Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska frågeställningar och utgångspunkterna för att bedriva vetenskapliga studier och diskuterar vad vetenskaplig kunskap är och hur den kan förstås. Vidare ger kursen kunskaper i både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Till detta kommer att studenten också, på basis av vetenskaplig litteratur, får fördjupa sig ett valfritt ämne kopplat till socialt arbete.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteori och vetenskapens historia
  • Inom kvalitativ metod riktas speciellt intresse mot intervjuer, observationer, textanalys och narrativ metod vilket även inkluderar analys och tolkning av empiri
  • Inom kvantitativ metod behandlas hypotesprövning som metod i socialt arbete, samt datorbaserad statistisk bearbetning och datorstödd presentation av kvantitativa data
  • Forskningsprocessens olika moment med speciellt fokus på syfte och problemformulering samt forskningsetik
  • Ämnesfördjupning i socialt arbete med självständig litteratursökning i ett avgränsat forskningsområde
  • Datorbaserade övningar i SPSS och Excel

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 120 hp (termin 1-4) inom socionomprogrammet samt genomgångna kurser i socialt arbete om 30 hp inom socionomprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVFN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Aimée Ekman
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1091
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:59