Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 3,8 hp

Kursinnehåll

- olika forskningsansatser inom förbättringsvetenskapen; kvalitativa, kvantitativa metoder samt mixed methods
- datainsamlings- och analysmetoder utifrån förbättringsvetenskapen
- tillförlitlighet i forskningsprocessen
- forskningsetiska överväganden
- att skriva en forskningsplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp och Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HVMS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2015-05-18 15:26:24