Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs I
- grundläggande rättsvetenskaplig metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området
- Sveriges statsskick och grundlagar
- EU-rätten och dess betydelse för svensk lagstiftning
- legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen
- mänskliga rättigheter
- diskriminering och lika värde
- boenderätt
- ekonomisk familjerätt, vårdnad, boende och umgänge
- grundläggande avtalsrätt
- ersättning och skadestånd
- utsökning, skuldsanering och konkurs
- straffrätt och kriminologi – brott och påföljd
- processrätt – domstolsväsendet, förvaltningsprocessen, rättegång i olika instanser
- offentlighet, sekretess, arkiv och behandling av personuppgifter
- kommunalrätt
- handläggning och beslut inom statliga och kommunala myndigheter
- verkställbarhet och besvär
- kontrollen över förvaltningen
- kvalitativ textanalys
- asyl- och migrationsrättDelkurs 2
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Förvaltningslag (FL)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
- Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU)
- Lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL)
- Lex Sarah
- Lex Maria
- rättsvetenskaplig metod
- förarbeten och rättspraxis
- målgruppsrelaterade arbetssätt
- grundläggande samtalsmetodik i ett utredningssammanhang
- den enskildes och närståendes delaktighet i utredningsprocessen
- mänskliga rättigheter med fokus på våld i nära relation
- etiska aspekter i socialt utredningsarbete
- datasimulerat utredningsarbete
- terminsreflektion.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser, Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp samt genomgångna kurser, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp samt Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HJHN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Roger Sandberg
Examinator
Nina Åkerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3075
Senast ändrad 2022-05-13 13:51:50