style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

HLK koordinerar svenskkurser för medarbetare på främst Jönköping University med annat modersmål än svenska.


Kursupplägg bestäms i samråd mellan HLK och uppdragsgivarna. Kostnaderna styrs av antal deltagare per grupp.

Kurserna är icke poänggivande.


Utbildningsform

2 x 45 min vid två tillfällen i veckan. Hittills har det varit tisdagar och torsdagar kl. 15.00 – 17.00, sammanlagt 18 tillfällen. Kursen planeras för fysiska träffar.


Ansökan

Anmälan görs av personalansvarig chef och eventuella frågor hänvisas till samordnare Katarina.Sebenius@ju.se


Mer information

Utbildningen ges på olika nivåer ifrån nybörjarkurs till fortsättningskurs på olika nivåer. Vid behov görs nivåbedömningar för att säkerställa att deltagarna hamnar i rätt kurs.


Swedish Language for staff – Swelang A1

A1- kursen är för nybörjare i svenska språket. Det är en kurs där vi går igenom grunderna i svenskan: grammatik, ordkunskap och enkel kommunikation. Deltagarna får lära sig grammatik och ett ordförråd med användbara fraser så att de ska kunna använda svenskan även utanför klassrummet. Kommunikation och interaktion är i fokus, både skriftligt och muntligt. Vi använder läromedlet ”Rivstart A1+A2” och arbetar med första halvan av boken där vardagsnära teman behandlas. Undervisningen bedrivs på engelska.


Swedish Language for staff – Swelang A2

A2- kursen är en fortsättningskurs på A1-kursen i svenska språket. Deltagarna har lärt sig grunderna i språket vad gäller grammatik och en del ordförråd. I den här kursen kommer deltagarna att lära sig lite mer avancerad och specialiserad grammatik. När det gäller ordförrådet är fokus även i den här kursen på användbara fraser så att de kan använda svenskan utanför klassrummet. Kommunikation och interaktion får en ännu större plats och kursen är mest inriktad på muntlig kommunikation. Vi använder läromedlet ”Rivstart A1+A2” och arbetar med andra halvan av boken där vardagsnära teman behandlas. Undervisningen bedrivs på engelska och på svenska.


Swedish Language for staff SweLang B1/B2, del 1 och 2

B1/B2-kurserna bedrivs på svenska, även om engelska kan användas för att förklara enstaka ord. Den täcker nivån B1 och den första delen av B2 i Gemensam referensram för språk (GERS). Kursen bygger på muntlig interaktion och ämnesinnehållet riktar sig mer mot yrkesliv och samhälle än tidigare, men vi utgår också från mer vardagsnära ämnesområden. I kursen utgår vi från Rivstart B1+B2, men också från annat material, som tidningstexter, TV-program, reklam och musik. I kursen arbetar vi med att göra enkla presentationer kring de ämnesområden, eller forskningsfält som deltagarna arbetar med.


Swedish Language B2/C1, del 1 och 2

B2/C1-kurserna bedrivs på svenska, även om engelska kan användas för att förklara enstaka ord. Kurserna täcker den senare nivån av B2 och hela C1 i Gemensam referensram för språk (GERS). I kursen betonas skrivandet mer än tidigare och det ges utrymme att utforska det mer formella språket, men även det vardagsnära språket. I kursen utgår vi från Rivstart B2+C1samt skönlitterära texter av svenska författare, dialoger, tidningsartiklar och olika typer av facktexter. Vi använder också TV-program, musik och reklam som är kopplade till de olika ämnesområdena. Ämnesområdena är generellt lite mer komplexa än i tidigare kurser vilket också avspeglar sig i de muntliga och skriftliga uppgifterna.


Vanligtvis erbjuds två kurser per termin med start i början av höst- respektive vårtermin.

Vilka två kurser som är aktuella beror bland annat på deltagarantal samt prioritering från uppdragsgivarnas sida.

Oftast startar dock kurserna A1 och B1 på hösten och sedan A2 och B2/C2 till våren.


Medarbetare på främst Jönköping University med annat modersmål än svenska.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
data_usage Studieavgift: Kurserna bekostas av uppdragsgivaren
language Språk: Engelska eller svenska beroende på kurs

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner