Christine Kvarnvik

Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Christine Kvarnvik är doktorand inom Hälsa och Vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University. Doktorandprojektets fokus ligger i sambandet mellan obstruktiv sömnapné och parodontologi. Mellan 2007 och 2009 undersöktes hypertonipatienter avseende samsjuklighet med sömnapné. Den orala hälsan har därefter undersökts som en tioårsuppföljning på baslinjeprojektet. Kliniska och röntgenologiska parodontologiska variabler har undersöks. Saliven kommer undersökas ur ett mikrobiologiskt och inflammationsmarkörs perspektiv. Initiala sömnapnévariabler kommer att knytas till oralt hälsoutfall 10 år efter baslinjeundersökning. Analyser kommer att göras utifrån gruppering hypertoni, hypertoni och OSA, hypertoni och CPAP-behandlad OSA (följsamma). Studierna har en kvantitativ metod.

Christine Kvarnvik tog tandläkarexamen 2009 och går parallellt med forskarutbildningen en ST-utbildning i parodontologi. Hon är anställd vid avdelningen endodonti, parodontologi, oral protetik på Odontologiska Institutionen i Jönköping, Region Jönköpings Län

Artikel

Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62. More information