Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för ämneslärare I (English for Secondary School Subject Teachers I) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Ämnesdidaktik I, 6 hp
Subject Teaching & Learning I, 6 credits

Innehåll

 • Skolämnet engelska ur ett nutida, historiskt och internationellt perspektiv
 • Läro-, ämnes- och kursplaner i engelska
 • Teorier och metoder för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation
 • Pedagogisk planering av lektion(-er) i engelska
 • Medie- och informationskunnighet
 • Internationalisering, digitalisering och hållbarhet i skola och samhälle
 • Observation som vetenskaplig metod
 • Observation av engelskundervisning
 • Ämnesdidaktiska teorier och metoder
 • Grundläggande språk- och litteraturdidaktiska teorier och metoder
 • Forskning av relevans för engelskämnets didaktik
 • Estetiska uttrycksformer och lärprocesser
 • Engelskämnets koppling till demokratiuppdraget
 • Egna lärandeprocesser i förhållande till den framtida rollen som engelsklärare

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell muntlig tentamen samt seminarium.

Grammatik, 6 hp
Grammar, 6 credits

Innehåll

 • Det engelska språkets grammatiska strukturer
 • Grammatisk terminologi

Examination
Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

Språkfärdighet, 6 hp
Language Proficiency, 6 credits

Innehåll

 • Tillämpning av det engelska språkets strukturer
 • Tillämpning av grundläggande uttalsregler
 • Skillnader mellan olika språk och språkbruk
 • Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
 • Digitala och multimodala verktyg och presentationstekniker

Examination

Delkursen examineras genom två individuella skriftliga tentamina, en individuell redovisning samt seminarium.

Språk, kultur & samhälle, 6 hp
Language, Culture & Society, 6 credits

Innehåll

 • Historiska, kulturella och samhälleliga företeelser och förhållanden
 • Språkliga, kulturella och sociala maktstrukturer
 • Interkulturell kommunikation, digitalisering och globalisering
 • Didaktiska ställningstaganden i relation till språkliga, kulturella och samhälleliga förändringar

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Engelskspråkig litteratur & kultur I, 6 hp
Literature & Culture in the English Language I, 6 credits

Innehåll

 • Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och definitioner
 • Narratologi och postkolonialism
 • Litteratur och kulturyttringar från olika områden där engelska används
 • Grundläggande analysmetoder
 • Litteraturanalys
 • Skönlitterära texter i olika genrer och medier
 • Skönlitteratur med fokus på sociala förhållanden i områden där engelska används
 • Grundläggande litteraturdidaktiska teorier och metoder
 • Didaktiska aspekter av engelskspråkig litteratur i olika medier kopplat till teoretiska perspektiv
 • Litteraturdidaktisk forskning

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt en seminarieserie.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B och genomgången termin 1 på ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LENK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Denke
Kursansvarig
Jenny Malmqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L4092
Senast ändrad 2023-01-20 13:32:28