style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Steg 1: Föreläsning "Fritidshemmets särskilda pedagogik"

Föreläsningen är förlagd på Högskolan för lärande och kommunikation och behandlar fritidshemmets specifika uppdrag och karaktäristiska innehåll, utifrån teoretiska perspektiv och pedagogisk tradition. I föreläsningen används och förklaras aktivt fritidshemspedagogiska begrepp.

Detta har flera syften. Fritidspedagogerna får en grundlig genomgång av det specifika i sin egen verksamhet och stärker på detta sätt sitt yrkesspråk och sin profession.

Föreläsningen utmynnar i frågan: Hur ska man arbeta? Nu när alla är grundlärare, ska de olika grundlärarna/fritidshem F-3, samt 4-6 göra samma sak eller olika?

Föreläsningen avslutas med att deltagarna får i uppdrag att identifiera ett "bristområde" i sin verksamhet (exempelvis utifrån de självskattningar som lärarna själva har gjort, men det finns ju även andra verktyg: Skolinspektionens rapporter, undersökningar bland föräldrarna, olika former av utvärderingar genom systematiskt kvalitetsarbete och så vidare).


Steg 2: Handlingsplan

Varje arbetslag skriver en handlingsplan på 1-2 sidor över vad de vill utveckla, varför, på vilka sätt, aktiva handlingar för att förändra sin verksamhet och så vidare. Handlingsplanen skickas sedan in till ansvarig lärare som ger respons. Utifrån responsen utvecklar sedan arbetslagen sina handlingsplaner ytterligare och använder dem som aktiva dokument för sina utvecklingsarbeten. Arbetslagen
påbörjar sina utvecklingsarbeten i sin egen verksamhet.

Möjlig litteratur kan vara den samlingsvolym om "Skolnära forskningsmetoder" som kommer att ges ut på Studentlitteratur 2016 med Elsie Anderberg som redaktör.


Steg 3: Mellanträff

Fritidspedagogerna har själva en uppföljande mellanträff där de samtalar med
varandra och sina skolledare om sina utvecklingsprocesser.


Steg 4: Seminarium/presentation

Ett seminarium där fritidspedagogerna visar och berättar om sitt pågående arbete. Hur går det? Vilka hinder har man stött på? Hur har man Iöst dem? Hur tänker man? Presentationen ska vara reflektiv och framåtriktad. Kursansvarig deltar som diskussionspartner och lyssnar, utmanar och driver idéer.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner