Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II 30 hp

Kursinnehåll

- genomförande av ett praktiskt förbättringsarbete med en tydlig koppling till patient-, brukar-,
anhörig- alternativt kundnytta
- fördjupning och utveckling av ämnet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
- metoder lämpliga för ämnesområdet
- vetenskaplig rapportering
- forskningsetiska principer
- skapande och presentation av en poster på engelska
- populärvetenskaplig rapportering av förbättringsarbetet
- författande av examensarbete
- försvar av och opposition på examensarbeten vid examinationsseminarium

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade (A) och genomförda (G) obligatoriska kurser enligt nedan inom programmet för Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, eller motsvarande kunskaper:
Förbättringskunskap I, 5 hp (A)
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp (A)
Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv, 5 hp (A)
Förbättringskunskap II, 5 hp (A)
Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp (A)
Kvalitet, mätning och lärande, 7,5 hp (A)
Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring, 7,5 hp (A)
Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd, 3,7 hp (A)
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 hp (A)
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen inklusive praktiskt förbättringsarbete I (G)

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: H2KV29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-03-07 13:27:28