Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förbättringsvetenskap: teori och metod 3,8 hp

Kursinnehåll

- olika forskningsansatser inom förbättringsvetenskapen; kvalitativa, kvantitativa metoder samt mixed methods
- datainsamlings- och analysmetoder utifrån förbättringsvetenskapen
- tillförlitlighet i forskningsprocessen
- forskningsetiska överväganden
- att skriva en forskningsplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp, Förbättringskunskap II, 5 hp och Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg, 10 hp, Kvalitet, mätning och lärande, 7,5 hp, valbar kurs 7,5 hp. Projektplanering, 7,5 hp samt informationens roll i förbättringsarbete inom hälsa och välfärd, 3,7 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HFTS22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2024-01-15 13:42:02