Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- kunskapsbegreppet
- kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt; positivistiskt respektive hermeneutiskt förhållningssätt
- forskningsetik
- evidensbegreppet, validitet, reliabilitet
- informationssökning
- forskningsprocessens olika steg
- kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och databearbetningssätt
- rapportskrivning
- granskning av vetenskapliga rapporter
- statistiska grundbegrepp
- deskriptiv statistik, såsom tabeller och grafisk framställning, genomsnittsvärden och spridningsmått samt statistiska beräkningar.
- Statistisk inferens (klassisk inferens); hypotesprövning, t-test, konfidensintervall

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HANB12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-03-22 14:41:14