Christine Kvarnvik

Doktorand

Christine Kvarnvik är doktorand inom Hälsa och Vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University. Doktorandprojektets fokus ligger i sambandet mellan obstruktiv sömnapné och parodontologi. Mellan 2007 och 2009 undersöktes hypertonipatienter avseende samsjuklighet med sömnapné. Den orala hälsan har därefter undersökts som en tioårsuppföljning på baslinjeprojektet. Kliniska och röntgenologiska parodontologiska variabler har undersöks. Saliven kommer undersökas ur ett mikrobiologiskt och inflammationsmarkörs perspektiv. Initiala sömnapnévariabler kommer att knytas till oralt hälsoutfall 10 år efter baslinjeundersökning. Analyser kommer att göras utifrån gruppering hypertoni, hypertoni och OSA, hypertoni och CPAP-behandlad OSA (följsamma). Studierna har en kvantitativ metod.

Christine Kvarnvik tog tandläkarexamen 2009 och går parallellt med forskarutbildningen en ST-utbildning i parodontologi. Hon är anställd vid avdelningen endodonti, parodontologi, oral protetik på Odontologiska Institutionen i Jönköping, Region Jönköpings Län

Artikel

Kvarnvik, C., Ahonen, H., Jansson, H., Broström, A., Stensson, M., Sayardoust, S. (2024). Clinical and radiographic periodontal status in hypertensive patients with or without obstructive sleep apnea 10 years after diagnosis and CPAP initiation Clinical and Experimental Dental Research, 10(2). More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62. More information

Konferensbidrag

Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport. More information