Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Utvärdering och utveckling, 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning,VFU IV, 10,5 hp

Delkurs 1: Utvärdering och utveckling, 4,5 hp
Development and Assessment, 4.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-redogöra för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kopplat till systematiskt kvalitetsarbete
- förklara relationen mellan kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och utveckling och
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
- reflektera över hur utvärdering och utveckling av undervisning systematiskt kan genomföras med stöd i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- reflektera över frågor som rör relationen mellan professionsdriven skolutveckling och lärares
egen professionella utveckling med utgångspunkt i kvalitetsutveckling av undervisning och
verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera frågor om hur systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling tar sig uttryck i
praktiken i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag i en skola för alla
- problematisera sin egen och andra aktörers roll i skolutvecklande processer, samt hur skolan
som organisation möjliggör arbete med skolutvecklande processer
- diskutera och problematisera ett antal skolutvecklingsmodellers teoretiska utgångspunkter och
praktiska relevans

Innehåll
 • Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på lokal skolnivå, samt relationen till
 • huvudmannanivå och nationell nivå
 • Att arbeta utifrån vetenskaplig grund för att åstadkomma beprövad verksamhet
 • Skolnära metoder/modeller för skolutvecklande arbete i praktiken
 • Professionsdriven skolutveckling, kollegialt/kollaborativt skolutvecklande arbete
 • Att använda kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder i skolutvecklande processer
 • Att analysera insamlade data
 • Professionellt lärande, lärares utvecklingsmöjligheter inom yrket, lärare i mellanledande
 • positioner
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling i relation till värdegrundsuppdrag och
 • kunskapsuppdrag

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom två seminarier.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 10,5 hp
School Located Studies, 10.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser

Färdighet och förmåga
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning, självständigt och tillsammans med andra
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera, kommunicera och förankra skolans värdegrund
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor, vårdnadshavare och övriga aktörer i och utanför skolan
- kritiskt reflektera över behovet av kontinuerlig professionsutveckling i den egna yrkesrollen


Innehåll
Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från VFU-handledaren. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 165 hp inom grundlärarprogrammet varav VFU III, kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 och 45 hp UVK måste ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-7) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LU4R27
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 05 - vecka 14
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karin Jardmo
Kursansvarig
Birgitta Lundberg
Examinator
Mikael Segolsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1065
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:10