Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning,VFU IV, 10,5 hp

Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Development and Assessment, 4,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet å ena sidan och skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete å den andra
- visa kännedom om innebörden av utvärdering och utveckling på olika nivåer i skolsystemet - såsom individuell, organisations- och samhällsnivå - samt relationen dem emellan
- visa förståelse för relationen mellan kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa förmåga att diskutera hur man självständigt och tillsammans med andra, systematiskt och med stöd i kvantitativa såväl som kvalitativa forskningsmetoder, kan utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet i syfte att optimera elevers möjligheter att lära
- visa förmåga att med ett professionellt språk kommunicera skolutvecklingsfrågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- kunna problematisera sin egen och andra aktörers roll i skolutvecklande processer, samt hur skolan som organisation möjliggör arbete med skolutvecklande processer
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper för att utveckla sin kompetens i skolutvecklande arbete

Innehåll
  • Skolutveckling och skolutvärdering ur ett historiskt och internationellt perspektiv
  • Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i skolsystemet
  • Vetenskaplig grund och beprövad verksamhet
  • Metoder och modeller för kvalitetsbedömning och utvärdering (inkl. kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder)
  • Professionsdriven skolutveckling

Examination
Delkursen examineras genom två examinationsuppgifter.
1) Litteraturseminarium, 1,5 hp, (U/G/VG)
2) Skriftlig inlämning samt seminarium med opposition, 3 hp (U/G/VG).

Mer information om examinationsuppgifter, bedömning av dessa och kriterier för betygssättning tillhandahålls i kursens studieplan.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 10,5 hp
School Located Studies, 10,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- ha grundläggande förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- ha förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utveckla undervisning
- ha fördjupad förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- ha grundläggande förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- ha fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare

Innehåll
Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser. Kursen är den fjärde av totalt fyra VFU-kurser.

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Efter att VFU underkänts två gånger har studenten rätt att på begäran få följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator samt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 165 hp inom grundlärarprogrammet varav VFU III, kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 och 45 hp UVK måste ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-7) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LU4R27
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 05 - vecka 14
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lars Green
Examinator
Mikael Segolsson
Examinator
Birgitta Lundberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0060
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information