Staffan Bengtsson

Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Forskningschef
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Docent
Filosofie doktor i socialt arbete

Kontakt

Rum
Gc413
Telefon
Schema
Ändra din information

Staffan Bengtsson är lektor i socialt arbete, docent i handikappvetenskap, samt forskningschef vid Hälsohögskolan. 

Staffan har disputerat i det tvärvetenskapliga ämnet handikappvetenskap. Avhandlingen har en historiesociologisk utgångspunkt och studerar tidig svensk socialpolitik och utbildningspolitik kopplat till funktionshinder. Inte minst analyseras här motiven bakom 1800-talets anstaltsideologi och hur politiker och experter motiverade nya socialpolitiska reformer på området, samt hur detta kan förstås utifrån ett medborgar- och erkännandeperspektiv.  Andra pågående forskningsprojekt berör bl a maktfrågor kopplat till institutionella insatser gällande vård och omsorg.

I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom religiösa och politiskt-ideologiska. I denna ansats illustreras hur personer med funktionshinder tilldelas skilda positioner och funktioner beroende på hur någon införlivas i mer övergripande värdesystem, där moraliska koder och värderingar konstituerar gemenskapen, och där spänningen mellan inkludering och exkludering blir det analytiska navet. Andra pågående forskningsprojekt berör arbetsmarknadspolitik, samt narrativa analyser av patientberättelser.