Agneta Stenebrand

Utbildningschef
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan
Doctor of Philosophy

Tandvårdsrädsla bland 15-åringar - Psykosociala faktorer och oral hälsa

Agneta disputerade 2015-06-12 med sin avhandling ”Dental anxiety among 15-year-olds - Psychosocial factors and oral health”.

Agnetas avhandling visar att tandvårdsrädsla hos 15-åringar minskat över tid under de senaste 30-åren. Dessutom är generell rädsla och tidigare erfarenheter av smärta relaterat till tandvårdsrädsla hos 15-åringar. Resultaten pekar på att tandvårdspersonal har en viktig uppgift i att sträva mot en trygg tandvårdssituation där unga tandvårdspatienter inte utsätts för smärtsam behandling. En annan viktig del är att sträva mot en bibehållen god oral hälsa för att förhindra negativa erfarenheter av tandvård i framtiden.

Avhandlingen baseras på två epidemiologiska tvärsnittsstudier i Jönköping och består av fyra delarbeten. Syftet med avhandlingen var att undersöka sambanden mellan tandvårdsrädsla, erfarenheter av tandvård, psykosociala faktorer och oral hälsa, samt att analysera förändringar i förekomst av tandvårdsrädsla över tid. I delarbete ett, två och tre besvarade deltagarna frågor avseende tandvårdsrädsla, temperament, ångest och nedstämdhet, generell rädsla samt attityder till tandvård. Delarbete fyra bygger på de så kallade Jönköpingsstudierna. Datainsamling gjordes då med hjälp av frågeformulär och klinisk undersökning.

Resultatet i delarbete ett, två och tre visade att tandvårdsrädsla har ett samband med upplevelser av tandvård och psykosociala faktorer. Speciellt erfarenheter av smärta i samband med tandvård, attityder till tandvård och generell rädsla verkar ha starkast påverkan på tandvårdsrädsla. Resultatet i delarbete fyra visade ett samband mellan tandvårdsrädsla och oral hälsa, där ungdomarna med tandvårdsrädsla, under 30-årsperioden, hade fler fyllda tandytor än ungdomarna utan tandvårdsrädsla. Fler flickor än pojkar rapporterade tandvårdsrädsla. Ett viktigt resultat är att tandvårdsrädsla har minskat över tid bland 15-åringar.

Agneta ser nu med stor glädje fram emot att framöver få möjlighet att starta nya viktiga och spännande forskningsprojekt.

Artikel

Stenebrand, A., Hakeberg, M., Nydell Helkimo, A., Koch, G., Wide Boman, U. (2015). Dental anxiety and oral health in 15-year-olds: a repeated cross-sectional study over 30 years Community Dental Health, 32(4), 221-225.
Stenebrand, A., Wide Boman, U., Hakeberg, M. (2013). Dental anxiety and symptoms of general anxiety and depression in 15-year-olds International Journal of Dental Hygiene, 11(2), 99-104.
Stenebrand, A., Wide Boman, U., Hakeberg, M. (2013). Dental anxiety and temperament in 15-year olds Acta Odontologica Scandinavica, 71(1), 15-21.
Stenebrand, A., Wide Boman, U., Hakeberg, M. (2013). General fearfulness, attitudes to dental care, and dental anxiety in adolescents European Journal of Oral Sciences, 121(3 Pt 2), 252-257.

Doktorsavhandling

Stenebrand, A. (2015). Dental anxiety among 15-year-olds: Psychosocial factors and oral health (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University).

Konferensbidrag

Stenebrand, A., Hakeberg, M. (2010). Dental anxiety and temperament in 15-year olds.
Stenebrand, A., Hakeberg, M. (2010). TANDVÅRDSRÄDSLA OCH TEMPERAMENT HOS 15-ÅRINGAR. STHFs TandhygienistDagar i Uppsala.

Student thesis