Elisabet Sandblom

Som legitimerad lärare i engelska, tyska och svenska för gymnasiet har utbildning länge legat mig varmt om hjärtat. Efter min doktorsexamen i tyska med språklig inriktning har jag haft möjlighet att arbeta på både små och stora högskolor i Sverige som lektor i tyska. På JU har jag arbetat sedan 2009 och är sedan 2019 lektor i svenska med didaktisk inriktning. Men mina arbetsuppgifter har också omfattat forskning, handledning på alla nivåer, kurssamordning och att vara Associate Dean for Doctoral Programmes vid Högskolan för Lärande och Kommunikation.

Sedan den 1 januari 2022 är jag föreståndare för Educate, Educator Centre for Academic Teaching and Learning. Jag har glädjen att arbeta tillsammans med kollegor från alla skolor vid JU med uppdraget att skapa engagerande lärandemöjligheter som är tillgängliga för alla lärare vid vårt universitet. En del av min tid arbetar jag dock med lärarutbildning på HLK. Jag undervisar i lingvistik och akademiskt skrivande, handleder och bedömer examensarbeten samt koordinerar kurser i svenska. Jag bedriver även forskning och doktorandhandledning. Genom mina olika arbetsuppgifter inom den akademiska världen är jag väl förtrogen med många aspekter av det akademiska livet, inklusive undervisning, forskning och administration, vilket jag hoppas kommer att vara till nytta för Educate.

Min förhoppning är att kunna bidra till Educates arbete på ett inspirerande sätt och främja värden som är viktiga för JU, såsom hållbarhet, tillgänglighet, flexibilitet, mångfald, jämlikhet och inkludering. Jag tänker mig att Educate ska skapa goda möjligheter att främja och förbättra inlärnings- och undervisningsprocesser och metoder vid JU och skapa en bättre upplevelse både för lärare och studenter. Detta bör inbegripa innovativ pedagogik, både forskningsbaserad och praktiskt inriktad.

As a certified teacher in English, German and Swedish for upper secondary school, education has long been close to my heart. After my Ph.D. in German with a linguistic specialisation, I have had the opportunity to work at both small and large higher education institutes in Sweden as a senior lecturer for German. At JU, I have been working since 2009 and am, since 2019, a senior lecturer for Swedish with specialisation in didactics. But my duties have also included research, supervision at all levels, course-coordination, and being Associate Dean for Doctoral Programmes at the School of Education and Communication.

Since 1 January 2022, I am the director of Educate, the Educator Centre for Academic Teaching and Learning. I have the joy to work together with colleagues from all schools at JU with the mission to create engaging learning opportunities accessible to all teachers at our university. Part of my time, however, I work with teacher education for upper secondary school at the School of Education and Communication. I teach linguistics and academic writing, supervise and assess degree projects, and coordinate courses in Swedish. I also do research and doctoral supervision. Through my diverse duties in academia, I am well acquainted with many facets of academic life, including teaching, research and administration, which I hope will be beneficial for Educate.

I hope that I will be able contribute to the work of Educate in an inspiring way, promoting values important to JU, such as sustainability, accessibility, flexibility, diversity, equity and inclusion. I envisage Educate as creating good opportunities to promote and enhance learning and teaching processes and practices at JU, creating a better experience both for teachers and for students. This should include innovative pedagogy, both research-based and practice-oriented.

  • Universitetslektor i svenska inriktning didaktik
  • Högskolan för lärande och kommunikation