Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för ämneslärare, 1-30 hp (English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Språkfärdighet I, 6 hp
Language Proficiency I, 6 credits

Innehåll
• Det engelska språkets strukturer samt skillnader mellan olika språk och språkbruk
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
• Digitala och multimodala verktyg och presentationstekniker
• Didaktiska och metodologiska aspekter av språkfärdighetsträning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga tentamina och en individuell redovisning.

Grammatik & fonetik, 6 hp
Grammar & Phonetics, 6 credits

Innehåll
• Det engelska språkets fonetik och uttal
• Det engelska språkets grammatiska strukturer och terminologi
• Didaktiska och metodologiska aspekter av grammatik och fonetik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga tentamina.

Engelskspråkig litteratur & kultur I, 6 hp
Literature & Culture in the English Language I, 6 credits

Innehåll
• Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder
• Skönlitterära texter i olika genrer och medier med fokus på olika kulturer
• Ungdomslitteratur
• Textanalyser
• Didaktiska och metodologiska aspekter av engelskspråkig litteratur i olika medier
• Analys av maktstrukturer, inbegripet jämställdhet och mångfald

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt en seminarieserie.

Språk, kultur & samhälle, 6 hp
Language, Culture & Society, 6 credits

Innehåll
• Historiska, kulturella och samhälleliga företeelser och förhållanden
• Språkliga, kulturella och sociala maktstrukturer
• Språklig mångfald och anpassning
• Interkulturell kommunikation, digitalisering och globalisering
• Didaktiska ställningstaganden i relation till språkliga, kulturella och samhälleliga förändringar

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Ämnesdidaktik I, 6 hp
Subject Teaching & Learning I, 6 credits

Innehåll
  • Skolämnet engelska ur ett nutida och historiskt perspektiv
  • Läro-, ämnes- och kursplaner i engelska
  • Språk- och litteraturdidaktiska teorier, metoder och lärprocesser
  • Teorier och metoder för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation
  • Medie- och informationskunnighet
  • Internationalisering och hållbarhet i skola och samhälle
  • Klassrumsobservation som metod

Examination och betyg
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell muntlig tentamen samt seminarium.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LE1K11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anette Svensson
Examinator
Annika Denke
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1047
Senast ändrad 2020-12-18 07:46:40