Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet 7,5 hp

Kursinnehåll

- gerontologi, geriatrik och psykogeriatik
- omvårdnad vid demenssjukdom
- lagar och författningar som rör hemsjukvård samt delegering
- medicinteknik vid vård i hemmet
- sammanhållen vårdplan
- palliativ vård och kunskapsstöd, nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister
- symtomlindring i livets slutskede med fokus på smärta, illamående, trötthet, andnöd och ångest
- teamsamverkan
- vetenskaplig design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Dessutom krävs avslutad kurs Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPSS20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-04-21 07:45:32