Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Engelska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs Språkfärdighet och lärande, 15 hp
• Engelskans språkliga strukturer samt skillnader mellan olika språk
• Språkvetenskaplig terminologi och metodik
• Det engelska språkets grammatik
• Det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik
• Ämnesdidaktiska teorier och metoder
• Digitala och multimodala verktyg och presentationstekniker
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
• Didaktiska och metodiska aspekter av grammatik och språkfärdighetsträning
• Faktorer för språkliga strategier
• Relevant nationell och internationell språkvetenskaplig forskning
• Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• Internationalisering av skola och samhälle

Delkurs Litteratur, kultur och lärande, 15 hp
• Engelskämnets historiska utveckling
• Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
• Andraspråksutveckling och lärande utifrån olika teoretiska perspektiv
• Språkdidaktiska strategier utifrån ett kommunikativt och funktionellt perspektiv
• Ämnesdidaktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Analoga och digitala språk- och litteraturdidaktiska redskap
• Litteraturdidaktiska teorier och metoder
• Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och definitioner
• Skönlitterära texter i olika genrer och medieformat
• Textanalyser med fokus på genus samt sociala och kulturella aspekter
• Livsvillkor, kulturella och samhälleliga företeelser i engelskspråkiga sammanhang
• Praktiska och estetiska lärprocesser
• Principer för bedömning med anknytning till ämnet engelska för årskurs 4-6
• Principer för betygsättning med anknytning till ämnet engelska i årskurs 6
• Nationell och internationell litteraturvetenskaplig forskning
• Nationell och internationell språk- och litteraturdidaktisk forskning
• Skolan som en del av ett hållbart samhälle

Kursens ämnesteoretiska innehåll utgår ifrån aktuell kursplan i ämnet engelska och behandlar de områden som anses vara relevanta för grundlärare i engelska med inriktning mot åk 4–6. Dessa områden, som är grammatik och fonetik, muntlig och skriftlig språkfärdighet, barn- och ungdomslitteratur i vid bemärkelse samt kulturella och samhälleliga företeelser i områden där engelska används, behandlas genom föreläsningar, muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar genom såväl analog som digital teknik, workshops, aktivt seminariedeltagande och examineras genom skriftliga tentamina, muntliga presentationer med stöd i digitala och/eller multimodala presentationsverktyg samt skriftlig inlämningsuppgift.

Kursens ämnesdidaktiska innehåll utgår ifrån aktuella styrdokument för ämnet engelska och behandlar de områden som anses vara relevanta för grundlärare i engelska med inriktning mot åk 4–6. Dessa områden, som är engelskämnets historiska och nutida uppbyggnad och position, andraspråksutveckling, analoga och digitala praktiska och estetiska lärprocesser, planering av undervisning, samt bedömning för åk 4-6 och betygssättning för åk 6, behandlas genom föreläsningar, muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar genom såväl analog som digital teknik enskilt och i grupp, aktivt seminariedeltagande, workshops, fältstudier och examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, samt aktivt seminariedeltagande.

Både kursens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehåll behandlar aktuella styrdokument och knyts till grundskolans reviderade kursplan i engelska. Det centrala innehållet för engelska i åk 4–6 behandlas i kursen tillsammans med de ämnesspecifika förmågor, såväl reception som produktion och interaktion, som beskrivs i de långsiktiga målen. Detta görs genom övningar som dels innebär att formulera avgränsade och ämnesspecifika områden, dels att sätta engelskämnet i relation till andra ämnen i ett ämnesövergripande arbete. Förutom att innehållet i de aktuella styrdokumenten knyts till kursens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehåll, utsätts även styrdokumenten för analys och granskning och under seminarier tränas studenterna i att förhålla sig till såväl historiska som aktuella styrdokument.

Bedömning och betygssättning sätts i relation till mål och syfte, planering och genomförande. Såväl formativa som summativa aspekter av bedömning står i centrum. Principer för bedömning för åk 4–6 och för kunskapskrav och betygssättning för åk 6 diskuteras och reflekteras över genom litteraturstudier och genom att under seminarier analysera konkreta och reella exempel. Inslaget examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer i ämnet engelska behandlas genom workshops, arbete med språk- och litteraturrelaterade appar, eget kreativt skapande av en litterär produkt samt litteraturstudier. Genom litteraturstudier i vid bemärkelse (bilderböcker, dikter, sånger, ramsor, kapitelböcker, filmer, teater, dans osv) behandlas jämställdhet och jämlikhet. Digitala undervisningsmöjligheter och -utmaningar liksom det flerspråkiga och mångkulturella klassrummet behandlas genom föreläsningar, seminarier, workshops och genom kreativt skapande. Med utgångspunkt i läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenser som är viktiga i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd, samt elever med olika kulturella bakgrunder genom workshops, föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Förutom att möta och diskutera varierande arbetssätt och arbetsformer lyfts också områden som är av särskild relevans såsom kollegialt lärande och elevdelaktighet, vilka är ämnade att resultera i goda ledaregenskaper. Med bakgrund i relevant och aktuell forskning behandlas dessa områden dels genom föreläsning och seminarieverksamhet, dels genom att kreativt arbeta med litterär produktion.

I kursen ges möjlighet att utveckla generella kompetenser. Genom textanalytiskt arbete med fiktionstexter i olika text och medieformat, till exempel: roman, dikter, sånger, filmer och interaktiv bok i app-form, behandlas socialt relevanta aspekter såsom jämlikhet, mångfald och mångkulturalitet. Eftersom engelskämnet fokuserar på den engelskspråkiga världen används exempel från olika delar av världen. Att lära sig engelska som ett tredjespråk samtidigt som eller efter man lär sig svenska som ett andraspråk är också ett högaktuellt område som diskuteras genom föreläsningar och seminarier. Fokus ligger då på utbildning i engelska av nyanlända. Inom kursen appliceras och behandlas även ett inkluderande förhållningssätt där ett bemötande av elever med olika kulturell bakgrund och flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång. Både i detta arbete och i arbetet med bemötande av elever i behov av särskilt stöd ges kursdeltagarna möjlighet att knyta kursinnehållet till erfarenheter från den egna praktiken. Genom att ta del av och sätta den egna praktiska erfarenheten i relation till aktuell forskning ges kursdeltagarna möjlighet att ompröva inarbetade arbetssätt och att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Användning av digitala verktyg och hjälpmedel behandlas i kursen genom föreläsningar och olika uppgifter som berör såväl digitala som analoga tekniker, samt genom analytiskt arbete med olika filmer, videor, sånger, interaktiva berättelser och språkutvecklande appar. Utöver detta får kursdeltagarna själva arbeta med kreativt lärande genom att skapa en egen litterär produkt, till exempel en vlog, fanfiktion, fanfilm eller en dramatisering.

Genom relevant och praktiknära språk- och litteraturvetenskaplig, samt språk- och litteraturdidaktisk forskning knyts det ämnesteoretiska och det ämnesdidaktiska innehållet ihop och bidrar till att kursens innehåll baseras både på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UELN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
8
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 22
Hösten 2021: vecka 33 - 02 (Fortsättning) Våren 2022: vecka 03 - 22 (Fortsättning) Hösten 2022: vecka 33 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0122
Senast ändrad 2020-12-02 10:30:05