ed.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym (pp. 61 -70). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno More information
Zawadzki, M. (2015). Krytyczny nurt marketingu [Critical marketing stream]. In: B. Nierenberg (Ed.), Zarządzanie reklamą (pp. 103 -114). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego More information
Jałocha, B., Zawadzki, M. (2015). Projektyzacja uniwersytetu: podejście krytyczne [Projectification of the university: a critical approach]. In: B. Nierenberg, R. Batko & Ł. Sułkowski (Ed.), Zarządzanie humanistyczne (pp. 231 -252). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego More information
Nagucka, E., Zawadzki, M. (2015). Piekielna pustka: patologie kształcenia w uniwersytecie neoliberalnym [Hellish void: pathologies of education in the neoliberal university]. In: Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski & G. Ignatowski (Ed.), Oblicza patologii zawodowych i społecznych (pp. 123 -142). Warszawa: Difin More information
Zawadzki, M. (2014). Hermann Hesse i pułapki rzeczywistości ponowoczesnej [Hermann Hesse and the postmodern traps]. In: A. Kędziora & Ł. Gaweł (Ed.), Szalony kto nie chce wyżej jeżeli może: księga jubileuszowa Profesora Emila Orzechowskiego (pp. 441 -462). Kraków: Wydawnictwo Attyka More information
Zawadzki, M. (2014). Deuniwersytetyzacja współczesnego uniwersytetu [Deuniversitatization of the contemporary university]. In: Krytyczny nurt zarządzania (pp. 122 -149). Warszawa: Difin More information
Zawadzki, M. (2014). Bez kryzysów nie ma rozwoju: zarządzanie organizacją festiwalu kulturalnego [No crisis - no development: managing the cultural festival]. In: M. Kostera (Ed.), O zarządzaniu: historie niezwykłe: studia przypadków z zarządzania humanistycznego (pp. 86 -100). Warszawa: Difin More information
Zawadzki, M. (2013). Życie w trasie: etnografia pracy muzyków [Life on a road: musicians work etnography]. In: M. Kostera (Ed.), Organizować z polotem: wyobraźnia organizacyjna w praktyce (pp. 19 -36). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno More information
Zawadzki, M. (2010). Autorytet symboliczny jako wyzwanie dla edukacji menedżerskiej i nauk o zarządzaniu [Symbolic authority as a challenge to the management education and management sciences]. In: M. Jaworska-Witkowska & L. Witkowski (Ed.), Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem: w perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną (pp. 222 -248). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek More information
Zawadzki, M. (2010). Dlaczego żyjemy w społeczeństwie? [Why do we live in the society?]. In: M. Jaworska-Witkowska & U. A. Domżał (Ed.), Dzieci i inicjacja uniwersytecka (pp. 85 -93). Łódź: Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych More information
Zawadzki, M. (2009). Przeżycie - Przebudzenie - Przemiana: powieść jako medium kulturotwórcze [Experience - Awakening - Transformation: a novel as a culture-forming medium]. In: H. Kubicka & O. Taranek (Ed.), Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia = The codes of culture: interaction, transformation, synergy (pp. 58 -67). Wrocław: Wydawnictwo Sutoris More information
Zawadzki, M. (2008). O korzyściach wynikających z socjologicznej interpretacji dzieła literackiego [About the advantages of sociological interpretation of literature’s work of art]. In: Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji (pp. 59 -68). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego More information
Zawadzki, M. (2007). Tożsamość narracyjna w kontekście zmediatyzowanej rzeczywistości ponowoczesnej [The narrative identity in the context of mediated postmodern reality]. In: W. Gruszczyński & A. Hebda (Ed.), Człowiek a media: obserwacje, wizje, obawy (pp. 183 -190). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR More information
Zawadzki, M. (2006). Indywidualizacja, konsumpcja, postęp naukowy – religia chrześcijańska w obliczu zagrożeń [Individualization, consumption, scientific progress – Christian religion in the face of dangers]. In: Historia religii na Ukrainie. Księga II (pp. 327 -334). Lviv: Logos More information

