Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet 45 hp

Kursinnehåll

Kursen utgörs av åtta delkurser varav sex berör ämnesteoretiskt innehåll och två berör ämnesdidaktik. Under termin ett och två läses ämnesteori parallellt med ämnesdidaktik. På så sätt kan didaktiken ges kopplingar till just den aktuella ämnesteoretiska delkurs som för tillfället är aktuell. Under termin tre läses de ingående delkurserna separat.

Verktyg för varierande arbetssätt används för att bearbeta innehållet. Detta sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och diskussioner under de campusförlagda träffarna samt med hjälp av litteraturen. Diskussionsforum möjliggörs mellan campusträffarna via digital lärplattform

Delkurser
Introduktion till religionsvetenskap, 2 hp
Religionsvetenskapen är till sin natur ett mångfacetterat ämne och studeras många gånger tvärvetenskapligt. I denna korta delkurs introduceras ämnesområdet genom att lyfta fram och presentera de olika forskningsområden som ryms inom religionsvetenskapen, centrala religionsvetenskapliga begrepp samt en del forskningsmetoder.

Etik och livsfrågor, 7,5 hp
I denna delkurs fokuseras livsfrågor, centrala etiska begrepp, etisk teoribildning samt argumentationsteknik och- analys. Reflektion, diskussion och analysförmåga tränas genom bland annat seminarier och skriftliga uppgifter. Litteratur som läses utgörs av alltifrån äldre moralfilosofiskt material (såsom exempelvis Aristoteles och Immanuel Kant) till modernare studentlitteratur och vetenskapliga artiklar.

Religionshistoria, 10 hp
Delkursen Religionshistoria behandlar främst fyra av de så kallade världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism samt fornnordisk och samisk religion. I kursen fokuseras religiösa texter, läror, sedvänjor och uttryck, både med ett historiskt och ett nutida fokus samt i en internationell såväl som i en nationell kontext. Föreläsningar varvas med textseminarium där studenterna får tillfället att diskutera och reflektera över ämnet.

Religion, individ, samhälle, 3 hp
I denna, något mindre, delkurs lyfts religionssociologiska och religionspsykologiska frågor. Några klassiska teoretiker och teorier diskuteras och sätts i relation till det moderna samhället. Även sekulariseringsteorier fokuseras och studeras.

Religionsdidaktik I, 7,5 hp
Denna första religionsdidaktiska delkurs läses parallellt med ovanstående delkurser vilket gör att många moment kan kopplas till det studenterna för tillfället läser inom ämnesteorin. Delkursen har en introducerande del som presenterar religionskunskapen som skolämne i historia och nutid samt aktuella styrdokument. Övriga delar i kursen berör pedagogisk planering med fokus på bland annat det mångkulturella klassrummet, bedömningsperspektiv i planeringsfasen och språkutvecklande arbetssätt, prov och provkonstruktion samt lektionsplanering. Också MIK (medie- och informationskunnighet) utgör ett moment i denna delkurs. I kursen får studenterna delta i föreläsningar, seminarier samt en workshop.

Kristendomens historia, 5,5 hp
I denna delkurs fokuseras kristendomens historiska utveckling i relation till sociala, politiska såväl som till kulturella kontexter. Studenterna får också studera olika kristna kyrkor och samfund. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Religion, genus och makt, 3,5 hp
Delkursen fokuserar frågor och uppfattningar som rör makt, genus, familj och sexualitet i relation till olika religioner (dock främst med islam och judendom som exempel). Historiska såväl som nutida perspektiv på religiösa traditioners roll i samhället studeras och analyseras. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar.

Religionsdidaktik II, 6 hp
Denna andra religionsdidaktiska delkurs går, till skillnad från den första, inte parallellt med andra delkurser utan är fristående. I kursen studeras didaktiska grundfrågor kopplade till religionskunskapsämnet, aktuell religionsdidaktisk forskning och didaktiska perspektiv på religioners roll i samhället. Ett tydligt fokus i delkursen är bedömning, återkoppling och betygssättning i religionskunskapsämnet samt en vidareutveckling av den första religionsdidaktiska delkursens moment kring språkutvecklande arbetssätt och lektionsplanering. Här fokuseras också teoretiska och praktiska fr kring elevers olika förutsättningar och behov. Studenterna studerar även läromedel i religionskunskap (och granskning av sådana) samt skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: UR7N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
3
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2022: vecka 34 - 03 (Fortsättning) Våren 2023: vecka 04 - 23 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Examinator
Peter Carlsson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0120
Senast ändrad 2021-12-01 15:36:51