Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Skola, yrke och läroplansteori i ett historiskt och samtida perspektiv, 10,5 högskolepoäng
Preschool, School, Teaching Profession and Curriculum Theory in a Historica and Contemporary Perspective, 10, 5 credits

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 högskolepoäng
School Located Studies, 4,5 credits


Innehåll
Delkurs 1: Skola, yrke och läroplansteori i ett historiskt och samtida perspektiv, 10,5 högskolepoäng
School, Teaching Profession and Curriculum Theory in a Historical and Contemporary Perspective, 10.5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- beskriva skolväsendets organisation, villkor och styrning
- redogöra för och förklara skolväsendets värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
- beskriva skolväsendet i ett historiskt och internationellt perspektiv
- beskriva läroplansteori och utbildningsfilosofi
- beskriva didaktikens grundläggande frågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- använda och tolka styrdokument för skolväsendet
- visa sådan grundläggande förmåga att kommunicera som läraryrket kräver

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna
- kritiskt reflektera över skolväsendets roll i historiska och samhälleliga perspektiv
- relatera till skolväsendets värdegrund

Innehåll
 • Förskolans/skolans uppdrag, organisation, styrning och verksamhet ur historiska och nutida perspektiv
 • Förskolans/skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
 • Skoljuridik
 • Förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Förskollärarens/lärarens uppdrag
 • Läroplansteori
 • Didaktikens grundläggande frågor
 • Pedagogik ur ett idéhistoriskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv
 • Kommunikativa uttryckssätt
 • Artikelsök

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 högskolepoäng
School Located Studies, 4,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- visa förståelse för den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som verksamheten vilar på

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- under handledning planera och genomföra undervisning i begränsad omfattning
- på ett grundläggande sätt kommunicera som yrket kräver

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- reflektera över läraryrket och sitt yrkesval samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter
- visa ett självkritiskt förhållningssätt och empatisk förmåga
- visa ett grundläggande professionellt förhållningssätt som utgår från kunskap om barns och elevers varierande behov och förskolans/skolans demokratiska uppdrag

Innehåll
 • Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser


Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av VFU-lärare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd lärare från högskolan samt VFU-uppgifter.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Efter att VFU underkänts två gånger har studenten rätt att på begäran få följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator samt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på lärarprogram vid Jönköping University.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LFLG16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Mikael Segolsson
Kursansvarig
Monica Carlsson
Examinator
Anne Eklund
Examinator
Birgitta Lundberg
Examinator
Gunnel Jäderland
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0184