Recension

Zawadzki, M. (2021). The imagined organization: spaces, dreams and places. More information
Zawadzki, M. (2020). Book review: Barbara Czarniawska, Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne?, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, 214 ss., ISBN: 978-83-65766-20-5. More information
Zawadzki, M. (2019). Revitalizing Entrepreneurship Education. Adopting a Critical Approach in the Classroom, by Karin Berglund & Karen Verduijn (Eds.). Routledge: London and New York. More information
Zawadzki, M. (2011). Humanistyczne problemy dyskursu zarządzania, edukacji i sfery publicznej w Polsce: esej recenzencki [Humanistic problems of management discourse, education and the public sphere in Poland]. More information
Zawadzki, M. (2009). Etyka czytania jako sposób bycia: osobiste inspiracje książką Moniki Jaworskiej i Lecha Witkowskiego życia [Ethics of reading as a way of being]. More information
Zawadzki, M. (2009). The need for auto-criticism in management sciences. More information
Zawadzki, M. (2008). Teologia postmodernistyczna jako szansa dla religii chrześcijańskiej [Postmodern theology as a chance for the Christian religion]. More information

Konferensbidrag

Zawadzki, M., Brundin, E., Edwards, M., Sonnenschein, K. (2020). Working with moral dilemmas in responsible management education: lessons learned from family business settings. IFERA Annual Conference, 24-26 June, 2020, Santander, Spain. More information
Zawadzki, M., Jensen, T. (2019). Darkness at Noon: Adiaphorization and Humiliation in the Neoliberal University. Symposium: Modernity and the Holocaust: 30 Years Later, University of Leeds, 9-10th September, 2019. More information
Zawadzki, M. (2017). Is a trust-based university possible in the performance management system? A case from Poland. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017. More information
Zawadzki, M. (2016). The Dignity of Young Academics in the Face of Performance Management. The 4th Annual Humanistic Management Conference "Freedom & Responsibility: Leading for Well-Being", 13-14 October 2016, Tübingen, Germany. More information
Zawadzki, M. (2015). University as a Panopticon: Disciplinary Power of Performance Management in the Polish Higher Education. 37th Annual EAIR Forum, "From here to there: Positioning Higher Education Institutions", 30 August - 2 September, 2015, Krems, Austria. More information
Zawadzki, M., Sułkowski, Ł. (2015). Higher Education – Lower Devastation. Corporate University As A Spectacular Charade. EURAM '15, "Uncertainty is a great opportunity", 17-20 June, 2015, Warsaw, Poland. More information
Zawadzki, M. (2013). Experience – Awakening – Transformation. Developing the Ethics of Reading Organizational Reality Through the Hermann Hesse’s Novels. 31st Standing Conference on Organizational Symbolism, “Creative Deconstruction”, 13-16 July, 2013, Warsaw, Poland. More information
Zawadzki, M. (2013). Novel as an emancipatory case study in management learning. The 8th International Conference in Critical Management Studies, “Extending the Limits of Neo-Liberal Capitalism”, July 10-12, 2013, Machester, United Kingdom. More information
Zawadzki, M. (2013). Can university be an autonomous organization? Reading modern academia through Hermann Hesse’s ‘The Glass Bead Game’. 5th International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research, a joint collaboration between ESADE and RSM, Erasmus University, 25-27 March, 2013, ESADE, Barcelona, Spain. More information
Zawadzki, M. (2012). Struggling for human in the management classroom: Tactics from “Critical Management Education”. The European Conference on Educational Research 2012, "The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All", 17-21 September, Cádiz, Spain. More information
Zawadzki, M. (2011). The erosion of cultural function of the Western University in the face of its commercialization. The European Conference on Educational Research 2011, "Urban Education", 12-16 September, Berlin, Germany. More information

Samlingsverk

(2017). The future of university education. Basingstoke: Palgrave Macmillan More information
(2014). Krytyczny nurt zarządzania. Warszawa: Difin More information

Rapport

Zawadzki, M. (2008). Edukacja i kształcenie w Małopolsce: raport za 2007 rok [Education and training in the Malopolska region: 2007 report]. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy More information