Maria Snögren

Doktorand

Andel äldre personer i samhället ökar och fler äldre har kvar sina tänder. Äldre personer som är i behov av kommunal vård ökar också i antal och det ställer krav på att vårdpersonal har den kompetens som behövs för att bedöma och vårda munhälsan hos äldre personer. Att utföra munvård är inte en lätt uppgift, då det kan uppfattas som en kränkning av integriteten. Eftersatt munhälsa kan bl.a. leda till nedsatt allmänhälsa. Det går att förebygga ohälsa i munnen med små insatser som daglig munvård. Tidigare forskning visar dock att munhälsa prioriteras lågt och att vårdpersonal efterfrågar utbildning. Ett led i att öka personalens kompetens är att erbjuda smarta lösningar för utbildningsinsatser. I detta projekt undersöks om en digitaliserad utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder i att bedöma, identifiera avvikelser och vårda munhålan hos äldre personer.

Specifikt avser vi att undersöka om en digital utbildning i munhälsa kan påverka vårdpersonalens kunskaper, attityder och förebyggande åtgärder vid bedömning av munhälsa samt utförandet av munvård hos äldre personer. Även om munhygien är en viktig del i omvårdnaden spelar oftast munvård en perifer roll i omvårdnaden av den äldre och behöver bli en högre prioriterad uppgift. Munhälsa är ingenting som vårdpersonal rutinmässigt frågar efter när de ska bedöma omvårdnadsbehov hos äldre. Därför genomförs inte bedömning av munhälsa regelbundet eller strukturerat.  Det har visat sig att ett hinder för god munhälsa är brist på kunskap hos vårdpersonal. Kompetensutveckling för vårdpersonal kan vara svårt att genomföra och ofta är det ett fåtal anställda som får möjlighet att utbilda sig trots att behovet finns hos all vårdpersonal.

Ett sätt att komptenshutveckla samtlig vårdpersonal kan vara genom en digital utbildning. I det här projektet har en digital utbildning i munhälsa tagits fram i samverkan med tandläkare, sjuksköterskor och ett utbildningsföretag. Den digitala formen gör den tillgänglig oavsett tid och plats. Efter avslutad utbildning kommer vårdpersonalen att få en certifiering som munhälsobedömare och det särskilda boendet blir munhälso-certifierat. Intyget är giltigt i ett år och kan förnyas genom att upprepa utbildningen. Forskningspersonerna i projektet utgörs av samtlig vårdpersonal (n=100) som arbetar på ett särskilt boende inom kommunal vård.  Med hjälp av enkäter, intervjuer, ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide) och inrapporterade åtgärder i registret Senior Alert kommer vårdpersonalens kunskap, attityder, bedömning av munhälsa samt förebyggande åtgärder att följas under ett år. Den digitala utbildningens funktionalitet kommer också att utvärderas.

Artikel

Snögren, M., Ek, K., Browall, M., Eriksson, I., Lindmark, U. (2024). Impacts on oral health attitude and knowledge after completing a digital training module among Swedish healthcare professionals working with older adults BMC Health Services Research, 24(1). More information
Snögren, M., Andersson, E., Muotka, B., Hallgren, J. (2023). Hearing-impaired and deaf individuals’ perceptions of primary healthcare in Sweden: A mixed-methods study Nordic journal of nursing research, 43(2). More information
Snögren, M., Eriksson, I., Browall, M., Ek, K. (2023). Older adults’ perceptions of oral health and its influence on general health: A deductive direct content analysis Nordic journal of nursing research, 43(1). More information
Snögren, M., Pakpour, A., Eriksson, I., Stensson, M., Ek, K., Browall, M. (2022). Psychometric evaluation of a short-form version of the Swedish "Attitudes to and Knowledge of Oral Health" questionnaire BMC Geriatrics, 22. More information

Doktorsavhandling

Snögren, M. (2024). Munhälsa – Äldre personers upplevelser och vårdpersonals attityder och kunskaper (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Snögren, M., Ek, K., Lindmark, U., Browall, M., Eriksson, I. . Oral healthcare for older adults in Swedish municipal care: Healthcare professionals’ experiences. More information