style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Kursen syftar till att höja kvaliteten på undervisning i förskoleklassen och ska ge en ämnesteoretisk grund och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Målen för kursen är att ge fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt kunskap om grundläggande läs- skriv- och matematikinlärning. Kursen utgår från aktuella styrdokument.


Kursen är forskningsbaserad och stärker kompetensen att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen i förskoleklassen inom områden språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.


Därför ska personalen delta

 • Personalen ökar sin ämneskompetens.
 • Förmågan att stödja elever utvecklas.
 • Personalen blir tryggare i sin arbetsroll. 

Primär målgrupp för utbildningen är yrkesverksamma lärare/förskollärare i förskoleklass utan behörighetsgivande examen. Sekundär målgrupp är förskollärare som arbetar i förskoleklass.

Innehåll

Delkurs 1, språk och kommunikation, 7,5 hp

 • Lärarens uppdrag i förskoleklass utifrån aktuella styrdokument
 • En förskoleklass för alla, lärarens inkluderande förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
 • Didaktisk forskning kring kommunikation och språkutveckling samt grundläggande läs-, skrivinlärning
 • Meningsskapande som grund för undervisning
 • Språklig medvetenhet och språkutvecklande arbetssätt
 • Literacy och multimodalitet
 • IT i undervisningen
 • Kartläggning, analys och bedömning
 • Dialogisk högläsning som metod för läsförståelse
 • Den pedagogiska miljöns betydelse för förskoleklass som bokpraktik
 • Lekens och estetikens betydelse för elevers språkliga lärande

Delkurs 2, matematiska uttrycksformer, 7,5 hp

 • Lärarens uppdrag i förskoleklass utifrån aktuella styrdokument
 • Didaktisk forskning kring undervisning och lärande inom matematik
 • Matematiska begrepp och resonemang och teoretiska perspektiv på begreppsförståelse
 • Språkets roll i matematikundervisningen i ett första – och flerspråksperspektiv
 • Uttrycks – och representationsformer i matematik
 • Kartläggning, analys och bedömning
 • Antalsuppfattning och grundläggande taluppfattning
 • Matematiska områden med relevans för undervisning i förskoleklass
 • Matematiska miljöer och genus
 • Lekens och estetikens betydelse för elevers matematiska lärande

 

Upplägg

Utbildningen om 15 hp består av två delkurser

- språk och kommunikation (7,5 hp)
- matematiska uttrycksformer (7,5 hp)

Kursen ges som uppdragsutbildning. Den läses vanligtvis på kvartsfart och har fem campusförlagda tillfällen med sammanlagt ca tio dagar på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University eller utlokaliserad.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
local_library Studieform: Jönköping
data_usage Omfattning: 15 hp
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner