Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV, 10,5 hp

Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Development and Assessment, 4.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet å ena sidan och skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete å den andra
- förklara relationen mellan kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och utveckling och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
- reflektera över hur man självständigt och kollegialt, systematiskt och med stöd i kvantitativa såväl som kvalitativa forskningsmetoder, kan utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet i syfte att optimera alla elevers möjligheter att lära
- reflektera över frågor som rör relationen mellan professionsdriven skolutveckling och lärares kontinuerliga professionella utveckling å ena sidan, och kvalitetsutveckling av undervisning och verksamhet å den andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera frågor om hur systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling tar sig uttryck i praktiken i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag i en skola för alla
- problematisera sin egen och andra aktörers roll i skolutvecklande processer, samt hur skolan som organisation möjliggör arbete med skolutvecklande processer
- diskutera och problematisera ett antal skolutvecklingsmodellers teoretiska utgångspunkter och praktiska relevans

Innehåll
• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på lokal skolnivå, samt relationen till huvudmannanivå och nationell nivå
• Att arbeta utifrån vetenskaplig grund för att åstadkomma beprövad erfarenhet
• Skolnära metoder/modeller för skolutvecklande arbete i praktiken
• Professionsdriven skolutveckling, kollegialt/kollaborativt skolutvecklande arbete
• Att använda kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder i skolutvecklande processer
• Att analysera insamlade data
• Professionellt lärande, lärares utvecklingsmöjligheter inom yrket, lärare i mellanledande positioner
• Uppföljning, utvärdering och utveckling i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Kursen examineras genom två seminarier.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV, 10,5 hp
School Located Studies IV, 10.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser


Färdighet och förmåga
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas i aktuellt skolämne
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning, självständigt och tillsammans med andra
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera, kommunicera och förankra skolans värdegrund
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor, vårdnadshavare och övriga aktörer i och utanför skolan

Innehåll
Delkursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger.

Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 150 hp inom ämneslärarprogrammet varav VFU III och 37,5 hp UVK måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LUVR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 39 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karin Jardmo
Examinator
Mikael Segolsson
Kursansvarig
Weronica Ader
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0239