Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Fritidshemmets pedagogiska grunder 15 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller två delkurser om vardera 7,5 hp:
Delkurs 1: Fritidspedagogik I: Yrket och uppdraget, 7,5 hp
Delkurs 2: Fritidspedagogik II: Praktiska och estetiska lärprocesser, 7,5 hp

Delkurs 1: Fritidspedagogik I: Yrket och uppdraget, 7,5 hp

School Age Educare I: The profession and the mission, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- visa kunskap om lärarens uppdrag och fritidshemmets mål, då, nu och i framtiden
- visa förståelse för betydelsen av samverkan mellan olika aktörer runt eleven
- visa förståelse för den fria tidens lärande och meningsskapande
- visa kunskap om fritidshemsverksamheter i och utanför Sverige

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- ha förmåga att skapa förutsättning för lärande och meningsskapande
- ha grundläggande förmåga att använda kvantitativ metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- reflektera över elevers möjligheter för lärande och meningsskapande utifrån olika förutsättningar och uppväxtvillkor
- reflektera över elevers inflytande och delaktighet
Innehåll
 • Läraruppdraget
 • Verksamhetens innehåll/utbildning, styrning och mål
 • Fritidshemmet historik, då, nu och i framtiden
 • Barns olika uppväxtvillkor
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering
 • Drama som metod för utveckling av lärarprofessionen
 • Retorik
 • Nationell och internationell utblick i relation till fritidshemsverksamhet
 • Samverkan med vårdnadshavare och aktörer inom och utanför skola och fritidshem
 • Elevers röst - inflytande och delaktighet
 • Lekens betydelse
 • "Paddagogik" och elevers användande av datorer
 • Olika arbetssätt: tematiskt, grupporienterat, verkstadsarbete mm
 • Villkor och möjligheter för elevers matematik- och skriftspråkslärande
 • Kvantitativ metod


Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

Examination
Delkursen examineras genom:
Gruppredovisning 1, 1 hp, U/G
Gruppredovisning 2, 0,5 hp, U/G
Seminarium, 2 hp, U/G/VG
Individuell laboration, 1 hp, U/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp, U/G/VG

Delkurs 2: Fritidspedagogik II: Praktiska och estetiska lärprocesser, 7,5 hp
School Age Educare II: Practical and aesthetic learning processes, 7,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- ha grundläggande kunskaper om teorier kring praktiska och estetiska lärprocesser
- ha grundläggande kunskaper om fritidshemmets kulturella uppdrag
- ha grundläggande kunskaper om olika typer av praktiska och estetiska uttryckssätt

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- använda sig av praktiska och estetiska uttryckssätt
- reflektera kring praktiska och estetiska lärprocesser i relation till fritidshemmets praktik och elevers meningsskapande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- ha utvecklat förmåga att reflektera och värdera elevers möjligheter att använda praktiska och estetiska uttryckssätt utifrån olika förutsättningar och uppväxtvillkor

Innehåll
 • Teorier som ligger till grund för lärande genom/inom praktiska och estetiska lärprocesser och uttrycksformer
 • Fritidshemmets kulturella uppdrag

Grundläggande innehåll kring:
 • Dramapedagogikens betydelse för elevers lärande och meningsskapande i teori och praktik
 • Musikens betydelse för elevers lärande och meningsskapande i teori och praktik
 • Rörelse och dess betydelse för elevers lärande och meningsskapande i teori och praktik
 • Visuell kulturs och bilds betydelse för elevers lärande och meningsskapande i teori och praktik
 • Multimodalt lärande i teori och praktik


Undervisning
Undervisningen bygger på ett aktivt samspel mellan lärare och studenter i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar individuellt och i grupp.


Examination
Delkursen examineras genom:Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1 hp, U/G/VG
Gruppredovisning, 2,5 hp, U/G/VG
Grupplaboration 1-3, 3 hp U/G
Individuell laboration 1 hp, U/G

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i grundlärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LFPK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Carin Falkner
Kursansvarig
Niklas Elofsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1058
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:12