Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1 – Kemi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment, övningar och diskussioner och med hjälp av litteraturen.

Ämnesteori:
Kemins betydelse för miljö och människa – historiska perspektiv
Atomens byggnad, periodiska systemet, kemisk bindning
Egenskaper hos olika ämnen och material (t.ex. löslighet och surhetsgrad) –
kemiska förklaringsmodeller
Partikelmodell för materians byggnad
Kemiska och fysikaliska kretslopp
Faser och fasövergångar
Fossila och förnybara bränslen
Organisk kemi i förhållande till hälsa och hållbar utveckling
Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsa och hållbarhet
Kemikalier – risker och säkerhet

Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning
Undervisning för hållbar utveckling
Kinestetiska och estetiska uttrycksformer för lärande
Skollaborationer för åk 4-6, vad, hur och varför?
Planera, dokumentera och kommunicera laborativt arbete i kemi
Aktuell kemididaktisk forskning

Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i kemiämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i kemi

Generella kompetenser:
Inkluderande anpassningar och strategier i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Användning av digitala verktyg och medier i olika lärandesituationer i undervisningenDelkurs 2 – Teknik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment, övningar och diskussioner och med hjälp av litteraturen.

Ämnesteori:
Tekniska system
Teknikens historia och tekniksyn
Sociala och miljömässiga konsekvenser av teknikval
Konstruktioners mekanik och hållfasthet, vanliga materials egenskaper
Elektricitet i enkla konstruktioner
Presentationer av tekniska lösningar; skisser, fysiska och digitala modeller
Programmering

Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. tekniska system, mekanik och hållfasthet
Progression i konstruktionsarbete
Didaktiska frågor med hänsyn till genus och jämställdhetsperspektiv
Aktuell teknikdidaktisk forskning

Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning av praktiskt arbete och betyg i teknikämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i teknik

Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Digitala verktygs möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen

Delkurs 3 – Biologi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment, övningar och diskussioner med hjälp av litteraturen.

Ämnesteori:
Liv och livets utveckling
Ekosystemens struktur och dynamik: näringskedjor, energipyramider, kretslopp, fotosyntes, cellandning och nedbrytning
Människans beroende av ekosystemtjänster och påverkan på ekosystem och håll-bar utveckling
Evolutionsteori – organismers anpassning till miljön och biologisk mångfald
Systematisk översikt av organismvärlden
Grundläggande art- och gruppkännedom
Människokroppen – hälsa och välbefinnande
Pubertet, sexualitet och reproduktion

Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. ekologi, kretslopp, reproduktion, evolution, kropp och hälsa
Didaktisk reflektion kring undervisningen med hänsyn till genus, sexuell läggning, flerspråkighet, kulturell mångfald och särskilda behov
Dokumentation, tolkning och kommunikation av systematiska undersökningar och fältstudier
Olika arbetsformer och arbetssätt för undervisning i naturvetenskap; t.ex. undersökande och estetiska arbetssätt, fältstudier, utomhusdidaktik
Aktuell biologididaktisk forskning

Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i biologiämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i biologi

Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Digitala verktygs möjligheter och begränsningar i biologiundervisningen, speciellt utomhus

Delkurs 4 – Fysik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment, övningar och diskussioner med hjälp av litteraturen.
Ämnesteori:
Energins olika former och omvandlingar. Energiflöden, temperatur
Väderfenomen
Krafter och rörelser; tyngdkraft, luftmotstånd och friktion
Elektriska kretsar
Ljus och ljud
De närmsta himlakropparna, dygns- och årstidsförlopp

Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning för åk 4-6 i fysik, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. energi, väderfenomen, elektricitet, partikelmodell
Systematiska undersökningar
Aktuell fysikdidaktisk forskning diskuteras och bearbetas i examinationsuppgift

Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i fysikämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i fysik

Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Digitala verktygs möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i fysikundervisningen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UN1N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
8
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2022: vecka 34 - 49 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Examinator
Eva-Lena Jonsson
Kursansvarig
Eva-Lena Jonsson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0118
Senast ändrad 2022-01-11 15:43:50