Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Individ- och familjeinriktat socialt behandlingsarbete 15 hp

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om och kritiskt kunna granska olika behandlingsformer och behandlingsalternativ för barn, ungdom och vuxen med social problematik. Ett speciellt fokus i kursen riktas mot psykisk ohälsa, missbruk och beroende.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- debatten om evidens- och kunskapsbaserad praktik
- forskning om behandlingsformer för individer och familjer med social problematik
- organisering av samhällets insatser t.ex. öppenvård och slutenvård eller privat kontra offentlighetsägd behandlingsverksamhet
- nationella riktlinjer för socialt arbete med barn, ungdom och vuxna
- behandlingsmodeller för vuxna med social problematik t.ex. motiverande intervju (MI), case manager
- samverkan inom och mellan olika förvaltningar, myndigheter och verksamheter samt mellan professioner
- International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som kartläggningsinstrument
- normalitet och avvikelse i förhållande till val av behandlingsform
- barn och familjer med missbruk/beroende och psykisk störning/psykisk sjukdom
- våld i nära relationer
- diagnostisering/screening och psykofarmaka
- psykiatriska forskningstraditioner och aktuellt forskningsläge i ett nationellt och internationellt perspektiv
- missbruk och beroende av alkohol och narkotika utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv
- återhämtningsprocesser i relation till psykiska störningar/psykiska sjukdomar
- samhällsfaktorers betydelse för utveckling av och interventioner vid psykisk ohälsa - socialpsykiatri

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5) och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HISR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Thorbjörn Ahlgren
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1100
Senast ändrad 2021-03-24 11:47:18