Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen utgår från det läraruppdrag kring läs- och skrivundervisning som lärare i förskoleklassen har. Fokus riktas mot vilka kommunikativa förmågor eleverna ska få stöd i att utveckla samt genom vilka tillvägagångssätt och aktiviteter. I kursen kommer deltagarna att få reflektera didaktiskt kring undervisning med utgångspunkt i aktuella styrdokument och bedömningsstöd samt relevant ämnesdidaktisk forskning.

Kursens innehåll berör:
• Ämnesdidaktisk forskning inom grundläggande läs- och skrivundervisning.
• Undervisningens innehåll och progression i ett F-3 perspektiv utifrån aktuella styrdokument och bedömningsstöd.
• Muntlig kommunikation och berättande genom flera uttrycksformer där elevers ordförråd och förmåga att återberätta stärks.
• Undervisning i fonologisk medvetenhet, tidigt ljudande (avkodning) och tidigt skrivande (inkodning) genom utforskande och elevaktiva arbetsformer med tydlig inramning.
• Undervisning i läsförståelse genom dialogisk högläsning och andra elevaktiva sätt där elever får stöd i att nå förståelse för innehåll i olika slags texter där barnlitteratur ingår.
• Multimodala aspekter och språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på läs- och skrivundervisning.
• Lärarens professionella och ämnesdidaktiska uppdrag i tidig läs- och skrivundervisning.
• Inkluderande samt språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på tidig läs- och skrivundervisning i relation till elevers erfarenheter, behov och förutsättningar där flerspråkiga hänsynstaganden ingår.
• Undervisningens textrepertoar i nya och traditionella medier med fokus på texttypers särdrag och funktion när elever lär sig skriva och läsa.
• Läromedel och digitala teknologier i undervisningen med fokus på såväl möjligheter som begränsningar när elever lär sig läsa och skriva.
• Kartläggning av elevers läs- och skrivlärande och didaktiska konsekvenser vad gäller elevers skilda behov och förutsättningar.
• Organisering av klassrummets läs- och skrivpraktiker vad gäller olika former för gemensamt och individuellt läsande och skrivande med möjligheter till anpassning av undervisningen inom ett gemensamt sammanhang.
• Läs- och skrivundervisning som en grund för deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: ULFN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Antal träffar
12
Termin
Våren 2024: vecka 05 - vecka 23
Hösten 2024: vecka 34 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Anna Wiman Häll
Examinator
Catarina Schmidt
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0142
Senast ändrad 2023-12-12 11:26:34