Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik I, 7,5 högskolepoäng
Social Studies, Education and Learning I, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande ämnesdidaktiska dimensioner för samhällskunskapsämnet såsom samhällskunskap som skolämne nu och historiskt, styrdokument i undervisningen, planeringsstrategier, stoffurval, arbetssätt, redovisningsformer och bedömning samt färdighetsträning i demokratiskt förhållningssätt
• Grundläggande träning i vetenskaplig metod utvecklas genom akademiskt skrivande av texter till kursens seminarier
• Grundläggande kännedom om MIK-verktyg och hur dessa kan användas inom
samhällskunskapsämnet

Examination
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter som examineras vid seminarier och två gruppredovisningar.


Delkurs 2: Svensk politik och förvaltning, 7,5 högskolepoäng
Swedish Politics and Governance, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande översikt av svensk politik och förvaltning (inkluderande Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen)
• Framväxten och utvecklingen av det svenska politiska systemet, inklusive parlamentarism, grundlagar och partiväsen
• Introduktion till samhällsvetenskapliga, framför allt statsvetenskapliga, problemställningar för studiet av den politiska styrelsens organisering, samhälle och medborgarskap
• Perspektiv på den politiska processen, däribland statsorganens, partiers och andra aktörers roller, liksom frågor kring politisk kultur och förekomsten av formella och informella maktstrukturer

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift i grupp som presenteras i gruppredovisning.


Delkurs 3: Sociologisk översiktskurs, 4,5 högskolepoäng
Introduction to Sociology, 4.5 credits

Innehåll
• Sociologiska perspektiv på människors livsvillkor och hur sociala strukturer ger olika förutsättningar för dessa, särskild vikt läggs vid svenska förhållanden
• Förståelse för befolkningens struktur, sammansättning och förändring, vilket omfattar bland annat mångkultur, minoritetsfrågor och utanförskap, som betraktas utifrån ett sociologiskt perspektiv, vilket kopplar till befolkningens egenskaper och kompetenser inklusive frågor om hälsa och utbildning, klass, genus, etnicitet, barn–ungdomar–vuxna, segregation och migration

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt ett seminarium.

Delkurs 4: Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 högskolepoäng
Introduction to Human geography, 4.5 credits

Innehåll
• Geografiska förhållanden och perspektiv på människors levnadsvillkor i olika delar av världen
• Centrala kulturgeografiska begrepp och frågeställningar kring hållbar utveckling, befolkning, resurser och urbanisering
• Förståelse för och förmågan att problematisera samband och konsekvenser av människors aktiviteter och verksamheter i olika tid–rumsliga sammanhang
• Svenska förhållanden exemplifieras i ett omvärldsperspektiv och kontrasteras med andra geografiska regioner och platser

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift som behandlas i seminarium.


Delkurs 5: Jämförande politik, 6 högskolepoäng
Comparative Politics, 6 credits

Innehåll
• Samhällsvetenskapliga, framför allt statsvetenskapliga, problemställningar för studiet av medborgarskap, demokratins villkor och den politiska styrelsens organisering, medborgarskap och demokratins villkor i olika politiska system
• Perspektiv på den politiska processen, statsskick, statsorganens roll, partiers och andra aktörers roller till frågor kring den politiska kulturens betydelse för hur förvaltningssystemet fungerar
• Olika länders statsskick samt den Europeiska unionen ur ett flertal olika synvinklar, bland annat med det svenska statsskicket som jämförelsegrund

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSLK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Johanna Bergström
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1051
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Carl-Johan Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22743
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:31