Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 hp

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser, vars innehåll ska leda till fördjupad förståelse och god kompetens i de undervisningsområden inom skolämnet svenska som återfinns i aktuella styrdokument för undervisning i åk 4–6. Genom relevant och praktiknära språk- och litteraturvetenskaplig, samt språk-och litteraturdidaktisk forskning knyts det ämnesteoretiska och det ämnesdidaktiska innehållet ihop och bidrar till att kursens innehåll baseras på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.


Delkurs 1, 7,5 hp
Kursen lägger fokus på ett helhetsgrepp kring språket som både lärarens undervisningsverktyg och elevers lärandeverktyg, i uppdraget som svensklärare för åk 4–6. Detta sker genom ämnesteoretiska studier av det svenska språkets struktur, orientering i de nationella minoritetsspråken och grannspråk. Delkursen innehåller även studier om elevers språkutveckling samt bedömning och analys av densamma. I detta sammanhang berörs även flerspråkighet och andraspråksutveckling. Utgångspunkten är grundskolans innehåll och progressionstanke samt de ämnesdidaktiska val som ligger till grund för planering, genomförande, bedömning, utvärdering och dokumentation av undervisning för åk 4–6. Kursen ska förbereda kursdeltagarna i att kunna göra didaktiska val på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, anpassade efter elevers behov. Ett valt ämnesdidaktiskt innehåll kan sedan planeras och genomföras på den egna skolan i åk 4–6 och senare redovisas och diskuteras tillsammans med övriga kursdeltagare.


Delkurs 2, 7,5 hp
Kursen har fokus på språkets funktion i skilda kommunikativa situationer och medier. De ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehållen berör skrivutveckling, skrivundervisning och responsarbete då elever tränas i att resonera om egna och andras texters funktion, innehåll och form. Vidare innehåller delkursen muntlighetens roll och möjligheter, med koppling till retorikens grunder och dramats didaktiska möjligheter samt medie- och informationskunnighet (MIK) utifrån rollen som svensklärare i ett uppkopplat klassrum. Delkursinnehållet behandlas genom såväl föreläsningar, läsning av litteratur som praktiska övningar med digitala verktyg och digitala medier.

Delkurs 3, 7,5 hp
Kursen behandlar barnlitteratur från aspekter som historik, kännetecken och dess didaktiska möjligheter. Textbegreppet diskuteras och texttyper av olika slag och medietyper behandlas och analyseras ur ämnesteoretiska perspektiv. Exempel på texttyper är sakprosa, film, skönlitteratur, poesi och webtexter. I anslutning till att olika texttyper behandlas tas även informationssökning och källkritik upp. Litteraturläsningens plats i svenskämnet åk 4–6 diskuteras med utgångspunkt i läsning som kulturell praktik. Även läsförståelse och lässtrategier tas upp. Innehållet behandlas dels genom föreläsningar, läsning av litteratur och efterföljande seminarier samt genom planering och genomförande av undervisningsaktiviteter i den egna skolan.

Delkurs 4, 7,5 hp
Kursen intar ett bredare perspektiv på svenskämnet och didaktiska val för läsande och skrivande i olika ämnen och för ämnesövergripande undervisningsplanering, då elever ständigt rör sig mellan olika textvärldar. Vidare läggs fokus på fördjupade insikter om betygsättningens och bedömningens roll i undervisningen och vikten av ett inkluderande förhållningssätt med särskild tonvikt på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i planering av undervisning i svenska för åk 4–6. Med inkluderande avses här både ett specialpedagogiskt perspektiv och ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv, där alla elevers samtliga språkliga resurser tas tillvara. Detta för att få en ökad förståelse för vikten av varierade arbetssätt och arbetsformer enligt aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Utöver föreläsningar, litteraturstudier och gruppdiskussioner avslutas kursen med ett självständigt arbete där formellt skrivande tillämpas. Det självständiga arbetet innebär att ett valt ämnesdidaktiskt innehåll planeras, genomförs och diskuteras alternativt planeras med efterföljande kritisk reflektion. Detta genomförs med fördel på den egna skolan i åk 4–6 och redovisas muntligt och skriftligt tillsammans med övriga kursdeltagare.


Samtliga delkurser behandlar de generella kompetenserna som bemötande av elever i behov av särskilt stöd och med olika kulturell bakgrund, genusperspektiv, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och MIK genom föreläsningar och litteraturstudier. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar individuellt och i grupp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: USLN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
8
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 22
Hösten 2021: vecka 33 - 02 (Fortsättning) Våren 2022: vecka 03 - 22 (Fortsättning) Hösten 2022: vecka 33 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Kursansvarig
Gunnel Jäderland
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0124
Senast ändrad 2020-12-08 15:03:22