Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Vetenskapliga metoder 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV 10,5 hp

Delkurs 1: Vetenskapliga metoder 4,5 hp
Research Methods for Preschool Teachers 4.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- förklara innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt
- redogöra för det vetenskapliga arbetets hantverk samt definiera verktyg som behövs för genomförande av vetenskapliga undersökningar och rapporter

Färdighet och förmåga
- tillämpa sina kunskaper i framskrivandet av en forskningsdesign

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och värdera vetenskapliga rapporter

Innehåll
• Vetenskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig kunskapsbildning
• Forskningsparadigm
• Forskningsdesign
• Kvalitativa och kvantitativa metoder
• Analys och tolkning av data

Examination
Delkursen Vetenskapliga metoder examineras genom seminarium och skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 2 Verksamhetsförlagd utbildning 10,5 hp
Preschool Located Studies for Preschool Teachers 10.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana kunskaper i förskolepedagogik och sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen
- visa sådana ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen

Färdighet och förmåga
- möta barns behov av omsorg och skapa förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas
- ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande, utveckling och delaktighet
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten utifrån mål och riktlinjer i styrdokument

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare samt övriga aktörer i och utanför förskolan
- problematisera, kommunicera och förankra förskolans värdegrund

Innehåll
Delkursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån delkursens innehåll och målbeskrivning. VFU:n ska genomföras i för förskollärarexamen relevant verksamhet. Två av VFU-periodens veckor förläggs i förskoleklass och de resterande fem i förskola.

Examination
Delkursen VFU IV examineras genom underlag från handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.
VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom förskollärarutbildningen varav VFU III och 52,5 hp förskolepedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVFN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Almqvist
Kursansvarig
Annika Almqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1150
Senast ändrad 2021-05-06 09:48:39