Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

VA-teknik 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som redovisar VA-verksamhet allmänt, vattenförsörjningssystem, avloppsvattensystem för både spillvatten och dagvatten. Den innehåller också moment som belyser drift och underhåll av VA-ledningssystem samt lokala system för vattenförsörjning, spill-, och dagvattenhantering.

Kursen innehåller följande moment:

VA verksamhet:
-Utveckling av VA - system i Sverige, lagar och förordningar och framtida utmaningar

Repetition av hydrodynamik:
-Energiekvation och kontinuitetsekvation

Vattenförsörjningsteknik:
-Dricksvattenframställning, funktionskrav, mål och nyckeltal för kvalitetssäkring,
vattenförbrukning och brandvattenförsörjning
-Dimensionering av vattenledningsnät med både förgreningssystem och cirkulationssystem
-Dimensionering av dricksvatten reservoarer och dricksvattenspumpstationer

Spillvattensystem:
-Funktionskrav för olika typer av avloppssystem, spillvatten-, och slamsreningsteknik. Samt
dimensionering av spillvattenledningar och spillvattenpumpstationer

Dagvattensystem:
-Beräkning av dagvattenflöde och dagvattenavrinning
-Dimensionering av dagvattenledningar med sluten och öppnasystem, samt dimensionering
av utjämningsmagasin

Drift och underhåll:
-Saneringsplaner, ledningsbyggande, ledningsrenovering, förnyelse – och
förbättringsmetoder med schakt och schaktfritt

Lokala system för:
-Vattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenomhändertagande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Hydraulik och markteknik, 6 hp och Geoteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVSK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Nasik Najar
Kursansvarig
Nasik Najar
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0260